Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

24hodinový Tschechisch

Bedeutung 24hodinový Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 24hodinový?

24hodinový

trvající dvacet čtyři (čtyřiadvacet) hodin