Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

a Tschechisch

Bedeutung a Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch a?

a

první písmeno abecedy hud. tón o frekvenci asi sto deseti hertzů resp. jiný tón odlišný o jednu či více oktáv

a

und spojuje dvě slova nebo dvě části věty  jídlo a pití  Zpívali jsme a tančili. označuje sčítání  Sedm a pět je dvanáct. vyjadřuje rozpor  Bylo mu zima, a stejně domů nešel.   jsem ti věřil, a tys provedl takovou lumpárnu. před spojkami označujícími důsledek nemá vlastní význam a může být vynecháno  Byla velmi unavená, a tak šla spát brzy. samo označuje důsledek  Bylo mu horko, a otevřel okno.

a

navazuje na předchozí věty  A co bude dál?

a

hud. název tónu, noty nebo akordu

A

(slangově v erotických službách) anál  Mám ráda, když mi přítel dělá A.

Übersetzungen a Übersetzung

Wie übersetze ich a aus Tschechisch?

a Tschechisch » Deutsch

und sowohl sowie nebst

A Tschechisch » Deutsch

Ampere AND A

Synonyme a Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu a?

Sätze a Beispielsätze

Wie benutze ich a in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Dnes je osmnáctého června a Muiriel narozeniny.
Heute ist der 18. Juni und das ist der Geburtstag von Muiriel!
Mohlo by se stát, že to za chvilku vzdám a místo toho si dám šlofíčka.
Es kann sein, dass ich bald aufgebe und stattdessen ein Nickerchen mache.
Tam a zpátky? Jen tam.
Hin- und Rückfahrt? Nur Hinfahrt.
Vem si své věci a jdi.
Nimm deine Sachen und geh.
Prodávají rybu a maso.
Sie verkaufen Fisch und Fleisch.
Nakrájela dort na 6 kusů a dala po jednom každému dítěti.
Sie schnitt den Kuchen in 6 Stücke und gab jedem Kind eins.
Vražda a krádež jsou trestné činy.
Mord und Raub sind Verbrechen.
zelené oči a světle hnědé vlasy.
Sie hat grüne Augen und hellbraune Haare.
Dvě a dvě jsou čtyři.
Zwei plus zwei ist vier.
Dobře. A tobě?
Gut. Und dir?
Byl obklopen kouřem a udusil se.
Er war von Rauch umgeben und erstickte.
Posadil se a koukal hodinami na moře.
Er setzte sich und schaute stundenlang aufs Meer.
Dal si do čaje trochu cukru a mléka.
Er tat etwas Zucker und Milch in seinen Tee.
Dej mi klíč a otevřu vesmír.
Gib mir einen Schlüssel, und ich werde das Universum aufschließen.

Filmuntertitel

Prý prostřílené nohy. A měla zraněné i oči.
Das ist kein Ort, wo Terroristen einfach so reinkommen.
A co s tím? Cože?!
Er hat allerdings keine Chance mehr auf den Thron.
mám dost konfliktů a všech těch věcí okolo panování!
Der machtigste Mann im ganzen Reich! Du hattest sie beschiitzen miissen! Zumindest solltest du mal nach Nunnally sehen.
Jinými slovy, ty jsi vlastně nikdy nežil! A teď ještě prokazuješ takovou neúctu?
Ich will nicht dein Nachfolger werden und in Attentate verwickelt werden!
Jako princ a princezna budete oba dobrý materiál pro obchod.
Eine Familie, genug zu Essen, sogar dein Leben! All das habe ich dir gegeben!
Ucítil jsem moment, kdy jsem se mohl změnit, a dokonce i svět stál na straně.
Lelouch Du hast nicht mal das Recht zu sterben. Ich schicke dich zusammen mit Nunnally nach Japan.
Taky jsem na to byl zvědavý. Ale náhodou jsem ve škole potkal jednoho starého kamaráda a ten mi teď hodně pomáhá. Takových přátel se drž.
Ehrlich gesagt, habe ich mir Sorgen gemacht, du konntest vielleicht nicht mithalten, obwohl es eine offentliche Schule ist.
Ano, a jsme vám velmi vděční za vaše milosrdenství, princezno Cornelie.
Das konnen wir verkraften. Sehr gut.
A navíc. Je tu pár věcí, na které se chci Cornelie zeptat.
Willst du auf die Provokation des Gegners reagieren?
Přesně tak. Ti slabí ztratí vše a budou donuceni pokleknout. Přesně tenhle druh země Británie je.
Nur der Starkste, der all das iiberlebt, kann Konig werden.
Takový svět raději zničím a.
Muss sie sich alles gefallen lassen, nur weil sie schwach ist?
Obyvatelé tohoto ghetta neoznámili přítomnost teroristů a ukrývali je!
Hier sind iiberall Kinder! Wir haben iiberhaupt nichts getan! Das ist es ja.
A to je zrada proti impériu!
Die Bevolkerung dieses Gettos hat die Terroristen nicht angezeigt und sie versteckt.
Podzemní dráhy jsou zablokované a všechny cesty hlídají Briti.
Wir kommen nicht raus.

Nachrichten und Publizistik

A co se nestalo?
Und es kam, wie es kommen musste.
Od zveřejnění jejich článků se cena zlata vyšplhala ještě výše, a nedávno dokonce dosáhla rekordních 1300 dolarů.
Seit der Veröffentlichung ihrer Artikel ist der Goldpreis noch weiter gestiegen. Jüngst erreichte er sogar ein Rekordhoch von 1.300 Dollar.
Jeden úspěšný investor do zlata mi nedávno vysvětloval, že ceny akcií více než deset let skomíraly a vzpamatovaly se na počátku 80. let, kdy Dow Jonesův index překročil hranici 1000 bodů.
Ein erfolgreicher Gold-Investor erklärte mir vor kurzem, dass die Aktienkurse über ein Jahrzehnt dahingedümpelt waren, bevor der Dow Jones-Index in den frühen 1980er Jahren die Marke von 1.000 Punkten überschritt.
Někteří experti místo toho tvrdí, že dlouhý pochod zlata směrem vzhůru je částečně důsledkem rozvoje nových finančních nástrojů, které usnadňují obchodování a spekulace se zlatem.
Mancherorts heißt es auch, der lange Aufwärtstrend des Goldes wäre teilweise durch die Entwicklung neuer Finanzinstrumente bedingt, die den Handel und die Spekulation mit Gold erleichterten.
Na tomto argumentu je pravděpodobně zrnko pravdy - a také jistá ironie.
Darin liegt möglicherweise ein Körnchen Wahrheit - und ein gewisses Maß an Ironie.
Podle mého názoru je nejsilnějším argumentem ospravedlňujícím dnešní vysokou cenu zlata dramatické začleňování Asie, Latinské Ameriky a Blízkého východu do globální ekonomiky.
Meiner Ansicht nach ist der stärkste Grund für den heutigen hohen Goldpreis der dramatische Aufstieg Asiens, Lateinamerikas und des Mittleren Ostens in die Weltwirtschaft.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Also, ja, manche Fundamentaldaten untermauern durchaus die heutigen Goldpreise, obwohl es fraglich ist, ob und in welchem Ausmaß sie höhere Preise auch in Zukunft untermauern werden.
Zlato koneckonců nenese žádný úrok a jeho držení navíc něco stojí.
Schließlich bringt Gold keine Zinsen und die Lagerung kostet sogar etwas.
PAŘÍŽ - Jak se hospodářská krize prohlubuje a rozšiřuje, svět hledá historické analogie, které by nám dění poslední doby pomohly pochopit.
PARIS - Während sich die Wirtschaftskrise vertieft und ausweitet, ist die Welt auf der Suche nach historischen Analogien, die uns helfen sollen die Geschehnisse zu verstehen.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Heute ist die Stimmung wesentlich trostloser und Bezüge auf die Jahre 1929 und 1931 beginnen sichtbar zu werden, auch wenn einige Regierungen sich weiterhin so verhalten als sei die Krise eher klassisch als außergewöhnlich.
Dnes je nálada mnohem pochmurnější a začínají se hojně objevovat odkazy na roky 1929 a 1931, třebaže některé vlády se nepřestávají chovat, jako by krize byla spíše klasická než výjimečná.
Heute ist die Stimmung wesentlich trostloser und Bezüge auf die Jahre 1929 und 1931 beginnen sichtbar zu werden, auch wenn einige Regierungen sich weiterhin so verhalten als sei die Krise eher klassisch als außergewöhnlich.
Samozřejmě, mezi rokem 1989 a přítomností existují zjevné rozdíly.
Natürlich gibt es deutliche Unterschiede zwischen 1989 und heute.
Zaprvé a snad především, revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou.
Erstens, und vielleicht vor allem, haben die Revolutionen des Jahres 1989 und der darauffolgende Zusammenbruch der Sowjetunion der globalen Bipolarität ein Ende bereitet.
Zaprvé a snad především, revoluce roku 1989 a následný krach Sovětského svazu skoncovaly se světovou bipolaritou.
Erstens, und vielleicht vor allem, haben die Revolutionen des Jahres 1989 und der darauffolgende Zusammenbruch der Sowjetunion der globalen Bipolarität ein Ende bereitet.

A Deutsch

Übersetzungen a ins Tschechische

Wie sagt man a auf Tschechisch?

A Deutsch » Tschechisch

8 4 předložka z francouzštiny ampér A

Sätze a ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich a nach Tschechisch?

Filmuntertitel

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: SOUTA OOYA EDITING: SEIJI MORITA U.A.
Rozhodl jsem se otevřít zavřené okno.
A. Ach wirklich?!
Bratře, půjdu.
Ihr wendet besser keine Gewalt an. A. Aber bitte!
jsem ti řekl, jim nic neuděláš.
Ich war doch neulich nachts bei der A.L.-Einkehr.
Byl jsem na tom večerním programu.
Hey, weißt du. So ist A.L.
No tak to je. to je tím programem, víš?
Man ist so müde, weil man bei der A.L.-Einkehr nicht schläft.
Seš unavená, protože během programu nemůžeš spát.
Du schickst hauptsächlich Unterlagen von A nach B. Wieso kannst du unseren Antrag nicht einfach nach oben legen?
Ptám se, protože chápu, že protlačuješ žádosti nechápu tedy, proč nemůžeš protlačit naši žádost.
Steck das in Anschluss A!
Dejte ji na kameru!
R-o-p-a.
Myslím, že ne.
A. Hall ist kein Kerl.
Ano, A.Hall. To není žádný chlápek.
Ohne 2 Wochen Gehalt können Sie mich nicht feuern. Das besagt Absatz 10a meines Vertrags.
Musím dostat zaplaceno za dva týdny.
Ich lasse Ihnen den Film vorführen als Beweisstück A der Anklage. Bitte abdunkeln.
Tento film předkládám jako důkaz obžaloby A.
Loge A, natürlich.
Lóže A.
Wie immer Loge A.
Jako vždycky.

Nachrichten und Publizistik

Die Enthüllungen über das Netzwerk für den Schmuggel atomarer Waffen, das vom Vater der pakistanischen Bombe, A. Q. Khan, organisiert wurde, bestätigen jedoch die Gefahr, die ich damals voraussagte.
Odhalení o síti pašeráků jaderných zbraní, kterou organizoval otec pákistánské jaderné bomby A. K.
Es ist nicht zu spät, aus den Missgeschicken des A. Q. Khan eine Lehre zu ziehen.
K. Chána.
Seit Jahrzehnten produzieren viele große Ölgesellschaften, u.a. Shell, ExxonMobil und Chevron, Öl im Nigerdelta, einem ökologisch fragilen Gebiet aus Sumpfwäldern, Mangroven, flachen Regenwäldern und der Küste vorgelagerten Barriere-Inseln.
Přední ropné společnosti, mimo jiné Shell, ExxonMobil a Chevron, desítky let těží ropu v deltě Nigeru, ekologicky křehkém prostředí sladkovodních bažinných lesů, mangrovníků, nížinných deštných pralesů a pobřežních bariérových ostrovů.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie dies geschehen kann, u.a. die Senkung der Kosten inländischer Vor- und Dienstleistungen durch zielgerichtete Investitionen in die Infrastruktur.
Existuje řada způsobů, jak toho dosáhnout, včetně snížení nákladů na domácí vstupy a služby prostřednictvím cílených investic do infrasktruktury.
Wie ich gemeinsam mit George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger, Sam Nunn und anderen vor fünf Jahren ausführte, wird atomare Abschreckung mit der wachsenden Zahl von atomar bewaffneten Staaten immer unzuverlässiger und auch gefährlicher.
Perrym, Henrym A. Kissingerem, Samem Nunnem a dalšími osobnostmi poukázal na skutečnost, že se zvyšujícím se počtem jaderných států se jaderné odstrašení stává riskantnější a méně spolehlivé.
Die Anzahl der Haushaltsgründungen nimmt ab, u.a. weil immer mehr junge Amerikaner wieder zu ihren Eltern ziehen; dies drückt die Eigenheimpreise und führt zu noch mehr Zwangsvollstreckungen.
Nižší tempa vzniku domácností - mladí Američané se například čím dál častěji stěhují zpět k rodičům - snižují ceny obytných nemovitostí, což vede k dalšímu zabavování domů pro nesplácení hypoték.
BERKELEY - In der hinteren linken Ecke meines Schreibtisches liegen drei Neuerscheinungen: The Battle von Arthur Brooks, Coming Apart von Charles Murray und A Nation of Takers von Nicholas Eberstadt.
BERKELEY - V levém zadním rohu mého pracovního stolu právě leží tři nedávno vydané knihy: The Battle od Arthura Brookse, Coming Apart od Charlese Murraye a také A Nation of Takers z pera Nicholase Eberstadta.
Dabei riskieren es beide Seiten, Transferzahlungen (u.a. an Senioren) und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen zu unterbrechen und Amerikas globale Kreditwürdigkeit weiter zu schädigen.
Přitom obě strany riskují jednak přerušení transferových plateb (včetně dávek pro seniory) a veřejných služeb, jednak další narušení globálního úvěrového postavení Ameriky.
Infolgedessen dürften viele globale Herausforderungen - u.a. Klimawandel, Handel, knappe Ressourcen, internationale Sicherheit, Cyberkriegführung und die Verbreitung von Kernwaffen - zwangsläufig an Gewicht gewinnen.
Řada globálních výzev - namátkou změna klimatu, obchod, vyčerpávání zdrojů, mezinárodní bezpečnost, kybernetické války a šíření jaderných zbraní - bude tudíž vzbuzovat vážnější obavy.
Auch hier spielen viele Faktoren eine Rolle, u.a. der große Anteil billiger frittierter Lebensmittel an der Ernährung, doch die Zeit, die die Menschen sitzend vor dem Fernseher verbringen, ist ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor.
I za tímto stavem se skrývá více faktorů, například strava složená z levných a nezdravých smažených jídel, avšak čas strávený vsedě před televizorem také výrazný vliv.
NEW YORK - Bis zu den jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten waren zahlreiche riskante Anlagen (u.a. Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffe) seit dem vergangenen Sommer unermüdlich gestiegen.
NEW YORK - Od loňského léta do nedávného rozdmýchání turbulencí na finančním trhu se řada různých riskantních aktiv (včetně akcií, vládních dluhopisů a komodit) těšila vzestupu.
Und finanzschwache Regierungen ermutigen weiterhin zur Erschließung der Öl- und Gasvorkommen, u.a. deshalb, weil für einige von ihnen die Erlöse daraus einen Großteil ihrer Staatseinnahmen ausmachen.
A vlády sužované nedostatkem financí dál podporují těžbu ropy a plynu, částečně i proto, že poplatky za těžbu představují v některých případech významnou část jejich příjmů.
Die schwedische EU-Präsidentschaft wird sich darauf konzentrieren, die konkrete Arbeit - das A und O - der Partnerschaft in Gang zu setzen.
Švédské předsednictví EU se zaměří na zahájení konkrétní práce - tedy na praktickou stránku partnerství.
Einerseits war es klug von ihm, auf einen Besuch des Yasukuni-Schreins, in dem Millionen japanischer Kriegstoter, darunter 14 Kriegsverbrechern der Klasse A, gedacht wird, zu verzichten.
Na jedné straně je dost moudrý na to, že nenavštívil svatyni Jasukuni, která uctívá japonské oběti války, včetně čtrnácti válečných zločinců třídy A.