Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Mauricijský čas Tschechisch

Übersetzungen Mauricijský čas Übersetzung

Wie übersetze ich Mauricijský čas aus Tschechisch?

Mauricijský čas Tschechisch » Deutsch

Mauritius-Zeit

Sätze Mauricijský čas Beispielsätze

Wie benutze ich Mauricijský čas in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Nevím, jestli na to mám čas.
Ich weiß nicht, ob ich Zeit dazu habe.
Čas vše zahojí.
Die Zeit heilt alle Wunden.
Nemám čas číst knihy.
Ich habe keine Zeit, Bücher zu lesen.
Nemám čas.
Ich habe keine Zeit.
Na to nemám čas, a navíc ani nemám peníze.
Ich habe keine Zeit dafür, und außerdem habe ich kein Geld.
Čas je teď nanejvýš rozhodující, Paule. Když neřekneš co teď cítíš, nikdy nedostaneš druhou šanci.
Die Zeit ist jetzt äußerst entscheidend, Paul. Wenn du ihr nicht sagst, was du jetzt fühlst, wirst du niemals eine zweite Chance kriegen.
Kdybych měl čas, mohl bych ti pomoci.
Wenn ich Zeit hätte, könnte ich dir helfen.
Nepotřebuji tvé peníze. Potřebuji jen tvůj čas.
Dein Geld brauch ich nicht. Ich brauche deine Zeit.
Musíme pilně pracovat, abychom dohonili ztracený čas.
Wir müssen fleißig arbeiten, um die verlorene Zeit wieder wettzumachen.
Chtěl bych vědět, jestli budeš mít zítra čas.
Ich will wissen, ob du morgen Zeit haben wirst.
Byli v pravý čas na správném místě.
Sie waren im richtigen Moment am richtigen Ort.
Ztrácím čas.
Ich vergeude meine Zeit.
Maria nenechala Tomovi žadný čas na otázky.
Maria ließ Tom keine Zeit für Fragen.
Vlak odjel přesně na čas.
Der Zug fuhr genau pünktlich ab.

Filmuntertitel

Teď na tebe nemám čas.
Und ihr geistiger Zustand?
je skoro čas. Začneme? Ano.
Die Verantwortlichen wurden eliminiert.
Guvernérko, je čas.
Gut. Die Operation beginnt!
Ale nemám čas si s tebou povídat, Pomeranči.
Leider habe ich im Moment keine Zeit, um mich mit dir zu befassen, Orange-kun.
Někdy budeš mít čas, mohli bychom spolu jít.
Also, wenn Es ware schtin, wenn du mal wieder Zeit hattest fur mich.
Je čas.
Es ist an der Zeit!
Ale to. jak získat nějaký čas.
Aber Uberleg mal! Sie wollen uns nur hinhalten!
Jenže nemám čas.
Mein Aktionsradius wird immer kleiner.
je čas jít do třídy.
Der Unterricht beginnt gleich.
Takováhle zkušenost jednou za čas neuškodí.
Hln und wieder ist Ausgelassenhelt ja auch ganz nett.
Teď je čas, kdy můžeme my, Japonská osvobozenecká četa, povstat!
Wir als japanische Befreiungsfront mussen nun auch aktiv werden! Nur die Ruhe!
Pořád pracuji pro armádu, nebudu mít čas každý den.
Keine Sorge! Ich wurde in die technische Abteilung versetzt, da ist es nicht so gefahrlich.
Tyhle věci potřebují čas.
Kannst du ihm denn nicht helfen? Ihr seid doch Freunde.
Čas nezadržitelně utíká. Nestará se o lidské boje.
Die Zeit flieBt ohne Riicksicht auf die Absichten der Menschen.

Nachrichten und Publizistik

Jeho knihy - na jejichž psaní si našel čas i přes hektické nároky diplomacie - byly jedinečnou kombinací ohromné erudice a krystalické jasnosti.
Seine Bücher - die zu schreiben er trotz der hektischen Anforderungen der Diplomatie Zeit fand - waren eine einmalige Mischung aus großer Gelehrsamkeit und kristallener Klarheit.
Rok 2003 se blíží ke konci a nadešel čas, aby světoví lídři pomohli vyvést svět z okruhu tohoto obsedantního a selhávajícího přístupu americké vlády.
Jetzt, da sich das Jahr 2003 seinem Ende zuneigt, ist es Zeit für die politischen Führer, der Welt zu helfen, sich von der besessenen, zum Scheitern verurteilten Politik der amerikanischen Regierung abzuwenden.
Jednou za čas určitá profese (nejčastěji ekonomie) stanoví, že dospěla ke konsensu v otázce řešení nějakého problému.
Immer mal wieder behauptet ein Berufsstand (meistens die Ökonomen), dass er zu der Frage, wie ein Problem zu lösen sei, einen Konsens erzielt hat.
Injekce likvidity a sanace slouží k jedinému účelu - získat čas. Čas ale není řešením pro ekonomiky, které zoufale potřebují strukturální korekce fiskální konsolidace, oddlužení soukromého sektoru, reforem trhu práce či lepší konkurenční schopnosti.
Liquiditätsspritzen und Rettungsaktionen dienen nur einem Zweck: Zeit zu erkaufen.
Injekce likvidity a sanace slouží k jedinému účelu - získat čas. Čas ale není řešením pro ekonomiky, které zoufale potřebují strukturální korekce fiskální konsolidace, oddlužení soukromého sektoru, reforem trhu práce či lepší konkurenční schopnosti.
Liquiditätsspritzen und Rettungsaktionen dienen nur einem Zweck: Zeit zu erkaufen.
Čas rovněž nezmírní důsledky bezkrevných postkrizových zotavení z dalších nevyhnutelných šoků.
Genauso wenig federt Zeit blutleere nachkrisliche Erholungen gegen den unweigerlichen nächsten Schock ab.
Je nejvyšší čas, aby evropští lídři začali tento slib brát vážně.
Es ist höchste Zeit, dass die europäischen Führungen dieses Versprechen ernst nehmen.
Nadešel čas, kdy by afghánská vláda měla označit, zostudit a propustit zkorumpované úředníky, zatknout hlavní drogové překupníky a opiové magnáty a zabavit jejich majetky.
Es ist an der Zeit, dass die afghanische Regierung korrupte Beamte beim Namen nennt, bloßstellt und aus dem Amt entfernt, die großen Drogenhändler und Opiumanbauer festnimmt und ihre Vermögen beschlagnahmt.
Čas na podobnou laxnost je nicméně pryč.
Wir können uns eine solch passive Haltung aber nicht länger leisten.
Nenadešel čas domácího rozvoje, a to jak zemí, tak lídrů?
Ist es nicht an der Zeit für eine Entwicklung von innen heraus, von Ländern und Führungspersönlichkeiten gleichermaßen?
Zdržování příklonu k ale vyjde velmi draho a Evropě dochází čas.
Aber wenn man sie nicht schnell ergreift, wird es teuer, und Europa läuft die Zeit davon.
Vyvíjet projekty v oblasti infrastruktury je dlouhodobý proces, který vyžaduje 3 7 sedm, aby byl čas na stanovení záměru, získání povolení, zajištění financí, realizaci výstavby a konečně první certifikaci snížení uhlíkových emisí.
Die Entwicklung von Infrastrukturprojekten ist ein langer Prozess, bei dem von der Darlegung über die Genehmigung, Finanzierung und den Bau bis zur ersten bestätigten Reduktion der Kohlenstoffemissionen 3-7 Jahre vergehen können.
Je čas nechat za zády neoliberalismus i washingtonský konsensus.
Es ist an der Zeit, den Neoliberalismus und den Washingtoner Konsens aufzugeben.
Budování a zpevňování těchto institucí však zabere čas. Experimentování a inovování na těchto frontách v počátečním období růstu může později vynést vysoké dividendy.
Solche Institutionen aufzubauen und widerstandsfähig zu machen kostet allerdings Zeit. Wenn man die Anlaufphase des Wachstums dazu nutzt, in diesen Bereichen Neuerungen auszuprobieren, kann das später eine hohe Dividenden abwerfen.

Suchen Sie vielleicht...?