Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlukové emise Tschechisch

Übersetzungen hlukové emise Übersetzung

Wie übersetze ich hlukové emise aus Tschechisch?

hlukové emise Tschechisch » Deutsch

Geräuschemission

Grammatik hlukové emise Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hlukové emise in Tschechisch?

hlukový + emise · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hlukové emise Beispielsätze

Wie benutze ich hlukové emise in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Emise z mozku lámou krátkovlnné laserové světlo, procházející krystalem v mozku.
Hirnwellen brechen Laserstrahlen kürzerer Wellenlänge, die durch das Kristall ins Hirn eindringen.
Emise dioxidu Uhlíku vypouštíme dle plánu, veliteli Adamo.
Die Wolken sind jetzt gesättigt. Unser nächster Flug wird dann den Regen auslösen.
Emise z jejich cívky jsou normální!
Ich teste. Ihr Warpfeldausstoß ist normal!
Něco jsem našla. - Opravdu. Emise superkrátkých vln poruchy.
Ich hab hier was.
Senzory zaznamenávají ionisované emise v pásmu L. - Signatura souhlasí s Toskovou lodí.
Beverly, hören Sie mich?
Emise nejsou konzistentní s žádným známým zářením.
Die Strahlung ist von einer uns völlig unbekannten Art.
Na ošetřovně zjištěny emise radiace.
Die Sensoren zeigen einen starken Strahlenbeschuss an.
Tyto nové senzory mohou zaznamenat emise maskovaného válečného ptáka i při warp rychlosti.
Diese verbesserten Sensoren sind imstande, die Energie eines Warbirds zu lokalisieren.
Při stejné orbitě kolem Nelvana III začala sonda zachycovat subprostorové radiové emise.
Als die Sonde in den Orbit einschwenkte, fing sie Funksignale aus dem Hyperraumbereich auf.
A co ty neurčitelné subprostorové radiové emise a ionizační poruchy?
Und die unbekannten Hyperraumsignale und Ionisationsstörungen?
Komandére, zvýšená emise tachyonových částic z federačních lodí.
Commander, Erhöhung der Tachyonemissionen von der Föderationsflotte.
Zobrazit tachyonové emise.
Display mit Tachyonemissionen öffnen.
Zvuky ze subprostoru žádné, emise částic Z žádné.
Keine Subraumprojektionen vorhanden. Keine Z-Partikel-Emissionen.
Zahajuji gravitonové emise, teď.
Beginn der Gravitationsemissionen. jetzt.

Nachrichten und Publizistik

Dobře navržený fond by zpomalil nebo zastavil odlesňování, chránil biodiverzitu a snižoval emise oxidu uhličitého vznikající pálením vykácených lesů.
Ein gut konzipierter Fonds würde die Entwaldung verlangsamen oder stoppen, die biologische Vielfalt erhalten und die Kohlendioxidemissionen durch das Abbrennen der abgeholzten Wälder reduzieren.
Dobrou zprávou je, že existuje řada způsobů, jak prostřednictvím zdokonalených pobídek emise snížit - zčásti i odbouráním bezpočtu dotací na neefektivní činnosti.
Die gute Nachricht lautet, dass es viele Möglichkeiten gibt, Emissionen durch verbesserte Anreize zu verringern - zum Teil, indem man die unzähligen Subventionen für ineffiziente Verwendungszwecke abschafft.
Jinými slovy, tím, že naše emise skleníkových plynů zapříčinily takové oteplení, že taje arktický led, vytvořily smyčku zpětné vazby, která vyvolá další oteplování a tání ledu, i kdybychom hned zítra přestali skleníkové plyny vypouštět.
Mit anderen Worten: Mit unseren Treibhausgasemissionen sorgten wir für eine Erwärmung, die das arktische Eis schmelzen ließ.
To však ještě neznamená, že bychom měli jednoduše odbourat všechny emise.
Aber das heißt nicht, dass wir einfach auf alle Emissionen verzichten sollten.
Vlády příliš hovoří o zavedení relativně vysoké uhlíkové daně na emise a příliš málo se zaměřují na smysluplné posílení výzkumu a vývoje, který může přinést nezbytný průlom.
Unsere Regierungen reden viel zu viel über die Festlegung einer relativ hohen Kohlenstoffsteuer für Emissionen und konzentrieren sich viel zu wenig darauf, eine Forschung und Entwicklung zu forcieren, um die notwendigen Durchbrüche herbeizuführen.
Emise skleníkových plynů na osobu v USA, jež byly mezi velkými státy nejvyšší, když Bush nastoupil do úřadu, vytrvale rostly.
Die US-Treibgasemissionen pro Kopf - bereits bei Bushs Amtsantritt die höchsten unter allen bedeutenden Ländern - sind weiter gestiegen.
Zpráva Bushovy administrativy uniklá v březnu na veřejnost ukázala, že se očekává, že americké emise v příští dekádě porostou bezmála stejně rychle jako v dekádě předchozí.
Im März zeigte ein der Presse zugespielter Bericht der Bush-Administration, dass für das kommende Jahrzehnt von einem fast ebenso starken Anstieg der US-Emissionen auszugehen ist wie während der vergangenen zehn Jahre.
Podle Fatiha Birola, hlavního ekonoma Mezinárodní energetické agentury, by za 25 let čínské emise mohly být dvojnásobkem toho, co vypustí USA, Evropa a Japonsko dohromady.
In 25 Jahren, so Fatih Birol, Chefökonom der Internationalen Energiebehörde, könnten Chinas Emissionen doppelt so hoch sein wie die der USA, Europas und Japans zusammen.
Jen těžko lze popírat spravedlnost rozdělení schopnosti atmosféry absorbovat naše emise skleníkových plynů rovným dílem mezi všechny obyvatele planety.
Es ist kaum zu bestreiten, dass es fair ist, jeder Person auf der Welt einen gleich großen Anteil an der Kapazität der Erde zur Aufnahme von Treibhausemissionen zuzubilligen.
Vytvořil by silnou pobídku pro rozvojové země, aby přijaly závazné kvóty, poněvadž pokud si dokáží zachovat nízké emise na hlavu, budou mít přebytek emisních práv, jež budou moci prodat průmyslovým zemím.
Er würde den Entwicklungsländern einen starken Anreiz bieten, verbindliche Quoten zu akzeptieren, denn wenn sie ihre Emissionen pro Kopf niedrig halten, verfügen sie über Emissionsrechte, die sie an die Industrienationen verkaufen können.
Takže abychom světové uhlíkové emise do poloviny století osekaly na polovinu, zjevně bychom museli získávat mnohem více energie ze zdrojů, jež uhlík neuvolňují.
Also müssten wir, um die globalen CO2-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts zu halbieren, offensichtlich anfangen, einen wesentlich höheren Anteil unserer Energie aus Quellen zu beziehen, die kein CO2 abgeben.
Na pozadí tohoto důvěrně známého bitevního pole se však stalo něco ohromujícího: emise oxidu uhličitého ve Spojených státech klesly na nejnižší úroveň za posledních 20 let.
Abseits dieser altbekannten Konfliktzone hat sich jedoch Erstaunliches ereignet: Die Kohlendioxidemissionen der Vereinigten Staaten sind auf das niedrigste Niveau der letzten 20 Jahre gefallen.
David Victor, energetický expert z Kalifornské univerzity v San Diegu, odhaduje, že přechod z uhlí na zemní plyn snížil emise v USA o 400-500 megatun (Mt) CO2 ročně.
David Victor, Energieexperte an der University of California in San Diego, schätzt, dass der CO2-Ausstoß der USA durch den Umstieg von Kohle auf Erdgas um 400-500 Megatonnen (MT) jährlich gesunken ist.
Abychom zasadili toto číslo do perspektivy, je to přibližně dvojnásobek celkového vlivu kjótského protokolu na uhlíkové emise ve zbytku světa včetně Evropské unie.
Das ist zweimal mehr als der Gesamteffekt des Kyoto-Protokolls hinsichtlich der CO2-Emissionen der restlichen Welt, einschließlich der Europäischen Union, ausmacht.

Suchen Sie vielleicht...?