Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
dutý | letý | auto | sudý

-utý Tschechisch

Bedeutung -utý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -utý?

-utý

chem. návrh určování devítimocného chemického prvku ve sloučenině  fluorid iridutý (IrF9)