Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hluková izolace Tschechisch

Übersetzungen hluková izolace Übersetzung

Wie übersetze ich hluková izolace aus Tschechisch?

hluková izolace Tschechisch » Deutsch

Schalldämmung

Grammatik hluková izolace Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hluková izolace in Tschechisch?

hlukový + izolace · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hluková izolace Beispielsätze

Wie benutze ich hluková izolace in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Na drátě chybí izolace, ale nestihl jsem to opravit.
Die Isolierung eines Kabels war ab, aber ich hatte noch keine Zeit dafür.
Doufejme, že izolace nepovolí.
Hoffen wir, dass die Isolationsschicht nicht aufbricht.
Naprostá izolace.
Vollkommen isoliert.
Zvuková izolace? - Ano.
Schalldicht?
Tam nahoře, tam nahoře v šíři vesmíru, v nicotě nebes, tam nahoře je nepřítel jménem izolace.
Da oben. Oben in den Weiten des Weltraums, in der Leere des Himmels, da oben lauert ein Feind namens Isolation.
Izolace?
Isolation?
Bezpečnost a Izolace.
Sicherheit und Isolation.
Ještě že je tady nehořlavá minerální izolace.
Allerdings haben wir Glück im Unglück, dass uns dies noch geblieben ist.
Mnohem důmyslnější prostředek, jak se vyhnout pronikání známý jako schizofrenní rozdělení. byl vyvinut jedním z ženských subjektů během skupinové izolace v sanatoriu.
Ein subtiler Verteidigungsmechanismus bekannt als schizophrene Partition wurde von einer weiblichen Testperson während der Gruppenisolation entwickelt.
Pane Čechove. Magnetická izolace se opět sama obnovuje, zvláštní.
Der Verfall der Schilde hat aufgehört.
Strč ho do izolace.
Isolieren Sie ihn.
Mohla někoho zabít. Dejte do izolace.
Sie hätte jemanden töten können.
Ten, kdo by měl být skutečným předmětem tohoto šetření. byl zavřen, nevím proč, do izolace.
Die Person, um die es hier geht, befindet sich in Einzelhaft.
Moudré opatření, diky němu po selhání magnetické izolace vybuchne antihmota později.
Captain Kirk spricht etwas bildlich und übertrieben emotional. Aber was er sagt ist logisch, und ich stimme ihm zu. Blind!

Nachrichten und Publizistik

Miloševič byl svržen s vírou na konec izolace Srbska. Nyní je na Evropě, aby dodržela svůj slib.
Milosevic wurde in der Hoffnung auf das Ende der Isolierung Serbiens gestürzt, und Europa muss nun sein Versprechen einhalten.
Izolace pacientů a bezpečné pohřbívání mrtvých jsou pro zvládnutí eboly klíčové, avšak obě opatření je potřeba zavádět s citem k místní kultuře - nikoliv je jen vědecky vysvětlovat.
Entscheidend für die Eindämmung von Ebola ist die Isolierung der Patienten und die sichere Beerdigung der Toten, aber beide müssen mit kulturellem Feingefühl eingeführt werden - und nicht nur mit wissenschaftlichen Erklärungen.
Čelní představitelé Íránu se samozřejmě mohou domnívat, že největší ohrožení režimu představuje hospodářská izolace.
Natürlich ist es möglich, dass die iranische Führung die wirtschaftliche Isolation des Landes als größte Gefahr für das Regime einschätzt.
Do doby byla politikou EU izolace Běloruska, které samo o izolaci usilovalo.
Vorher bestand die Strategie der EU in einer Isolierung Weißrusslands, das selbst nach Isolation strebte.
Taková změna by usnadnila i ukončení izolace Hamásu.
Eine derartige Veränderung würde auch ein Ende der Isolierung der Hamas erleichtern.
Zároveň to vyvolává pochybnosti o tom, zda budou Spojené státy pokračovat v politice striktní izolace Hamásu.
Es lässt auch daran zweifeln, ob die USA ihre strenge Politik der Isolierung der Hamas weiter verfolgen werden.
Izrael vyhlásil politiku izolace a destabilizace nové vlády (Spojené státy se možná přidají).
Israel hat eine Politik der Isolation und Destabilisierung der neuen Regierung angekündigt (und wird dabei vielleicht von den USA unterstützt).
Zdrženlivá reakce arabských států na nedávné záhadné izraelské letecké údery na syrské území odráží izolaci země uvnitř arabského světa - a tato izolace je Syřanům nesmírně nemilá.
Die gedämpfte Reaktion der arabischen Staaten auf Israels jüngsten mysteriösen Luftangriff auf syrisches Gebiet spiegelt Syriens Isolation in der arabischen Welt wieder - eine Isolation, die den Syrern äußerst unbehaglich ist.
Od doby se Putin snaží poukazovat na krach americké politiky izolace Íránu.
Seit dieser Zeit hat sich Putin bemüht, das Scheitern der amerikanischen Politik zur Isolierung Irans deutlich zu machen.
Přidejme k tomu praktické obtíže spojené s rozbitými silnicemi a nedostatkem osobních i nákladních automobilů a výsledkem je hospodářská izolace.
Betrachtet man dann noch praktische Schwierigkeiten wie den schlechten Straßenzustand und die geringe Anzahl von Autos und Lastwagen, so ist wirtschaftliche Isolation die logische Folge.
Mobilní telefony, místní bezdrátový internet a více dlážděných silnic, to vše by mohlo značně přispět k překonání hospodářské izolace afrických vesnic.
Mobiltelefone, örtlicher kabelloser Internetzugang und mehr asphaltierte Straßen könnten viel dazu beitragen, die wirtschaftliche Isolation der Dörfer Afrikas aufzubrechen.
Jak ukázaly události posledních týdnů, dny téměř úplné izolace Hamásu na Blízkém východě jsou sečteny.
Wie die Ereignisse der vergangenen Wochen gezeigt haben, sind die Tage vorbei, in denen die Hamas im Nahen Osten fast völlig isoliert gewesen ist.
Jedním z prvních příznaků schizofrenie, který se objevuje dlouho před projevy, jako je slyšení hlasů, totiž často bývá společenská izolace.
Eines der ersten Anzeichen für Schizophrenie das häufig weit vor Erscheinungsformen wie dem Hören von Stimmen auftritt ist die Isolation.
Podle naší hypotézy vznikají halucinatorní hlasy na základě různých kombinací těchto tří faktorů - snížené integrace mozku, společenské izolace a vysoké úrovně emocionality.
Unsere Hypothese ist, dass Stimmen aus verschiedenen Kombinationen dieser drei Faktoren entstehen verringerte Konnektivität des Gehirns, soziale Isolation und ein hohes Maß an Emotionalität.

Suchen Sie vielleicht...?