Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maximalizace Tschechisch

Übersetzungen maximalizace Übersetzung

Wie übersetze ich maximalizace aus Tschechisch?

maximalizace Tschechisch » Deutsch

Maximierung

Synonyme maximalizace Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu maximalizace?

maximalizace Tschechisch » Tschechisch

usilování

Deklination maximalizace Deklination

Wie dekliniert man maximalizace in Tschechisch?

maximalizace · Substantiv

+
++

Sätze maximalizace Beispielsätze

Wie benutze ich maximalizace in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
Im Moment führen wir Umstrukturierungsmaßnahmen durch, die die Rückmeldezeiten minimieren und die Effektivität der Einheiten maximieren, und zwar über ein dezentralisiertes Netzwerk.
Měli jsme tak malý výcvik o problému maximalizace výkonnosti vlastně jsme zjistili, že aby se některé B-29 dostaly zpátky místo vykládání paliva, ho museli natankovat.
Wir waren in der Maximierung der Effizienz so schlecht ausgebildet. dass wir, um die B29 wieder zurückfliegen zu können. den Treibstoff an Bord lassen mussten, anstatt ihn abzuladen.
Třetí Frakce měla málo politických spojení. Jejich prvořadým zájmem byla maximalizace zisku z teroristických aktivit.
Die Fraktion war nicht politisch, sondern auf Profite aus Terroraktivitäten orientiert.
Maximalizace hustoty, aktivní uhlí.
Dichtemaximierung, Aktivkohle.
Za účelem maximalizace energie přesýpacích hodin s nimi půjde sem.
Um die Energien des Stundenglases zu maximieren, müssen Sie es hierher bringen.

Nachrichten und Publizistik

Motivace vládních investorů nevychází nutně z kalkulu ohledně maximalizace výnosu, jímž se řídí soukromí investoři.
Staatliche Investoren werden nicht zwangsläufig durch Überlegungen zur Ertragsmaximierung angetrieben, die private Anleger motivieren.
Maximalizace dopadu omezených prostředků na životy nejchudších lidí světa vyžaduje obtížná rozhodnutí.
Den Einfluss knapper Ressourcen auf das Leben der weltweit ärmsten Menschen zu maximieren, erfordert schwere Entscheidungen.
V takovém případě vede maximalizace zisku k maximalizaci společenského blaha.
In diesem Fall führt Gewinnmaximierung zur Maximierung des sozialen Nutzens.
V Jižní Koreji, Japonsku i jinde budou rozvoj a maximalizace potenciálu žen vyžadovat rozsáhlé reformy školství a trhu práce a také strukturální změny, zejména v sektoru služeb.
In Südkorea, Japan und anderswo setzt die Entwicklung und Optimierung des Potenzials von Frauen umfassende Ausbildung und Arbeitsmarktreformen sowie Strukturwandel voraus, insbesondere auf der Dienstleistungsseite der Wirtschaft.
Panuje názor, většinou nevyslovený, že maximalizace TSR znečišťováním životního prostředí je přijatelná, pokud se pošle nějaký kompenzační příspěvek na iniciativy CSR - je to jakýsi firemní ekvivalent koupelí v Ganze s cílem smýt ze sebe hříchy.
Das (meist implizite) Denken geht so, dass die Maximierung der Aktionärsrendite dann akzeptabel ist, wenn Ausgleichszahlungen an Initiativen sozialer Verantwortung erfolgen - entsprechend einem Bad im Ganges, das die Sünden des Unternehmens fort wäscht.
Nekriticky jsme přijali myšlenku, že maximalizace ekonomického růstu je nejlepším lékem na problémy společnosti.
Kritiklos akzeptierten wir die Idee, dass die Maximierung des ökonomischen Wachstums die beste Medizin für die Probleme der Gesellschaft sei.
Maximalizace zisku nezaručuje rozumnou distribuci příjmů ani bezpečnou planetu.
Gewinnmaximierung garantiert weder eine vernünftige Einkommensverteilung nach die Sicherheit unseres Planeten.
Nástroje a metody této disciplíny nejsou adekvátní, máme-li se systematicky zabývat nátlakem jako způsobem získávání a maximalizace bohatství.
Werkzeuge und Methoden des Fachs sind nicht darauf ausgelegt, den Einsatz von Zwangsmitteln als Weg zur Erlangung und Maximierung von Vermögen systematisch zu untersuchen.

Suchen Sie vielleicht...?