Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
ans | cng | an | ana

-né Tschechisch

Bedeutung -né Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -né?

-né

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  vodné, stočné, vstupné