Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

5T Tschechisch

Bedeutung 5T Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 5T?

5T

med. teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti, transport (obecné zásady poskytnutí laické první pomoci)  Dejte mi 5T nebo umřu.