Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-cir- Englisch

Bedeutung -cir- Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -cir-?

-cir-

(pharmacology) a monoclonal antibody that targets the cardiovascular system

Suchen Sie vielleicht...?

-cide | -city | -ci- | -cidal | -cin | -cillin