Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-cin Englisch

Bedeutung -cin Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -cin?

-cin

bacteriocin

Suchen Sie vielleicht...?

-ci- | -cide | -cir- | -city | -cidal | -cillin