Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maurský oblouk Tschechisch

Synonyme maurský oblouk Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu maurský oblouk?

maurský oblouk Tschechisch » Tschechisch

podkovovitý oblouk

Sätze maurský oblouk Beispielsätze

Wie benutze ich maurský oblouk in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Vítězný oblouk postavený k uvítání Napoleonovy armády.
Der Triumphbogen, erbaut als Gruß für Napoleons Armee.
Bylo zvláštní vidět, jak slunce opíše oblouk za méně než minutu.
Es war verwirrend zu sehen, wie die Sonne ihren Bogen in 1 Minute machte.
Bylo zvláštní vidět, jak slunce opíše oblouk za méně než minutu.
Es war verwirrend zu sehen, wie die Sonne ihren Bogen in einer Minute machte.
Sestupný oblouk je minulost.
Der abfallende Bogen ist die Vergangenheit.
Vzestupný oblouk je budoucnost.
Der aufsteigende Bogen ist die Zukunft.
Kdybyste byl pilot, nechtěl byste proletět Vítězný oblouk?
Wenn Sie Pilot wären, würden Sie versuchen, unter dem Triumphbogen durchzufliegen?
Vítězný oblouk?
Ich? Unter dem Triumphbogen?
A teď se pije na Vítězný oblouk!
Wir trinken auf den Triumphbogen.
A tady konečně můžete vidět Hadrianův Oblouk, postavený z mramoru ve druhém století našeho letopočtu.
Und dort sehen Sie den Hadriansbogen.
Konstantinův oblouk.
Der Konstantinsbogen.
Další otázkou je, jak široký oblouk udělají ti poníci doprava, nebo doleva.
Die zweite Frage ist: Wie groß ist der Kreis, den die Pferde nach rechts oder links machen auf ihrem Weg zu Ulzana.
Prostřední oblouk je 1300 m dlouhej.
Die Brücke ist 1,3 Kilometer lang.
Drž ten oblouk zeshora, Leroy.
Dreh den Bogen nach außen, Leroy.
Jako elektrický oblouk?
Wie ein Bogen?

Nachrichten und Publizistik

Tentýž oblouk rozvoje je možné a vhodné načrtnout i pro jižní Středomoří.
Dieselbe Entwicklung sollten wir für den südlichen Mittelmeerraum anstreben.
Oblouk dějin EU jako by se skláněl ke katastrofě - právě k takové periodické evropské katastrofě, jakým měla integrace bránit.
Der Bogen der EU-Geschichte scheint sich in Richtung Katastrophe zu spannen - jener Art regelmäßig wiederkehrender europäischer Desaster, die man mit der Integration vermeiden wollte.
NEW YORK - Žádné z dnešních geopolitických rizik není větší než dlouhý oblouk nestability táhnoucí se od Maghrebu po afghánsko-pákistánskou hranici.
NEW YORK - Unter den heutigen geopolitischen Risiken ist keines größer als der lange Bogen der Instabilität, der sich vom Maghreb bis an die afghanisch-pakistanische Grenze erstreckt.
Prakticky každý den přináší nové důkazy, že krizový oblouk - od terorismu a šíření zbraní po kybernetické útoky a pirátství - se ze Středního východu a Sahelu rozšiřuje do střední Asie.
Praktisch jeder Tag bringt neue Belege, dass sich ein Krisenbogen - der Terrorismus und die Verbreitung von Waffen ebenso umfasst wie Cyber-Anschläge und Piraterie - vom Nahen Osten und der Sahelzone bis nach Zentralasien ausweitet.
Oblouk modrých (demokratických) států na východě, severu a západě země obepíná obrovskou červenou (republikánskou) oblast uprostřed a na jihu.
Ein Bogen blauer (demokratischer) Staaten im Osten, Norden und Westen umspannt ein riesiges (republikanisches) Gebiet in der Mitte und im Süden.

Suchen Sie vielleicht...?