Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-caine Englisch

Bedeutung -caine Bedeutung

Was beudeutet auf Englisch -caine?

-caine

a synthetic alkaloid used as a [[local anesthetic]]

Übersetzungen -caine Übersetzung

Wie übersetze ich -caine aus Englisch?

-caine Englisch » Deutsch

-cain

Suchen Sie vielleicht...?