Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maximieren Deutsch

Übersetzungen maximieren ins Tschechische

Wie sagt man maximieren auf Tschechisch?

maximieren Deutsch » Tschechisch

maximalizovat

Sätze maximieren ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich maximieren nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Im Moment führen wir Umstrukturierungsmaßnahmen durch, die die Rückmeldezeiten minimieren und die Effektivität der Einheiten maximieren, und zwar über ein dezentralisiertes Netzwerk.
Právě jsme exekutivně aplikovali demobilizaci. kterou se minimalizuje responsibilita. zatímco maximalizace koordinací mezi hlídkami. probíhá podle decentralizovaného akčního schématu.
Das sollte die Effizienz maximieren.
Tento druh vztahů by měl zlepšit výkony a maximalizovat efektivitu.
Mit isomagnetischen EPS-Leitungen im Plasmaverteiler könnten wir die Energie maximieren.
Když použijeme isomagnetické elektrické obvody v rozvodu plazmy, můžeme zvýšit využití energie.
Und. das zu bringen. Um deine Mensa-Exporte zu maximieren.
A přinesl ti. něco, jak snížit tvé jídelní výdaje.
Brunt hat die Dilithiummatrix modifiziert, um die Leistung zu maximieren.
Brunt upravil krystal dilithia, aby dával maximální výkon.
Sie schleusen sich ein, trennen sich, bringen Zerstörungsvorrichtungen an...und versuchen den Schaden zu maximieren, bevor man sie entdeckt.
Přijdou, rozdělí se, rozmístí výbušniny,...a snaží se nadělat co nejvíce škod, než je někdo dokáže odhalit.
Wir haben nur Minuten für die Argumente, also maximieren wir den gemeinsamen WPM.
To význělo hodně necitlivě.
Vielleicht solltest du es maximieren.
Možná by si to měla maximalizovat.
Maximieren.
Maximalizuj to.
Ich muss mein Leben mit höchster Effizienz führen, um meine Erfindungskapazität. zu maximieren. Das befähigt mich, für die Menschheit so viel zu tun, wie ich kann.
Musím svůj život využívat naprosto efektivně, abych maximalizoval vynálezecké schopnosti, a mohl tak lidstvu přinést to nejlepší.
Und da alternative Energien mehr und mehr gefördert werden, sind Strategien nötig, um jeden Penny Ihrer restlichen Ressourcen zu maximieren, insbesondere im Klima fallender Preise.
A protože dochází k realizaci strukturálních alternativ, potřebujete maximalizovat výnosy ze svých stávajících zdrojů, navíc v podmínkách, kdy ceny klesají.
Wir sollten mehr Räume einplanen und unseren Umsatz maximieren.
Zapomeneme na všechny estetické věci a maximalizujme. Ve skutečnosti aji tak jde jen o to.
Ich glaube daran, die Rolle des Staates zu minimieren. und die individuellen Rechte zu maximieren.
Věřím v minimalizaci roli státu a v maximalizaci práv jednotlivce.
Ich wollte mit Ihrer Erlaubnis auf den Kontrollstuhl. Mir ist eingefallen, wie wir das ZPM maximieren können.
Nicméně, chci vaše svolení k přístupu k ovládacímu Křeslu, mám pár zajímavých nápadů jak šetřit ZPM, přenastavím energetický systém města.

Nachrichten und Publizistik

Allgemeiner ist festzustellen, dass eine verbesserte Koordination der Geber helfen würde, die Wirkung der Hilfe vor Ort zu maximieren.
Obecněji řečeno, k maximalizaci účinku pomoci v terénu by pomohlo zlepšení koordinace mezi dárci.
Den Einfluss knapper Ressourcen auf das Leben der weltweit ärmsten Menschen zu maximieren, erfordert schwere Entscheidungen.
Maximalizace dopadu omezených prostředků na životy nejchudších lidí světa vyžaduje obtížná rozhodnutí.
Vielmehr bedarf es eines stärkeren Rahmenwerks aus Regulierungen, um sicherzustellen, dass seine Märkte Effizienz und soziales Wohl maximieren.
Potřebuje pevnější regulatorní rámec, který zajistí, že tamní trhy maximalizují efektivitu a společenský blahobyt.
Zweck der GLRGs ist es, die Chancen, dass die Banken die Refinanzierungserleichterungen an die Kreditnehmer weitergeben, zu maximieren.
TLTRO byly nastaveny tak, aby maximalizovaly šance, že banky tuto finanční úlevu přenesou na vypůjčovatele.
Regierungen, meint er, sollten danach streben, das Bruttonationalglück ihres Volkes zu maximieren und nicht das Bruttonationaleinkommen (BNE).
Vlády by se podle něj měly snažit maximalizovat spíše hrubé národní štěstí svého lidu než jeho hrubý národní produkt.
Natürlich bleibt noch viel zu tun, um die Fortschritte zur Verwirklichung der MDGs zu maximieren.
Samozřejmě je třeba vykonat mnoho práce, aby se maximalizoval pokrok při dosahování cílů vytyčených MDG.
Doch um die Wirkung eines derartigen Vorgehens zu maximieren, müsste die EZB zugleich eine Möglichkeit finden, eine faire Verteilung zu gewährleiten.
Aby však ECB maximalizovala dopad takové operace, musela by navíc nalézt způsob, jak zajistit spravedlivou distribuci.
Um die Wirkung solcher Initiativen zu maximieren, sollten führende Politiker der ganzen Welt gemeinsam am Aufbau und am Erhalt eines offenen Handelssystems arbeiten.
Aby se vliv takových iniciativ maximalizoval, světoví lídři by měli spolupracovat s cílem vytvořit a udržovat otevřenou obchodní soustavu.
Um ihre Wirkung zu maximieren und das öffentliche Vertrauen in Konzerne wieder herzustellen, müssen diese Standards global, klar und konsistent sein.
V zájmu maximálního účinku a obnovení veřejné důvěry v korporace musí být tyto standardy globální, jasné a důsledné.
Der neue Multilateralismus muss die Stärken miteinander vernetzter und konvergierender Akteure und Institutionen aus dem privaten und öffentlichen Bereich maximieren.
Nový multilateralismus musí maximalizovat silné stránky navzájem provázaných a překrývajících se aktérů a institucí, veřejných i soukromých.
In dem Bestreben, Kapital fern und den Wechselkurs niedrig zu halten, riskieren Zentralbanken in einen nicht endenden Lockerungswettlauf zu geraten, der darauf abzielt, den Anteil ihrer Länder an der geringen weltweit bestehenden Nachfrage zu maximieren.
Centrální banky ve snaze udržet kapitál jinde a směnný kurz na nízké hladině riskují, že uvíznou v koloběhu konkurenčního uvolňování podmínek s cílem maximalizovat podíl své země na stávající slabé světové poptávce.
Und Vorstandsvorsitzende haben auch weiterhin die gesetzliche Verpflichtung, Gewinne zu maximieren.
A nejvyšší představitelé bank budou mít stále právní závazek maximalizovat zisky.
Die Besessenheit, das langfristige durchschnittliche Einkommenswachstum auf Dauer unter Missachtung anderer Risiken und Überlegungen zu maximieren, entbehrt nicht einer gewissen Absurdität.
Na posedlosti nikdy nekončící maximalizací dlouhodobého růstu průměrného příjmu, i za cenu přehlížení dalších rizik a ohledů, je cosi absurdního.
Eine effiziente Besteuerung der Rohstoffindustrie sollte es der Gesellschaft im Prinzip ermöglichen, die Vorteile des natürlichen Reichtums zu maximieren.
Maximalizaci přínosů spojených s přírodním bohatstvím by v zásadě mělo zemi umožnit samotné efektivní zdanění těžebního průmyslu.

Suchen Sie vielleicht...?