Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maximal Deutsch

Übersetzungen maximal ins Tschechische

Wie sagt man maximal auf Tschechisch?

maximal Deutsch » Tschechisch

maximální maximálně nanejvýš

Sätze maximal ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich maximal nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Du hast maximal 7 Stunden.
Máš maximálně sedm hodin.
Man gab ihm maximal noch zwei Tage.
Myslel bys, že mu zbývají dva dny života.
Aber nicht mehr als 20 Millionen. Maximal.
Ale nezahyne víc než 10-20 milionů.
Ich weiß, aber wie lange maximal?
To vím, ale co je maximum?
Maximal 20.
Nejvíc dvacet.
Wiederhole, Zerstörungssignal maximal verstärkt.
Opakuji, signál k destrukci zesílen na maximum.
Ist das maximal vergrößert?
To je maximální zvětšení, poručíku? Ano, pane.
Und Lehrergehälter in Nevada liegen bei maximal 6.000 Dollar im Jahr.
A učitel v témže státě 6 000 za rok.
Maximal drei am Tag.
Ne déle, než tři dny.
Gebraucht werden Sie da maximal zweimal im Monat.
Stačilo by se tam objevit jednou, dvakrát za měsíc.
Dieser Raum ist maximal gesichert.
Tahle místnost je maximálně zabezpečená.
Wir müssen die Zeit, die wir haben, maximal nutzen.
Musíme využít každou trochu času, který máme.
Ein Kampf über drei Runden, maximal fünf Minuten.
Zápas na tři kola po pěti minutách.
Maximal 4.800 km.
Maximálne tri tisíce mil.

Nachrichten und Publizistik

Forderungen nach Reformen konzentrieren sich jetzt auf die Einführung von Präsidentschafts-Direktwahlen mit zwei oder mehr Kandidaten und auf die Beschränkung der Amtszeit des Präsidenten auf maximal zwei aufeinander folgende Amtsperioden.
Reformní požadavky se nyní soustřeďují na zavedení přímých prezidentských voleb se dvěma či více kandidáty a na omezení prezidentů na dvě po sobě jdoucí funkční období.
Zwar haben sich einige der alten EU-Mitgliedstaaten für ein Verbot der Zuwanderung von Erwerbstätigen aus Osteuropa während einer Übergangsphase entschieden, die maximal bis zum April 2011 reicht.
Pravdou je, že některé staré členské země EU se rozhodly pro zákaz volného pohybu pracovních sil během přechodného období, které je zpočátku nastaveno na dva roky, avšak lze je prodloužit do dubna 2011.
Diese bizarre Übertragung des Amtes, aber nicht der Macht - vielleicht eine unbedeutende Verbesserung gegenüber jenen Staatsführern in Südamerika, die nach Ablauf ihrer maximal zulässigen Amtszeit ihre Ämter an ihre Frauen übergaben - ist Putins Drehbuch.
Tento bizarní transfer úřadu, ale ne moci - snad mírné zdokonalení praxe guvernérů států na americkém jihu, kteří po vypršení limitu mandátu předávali kdysi úřady manželkám - je Putinovým scénářem.
Andererseits werden die meisten Lösungsversuche ohne die USA und ihre entschlossene Führung nicht vorankommen oder maximal Stückwerk bleiben.
Zároveň se však žádný pokus o řešení nedostane příliš daleko bez USA a jejich rozhodného vedení.
Die meisten Länder sind sich jetzt einig, dass die Erderwärmung bei maximal zwei Grad Celsius gestoppt werden sollte.
Většina zemí se v současnosti shoduje, že globální oteplování je třeba zastavit nanejvýš na dvou stupních Celsia.
Der IWF ist in diese Richtung gegangen, indem er einen kurzfristigen Liquiditätskredit eingerichtet hat, über den Länder mit durchgreifender Politik maximal des Fünffache ihrer Einlage ohne Bedingungen als Darlehen in Anspruch nehmen können.
MMF již podnikl kroky tímto směrem, když založil Fond krátkodobé likvidity (STLF), jehož prostřednictvím mohou země se silnou hospodářskou politikou bez dalších podmínek čerpat prostředky do výše pětinásobku své kvóty.

Suchen Sie vielleicht...?