Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-e Englisch

Bedeutung -e Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -e?

-e

Used for archaizing.

-e Deutsch

Übersetzungen -e ins Englische

Wie sagt man -e auf Englisch?