Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maté Tschechisch

Bedeutung maté Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch maté?

maté

bylinný nápoj, odvar z listů cesmíny paraguayské

Suchen Sie vielleicht...?