Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hluková zátěž Tschechisch

Übersetzungen hluková zátěž Übersetzung

Wie übersetze ich hluková zátěž aus Tschechisch?

hluková zátěž Tschechisch » Deutsch

Lärmbelästigung

Grammatik hluková zátěž Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hluková zátěž in Tschechisch?

hlukový + zátěž · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hluková zátěž Beispielsätze

Wie benutze ich hluková zátěž in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Jeden doporučuje odpočinek, druhý zátěž.
Der eine ist für Ruhe der andere für Bewegung.
Jen co najdu zátěž.
Brauche nur noch etwas Ballast!
Zátěž odhozena a balón se vznáší.
Es wirft die Sandsäcke über Bord und lässt den Ballon in die Höhe steigen.
Nebyla by to velká zátěž?
Wäre das keine Belastung für dich?
Chcete tuto zátěž obětovat?
Möchten Sie dieses Gewicht stiften?
Nejprve zapnete hlavní vypínač, pak nastavíte úder na požadovanou zátěž.
Zuerst betätigt man den Hauptschalter, dann stellt man die Druckkraft ein.
Vypustit hlavní zátěž.
Tauchzellen entlasten.
Hlavní zátěž vypuštěna.
Tauchzellen entlastet.
Byl jsem pro zátěž.
Ich war erst fünf und es war hart für sie.
Měla velmi chatrné zdraví a tu neustálou pracovní zátěž, nemohlo její křehké tělo dlouho vydržet.
Sie war schon immer kränklich, und die endlose Last unserer Akkordarbeit hatte ihren Körper schon zu lange ausgezehrt.
Fyzická zátěž nám prospěje.
Etwas Training wird uns entspannen.
Je to obrovská zátěž pro slinivku a játra.
Es belastet Milz und Leber ungemein.
Zátěž je kritická.
Der Druck wird kritisch.
Máme mizivou nadbytečnou zátěž.
Wir haben sehr wenig Überschussgewicht.

Nachrichten und Publizistik

Uznávají, že Afrika nese na svých bedrech hlavní zátěž hospodářské a klimatické krize, přestože se na jejich vyvolání podílela nejméně.
Sie haben erkannt, dass Afrika am meisten unter der Wirtschafts- und der Klimakrise zu leiden hat, obwohl es zu beiden am wenigsten beigetragen hat.
Platební nerovnováhy mají koneckonců vždy dvě strany a zátěž spojenou s jejich vyrovnáváním by neměly nést pouze země deficitní.
Schließlich haben Bilanzungleichgewicht immer zwei Seiten, und die Anpassungslast sollte nicht von den Defizitländern allein getragen werden.
Jde o pracovní zátěž, jakou si lze stěží představit, a vyžaduje nepřetržité úsilí generální tajemníka a jeho týmu.
Das Arbeitspensum ist schwindelerregend und setzt das Rund-um-die-Uhr-Engagement des Generalsekretärs und seines Teams voraus.
Italové dnes nesou na svých bedrech velkou daňovou zátěž: jednotlivý daňový poplatník s ročním příjmem ve výši 50 000 eur platí daň z příjmu ve výši 15 000 eur, a pokud dvě děti, sníží se jeho daňová zátěž o pouhý tisíc eur.
Die Italiener tragen ohnehin schon eine schwere Steuerlast: bei einem jährlichen Einkommen von 50.000 Euro sind 15.000 Euro an Einkommenssteuer zu bezahlen; mit zwei Kindern sinkt dieser Betrag nur um 1.000 Euro.
Italové dnes nesou na svých bedrech velkou daňovou zátěž: jednotlivý daňový poplatník s ročním příjmem ve výši 50 000 eur platí daň z příjmu ve výši 15 000 eur, a pokud dvě děti, sníží se jeho daňová zátěž o pouhý tisíc eur.
Die Italiener tragen ohnehin schon eine schwere Steuerlast: bei einem jährlichen Einkommen von 50.000 Euro sind 15.000 Euro an Einkommenssteuer zu bezahlen; mit zwei Kindern sinkt dieser Betrag nur um 1.000 Euro.
Jinými slovy by roční daňová zátěž francouzského občana bez ohledu na počet dětí byla nižší než daňová zátěž italského poplatníka, který nemá žádný majetek.
Mit anderen Worten: Mit oder ohne Kinder wäre die jährlich zu bezahlende Steuer für französische Staatsbürger geringer als für italienische Steuerzahler ohne zusätzliches Vermögen.
Jinými slovy by roční daňová zátěž francouzského občana bez ohledu na počet dětí byla nižší než daňová zátěž italského poplatníka, který nemá žádný majetek.
Mit anderen Worten: Mit oder ohne Kinder wäre die jährlich zu bezahlende Steuer für französische Staatsbürger geringer als für italienische Steuerzahler ohne zusätzliches Vermögen.
Zátěž této politiky dopadá převážně na chudé lidi po celém světě, protože bohatým lidem nedělá potíže platit za energii víc.
Die Last dieser Politik haben überwiegend die Armen dieser Welt zu tragen, denn die Reichen können für ihre Energie leicht mehr bezahlen.
Kdykoliv odepřeme pomoc nebo uvalíme sankce, musíme důkladně promyslet, kdo ponese největší zátěž změn, o něž tímto krokem usilujeme.
Immer, wenn wir Hilfe zurückhalten oder Sanktionen verhängen, müssen wir sehr genau darüber nachdenken, wer die Last der Veränderungen trägt, die wir wünschen.
Bushovým cílem však nebylo udržení silné ekonomiky, nýbrž prosazení daňové agendy, která přesunula zátěž směrem od těch, kteří ji mohli nejsnáze unést.
Das Ziel Bushs war aber nicht, die Stärke der Wirtschaft aufrechtzuerhalten, sondern eine Steuerpolitik voranzutreiben, bei der es darum ging, denjenigen die Steuerlast zu erleichtern, die sie am leichtesten hätten tragen können.
A jen zřídkakdy se někdo obtěžuje zohledňovat ekologickou zátěž - nebo práva - pro chudé a bezmocné občany země.
Kaum jemand macht sich die Mühe, die Umweltkosten für die Armen und Schwachen des Landes zu berücksichtigen - oder ihre Rechte.
Ano, vedoucí čínští představitelé někdy žehrali na velkou zátěž spojenou s dotováním Severní Koreje, ale ještě nikdy nedali tak otevřeně najevo znechucení ze severokorejského počínání.
Die führenden Politiker des Landes haben sich zwar bisweilen über die große Belastung durch die Subventionierung Nordkoreas beklagt, aber sie haben sich, bis dato, niemals derart offen entrüstet über das Gebaren des Nordens gezeigt.
Zátěž přizpůsobení se na nové podmínky ponesou všichni.
Die Last der Adaptation wird von allen getragen.
Hospodářský pokles v letech 2008-2009 zvýšil zátěž soukromých i veřejných dluhů do míry, že se hranice mezi veřejným a soukromým rozostřila. V nedávném projevu v Chicagu vysvětlil irský prezident Michael D.
Tatsächlich hat der wirtschaftliche Abschwung der Jahre 2008-2009 die private und öffentliche Schuldenlast gleichermaßen ansteigen lassen - und zwar so sehr, dass die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat inzwischen verschwimmt.

Suchen Sie vielleicht...?