Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maximalizovat Tschechisch

Übersetzungen maximalizovat Übersetzung

Wie übersetze ich maximalizovat aus Tschechisch?

maximalizovat Tschechisch » Deutsch

maximieren

Sätze maximalizovat Beispielsätze

Wie benutze ich maximalizovat in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Jedinou otázkou je, kdy zaútočit a jak maximalizovat naše šance na úspěch.
Die einzige Frage ist, wann wir angreifen und wie wir unsere Erfolgschance erhöhen.
Tento druh vztahů by měl zlepšit výkony a maximalizovat efektivitu.
Das sollte die Effizienz maximieren.
To zní, že by to mohlo zvýšit výkon a maximalizovat efektivitu. Co myslíte, pane Tuvoku?
Klingt nach einer Maximierung der Effizienz, nicht?
Proč pracuješ s těmi lidmi, Angele? Měl bys maximalizovat svůj vnitřní potenciál.
Warum arbeitest du für die Menschen?
Cílem korporací je maximalizovat zisk a tržní podíl.
Ziel der Konzerne ist die Maximierung von Gewinnen und Marktanteilen.
Možná by si to měla maximalizovat.
Vielleicht solltest du es maximieren.
Pouze jsem poukázal, že sladěním techniky přikládání uhlí mohou maximalizovat naši rychlost.
Wenn er das Kohleschaufeln besser koordinieren würde,..wären wir schneller.
A protože dochází k realizaci strukturálních alternativ, potřebujete maximalizovat výnosy ze svých stávajících zdrojů, navíc v podmínkách, kdy ceny klesají.
Und da alternative Energien mehr und mehr gefördert werden, sind Strategien nötig, um jeden Penny Ihrer restlichen Ressourcen zu maximieren, insbesondere im Klima fallender Preise.
Zkoumám způsoby, jak maximalizovat lidský potenciál skrz nervovou síť.
Durch neuronales Networking maximiere ich das kognitive Potenzial.
Jenom se snažím maximalizovat jeho schopnosti.
Ich versuche nur, sein Potential zu maximieren.
Mám v úmyslu maximalizovat zisk.
Ich will dessen Profit steigern.
A tady je místo, kde můžeme maximalizovat naše schopnosti.
Es gibt einen Ort, an dem wir unsere Möglichkeiten vervollkommnen können.
A je tady místo, kde můžeme maximalizovat naše schopnosti.
Es gibt einen Ort, an dem wir unsere Möglichkeiten vervollkommnen können.
A. tady je místo, kde můžeme maximalizovat naše schopnosti.
Es gibt einen Ort, an dem wir unsere Möglichkeiten vervollkommnen können.

Nachrichten und Publizistik

Cílem politických teroristických skupin, jako je al-Káida, je vyprovokovat odplatu a maximalizovat publicitu pro vlastní zájmy.
Das Ziel politischer Terroristengruppen wie Al Kaida besteht darin, Vergeltung zu provozieren und damit die maximale Publicity für ihre Sache zu erreichen.
Vlády by se podle něj měly snažit maximalizovat spíše hrubé národní štěstí svého lidu než jeho hrubý národní produkt.
Regierungen, meint er, sollten danach streben, das Bruttonationalglück ihres Volkes zu maximieren und nicht das Bruttonationaleinkommen (BNE).
Existuje nevyhnutelný střet zájmu mezi (obvykle zahraničními) těžebními společnostmi a hostitelskými zeměmi: ti první chtějí minimalizovat své platby, kdežto ti druzí je potřebují maximalizovat.
Zwischen (meist ausländischen) Rohstoffunternehmen und ihren Gastgeberländern besteht unvermeidlich ein Interessenskonflikt: Erstere möchten möglichst wenig zahlen, aber letztere hätten gern möglichst hohe Einnahmen.
Nový multilateralismus musí maximalizovat silné stránky navzájem provázaných a překrývajících se aktérů a institucí, veřejných i soukromých.
Der neue Multilateralismus muss die Stärken miteinander vernetzter und konvergierender Akteure und Institutionen aus dem privaten und öffentlichen Bereich maximieren.
Centrální banky ve snaze udržet kapitál jinde a směnný kurz na nízké hladině riskují, že uvíznou v koloběhu konkurenčního uvolňování podmínek s cílem maximalizovat podíl své země na stávající slabé světové poptávce.
In dem Bestreben, Kapital fern und den Wechselkurs niedrig zu halten, riskieren Zentralbanken in einen nicht endenden Lockerungswettlauf zu geraten, der darauf abzielt, den Anteil ihrer Länder an der geringen weltweit bestehenden Nachfrage zu maximieren.
A nejvyšší představitelé bank budou mít stále právní závazek maximalizovat zisky.
Und Vorstandsvorsitzende haben auch weiterhin die gesetzliche Verpflichtung, Gewinne zu maximieren.
Zaplatit někomu za to, že vám složí ponožky, je způsob jak maximalizovat výdělky sobě i skladači ponožek.
Jemand anderen dafür zu bezahlen, die eigenen Socken zusammenzulegen ist eine Möglichkeit, die eigenen Einnahmen und die des Socken-Zusammenlegers zu maximieren.
Navzdory široce rozšířenému nadšení pro zvyšování účinnosti vzdělávání v Latinské Americe a Karibiku bylo dosud jen málo úsilí věnováno zjišťování jak investice do vzdělávání maximalizovat.
Trotz des weit verbreiteten Enthusiasmus, die Bildungsleistung in den lateinamerikanischen Ländern und der Karibik zu steigern, wurden bisher kaum Anstrengungen unternommen, um herauszufinden, wie sich Bildungsinvestitionen maximieren lassen.
Musíme najít způsob, jak maximalizovat vskutku úžasný potenciál internetu a současně řádně odměňovat tvůrce.
Wir müssen einen Weg finden, um das fantastische Potenzial des Internets optimal zu nutzen und zugleich die Urheber ordentlich zu entschädigen.
Tento étos nám také pomůže maximalizovat potenciální přínosy takového pohybu.
Dieser Ethos kann uns auch helfen, den möglichen Nutzen solcher Veränderungen zu maximieren.

Suchen Sie vielleicht...?