Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hned Tschechisch

Bedeutung hned Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hned?

hned

gleich, sofort okamžitě, v tuto chvíli  Musíš to udělat hned, jinak bude pozdě. gleich, bald za krátkou chvíli  Bude tu hned. gleich, direkt blízko, bezprostředně  Je hned za závěsem. vyjadřuje vyšší míru, než by bylo lze očekávat  K bezpečnosti vašich citlivých údajů můžete přispět hned několika způsoby.

hned

vyjadřuje časté změny situace  Hned je tu, hned zase tamhle.

hned

vyjadřuje zdůraznění  Poprvé se tam probojovali a hned to vyhráli.

Übersetzungen hned Übersetzung

Wie übersetze ich hned aus Tschechisch?

Synonyme hned Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hned?

hned Tschechisch » Tschechisch

okamžitě ihned bezprostředně podruhé najednou jednou

Sätze hned Beispielsätze

Wie benutze ich hned in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Musím jít hned?
Muss ich sofort gehen?
Své peníze můžeš raději hned vyhodit, než bys je prohrál.
Du kannst dein Geld lieber gleich wegschmeißen, als es zu verspielen.
Chtěl jsem ti hned napsat, byl jsem však moc zaneprázdněný.
Ich wollte dir gerade schreiben, doch ich war zu beschäftigt.
Hned to udělám.
Ich mache es sofort.
Hned to udělám.
Ich mache es jetzt gleich.
Udělám to hned teď.
Ich mache es jetzt gleich.
Vypadala, jako by měla hned zase začít brečet.
Sie sah so aus, als würde sie gleich wieder anfangen zu weinen.

Filmuntertitel

Ah, hned jsem tam, vydrž.
Neulinge, was willst du machenl?
jsem hned na začátku říkal, že je divnej.
Ich hab ja gesagt, der Typ ist verdachtig.
Ano, hned to bude.
Ja, selbstverstandlich.
Můžete jim poslat společně s experimentálním strojem také celý set, hned jak jim zavolám?
Bitte schicken Sie mir die komplette Versuchsanlage.
Jestli hned nepřestaneš.!
Hor soforc auf!!
A proč ne hned teď?
Warum feiern wir es nicht gleich?
Musíme hned do nemocnice.
Ich sagte Nein! Wir müssen sofort ins Krankenhaus.
Hned budu zpátky.
Ich werde gleich zurück sein.
Budu tam, hned jak.
Das werde ich, sobald ich.
Náš človíček hned vymyslel, jak se nasnídat.
Er fand einen Weg, eingeladen zu werden.
Ten člověk přišel ze sklepení, hned pro tom, co jsme uviděli Fantoma.
Dieser Mann kam aus den Kellern heraus. kurz nachdem wie das Phantom sahen.
Agnes bude hned dole.
Agnes kommt sofort.
Hives tu bude hned.
Hives kommt sofort.
Proč jsi hned nezavolala?
Warum hast du mich denn da nicht gleich rufen lassen?

Nachrichten und Publizistik

Jinými slovy, tím, že naše emise skleníkových plynů zapříčinily takové oteplení, že taje arktický led, vytvořily smyčku zpětné vazby, která vyvolá další oteplování a tání ledu, i kdybychom hned zítra přestali skleníkové plyny vypouštět.
Mit anderen Worten: Mit unseren Treibhausgasemissionen sorgten wir für eine Erwärmung, die das arktische Eis schmelzen ließ.
Podtext je zřejmý: buďte hned teď jako my.
Was eigentlich gemeint ist, liegt auf der Hand: Seid wie wir - jetzt sofort!
Stejně jako všechny Bushovy předchozí iniciativy od teroristických útoků na New York a Washington téměř před pěti lety však i NME narážela hned od počátku na potíže.
Aber wie alle seine Initiativen seit den Terroranschlägen von New York und Washington vor fast fünf Jahren stand die NME-Initiative von Anfang an unter keinem guten Stern.
Jeden den je země na pokraji recese se dvěma propady a hned další den je na krok od raketového zotavení, poháněného houževnatými spotřebiteli a americkými nadnárodními společnosti, které konečně začínají zapojovat své masivní hotovostní rezervy.
An einem Tag befindet sich das Land an der Schwelle zu einer doppelten Rezession, am nächsten wird erwartet, dass widerstandsfähige Konsumenten und US-Unternehmen, die endlich ihre enormen Bargeldreserven einsetzen, bald zu einer rasanten Erholung führen.
Ještě více ho však rozjitřilo otevřené pohrdání Bushovy administrativy celou řadou mezinárodních institucí, a to hned od počátku jejího fungování - tento postoj přitom pokračoval i po vypuknutí války v Iráku.
Er wurde jedoch durch die von Anfang an eklatante Missachtung einer Vielzahl internationaler Institutionen seitens der Bush-Regierung verschärft - ein Muster, das sich im Vorfeld des Irakkrieges kontinuierlich fortsetzte.
Možná že po roce 2008 se politika v Americe změní ve prospěch energetické daně, ale tato daň je zapotřebí teď hned.
Vielleicht wendet sich in den USA das Blatt nach 2008 zugunsten einer Energiesteuer, aber notwendig ist sie jetzt.
A musíme jednat hned.
Und wir müssen es jetzt tun.
Toto zpodobení sedícího Buddhy, pocházející přibližně z doby počátků křesťanské éry a vytesané do 40 metrů vysoké skály, bylo v jižní Asii co do významu na druhé příčce, hned za bámjánskými Buddhy.
Die vom Beginn des christlichen Zeitalters datierende und in einen fast 40 m hohen Felsen geschnittene sitzende Figur wurde in ihrer Bedeutung allein von den Buddhas von Bamiyan übertroffen.
Nedojde k tomu hned - obojí potrvá ještě sedm či osm měsíců, možná i déle.
Allerdings nicht in nächster Zeit, wohlgemerkt. Es könnte vielleicht noch weitere sieben oder acht Monate dauern, wenn nicht länger.
Chceme-li jednat teď hned a předejít jeho následkům, musíme nejprve pořádně prozkoumat to, co jsme se o povaze tohoto nebezpečí již dozvěděli.
Wenn wir also jetzt handeln sollen, müssen wir zunächst das, was wir über die Art der Bedrohung wissen, einer eingehenden Prüfung unterziehen.
Hlavním podezřelým je zde atmosférický oxid uhličitý CO 2, hned za vodní párou a jejím skleníkovým efektem.
Als Hauptverdächtiger gilt atmosphärisches Kohlendioxid, CO 2, das knapp nach Wasserdampf hauptverantwortlich für den Treibhauseffekt ist.
Argentina také obzvlášť vysoký potenciál pro těžbu nekonvenčních plynových zásob, jelikož celosvětově třetí největší takové zásoby, hned po Číně a Spojených státech.
Argentinien besitzt auch ein besonders hohes Potenzial für die Förderung nicht konventioneller Gasreserven, da das Land nach China und den Vereinigten Staaten dort die weltweit drittgrößten Vorkommen besitzt.
Opačným extrémem jsou absolutisté dluhových stropů, kteří chtějí, aby vlády začaly rozpočty vyrovnávat hned zítra (ne-li včera).
Das andere Extrem wird von den kompromisslosen Schuldenbegrenzern vertreten, die verlangen, dass der Staat mit dem Defizitabbau gleich morgen beginnen müsse (wenn nicht gar schon gestern).
Tvrdili, že jelikož vládní stimulace dříve či později znamená vyšší daně, může potřebné zvýšení přijít hned.
Ihr Argument lautete: Da jedes staatliche Anreizprogramm höhere Steuern impliziert, kann diese Erhöhung genauso gut unmittelbar erfolgen.

Suchen Sie vielleicht...?