Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hnací Tschechisch

Übersetzungen hnací Übersetzung

Wie übersetze ich hnací aus Tschechisch?

Synonyme hnací Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hnací?

hnací Tschechisch » Tschechisch

pohonný hybný vodivý převodový propulzní

Deklination hnací Deklination

Wie dekliniert man hnací in Tschechisch?

hnací · Adjektiv

+
++

Sätze hnací Beispielsätze

Wie benutze ich hnací in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Přesto to musím udělat, samotná vrtule nám poskytne dostatečnou dopřednou hnací sílu, ale lidé musí hlavně řídit směr.
Trotzdem muss es gemacht werden. Der Propeller wird den benötigten Schub liefern. Die Männer werden ihm nur die richtige Richtung geben.
Hnací motory jsou na nule.
Eingesperrt. - Alle Antriebssysteme sind bei null.
Přišli jsme o hnací řemen levého motoru.
Fundament ist gerissen.
Kumulace bohatství není hnací silou našeho života.
Das Anhäufen von Vermögen ist keine Antriebskraft des Lebens mehr.
Hnací systémy v normálu.
Alle Antriebswerke sind nominal.
A hnací řemen za 2 týdny.
Und kein Keilriemen in zwei Wochen.
vím. - Nike být hnací silou náročných žen.
Sie haben gestern einen komischen Vortrag über Lippenstift gehalten.
Hnací hřídel se zasekla, takže zbývají dva litry na den a osobu.
Der Antrieb ist kaputt und wir sind runter auf zwei Liter pro Person.
Není tam hnací síla.
Es gibt keine Dringlichkeit.
Říkal, že nemám hnací sílu.
Er sagte, ich sei nicht dringend genug.
Pan Emoto říká, že myšlenka nebo úmysl je hnací silou všeho, co tady vidíte.
Nun, Mr. Emoto spricht von den Gedanken oder der Absicht, die die antreibende Kraft von allem ist.
Takže si myslím. že erotika byla hnací silou Baudelairovi tvořivosti, ale zároveň to bylo to, co ho činilo tak osamělým.
Na ja. Also, ich denke, dass die Erotik für Baudelaire eine Art Triebfeder seines Schaffens war. Die ihn gleichzeitig aber auch einsam gemacht hat.
Obávám se že jsem provedla něco docela bláznivého. Zlomila jsem hnací hřídel při přejíždění řeky.
Bei der Fahrt durch den Fluss brach die Antriebswelle.
Měla jsem na mysli, že to s Emily byla pro Lori hnací síla.
Bitte. Ich habe nur gemeint, dass Lori die Dynamik mitbekommen hat, die du mit Emily hast.

Nachrichten und Publizistik

Hnací sílu, jejímž impulsem bylo svržení Miloševiče, je nutno zachovat.
Die Triebkraft, die aus der Niederlage Milosevics entstanden ist, muss beibehalten werden.
Hnací silou je přitom vnější poptávka, neboť Německo jako druhý největší vývozce na světě těží z celosvětového boomu.
Das Zugpferd ist die Auslandsnachfrage, denn als zweitgrößter Exporteur der Welt profitiert Deutschland vom globalen Boom.
Skutečnou hnací sílu představují dva aspekty.
Dahinter stehen im Wesentlichen zwei Antriebskräfte.
V důsledku toho se tyto rezervy staly hnací silou hospodářského populismu.
In der Folgezeit bildeten diese Reserven den Treibstoff für wirtschaftspopulistische Maßnahmen.
Přítomnost zahraničních vojsk představuje hnací sílu nacionalistických a džihádistických reakcí.
Die Anwesenheit ausländischer Truppen ist den Nationalisten und Jihadisten, Ansporn für weitere Vergeltungsmaßnahmen.
Trh je prý nejlepším arbitrem toho, jak alokovat vzácné zdroje, a měl by proto fungovat jako hlavní hnací síla ekonomiky.
Der Markt sei in der Frage der Zuweisung knapper Ressourcen der beste Schiedsrichter und sollte daher als Haupttriebkraft einer Volkswirtschaft dienen.
Nové průmyslové obory a hnací motory ekonomiky jednadvacátého století vzniknou ze stále propojenějšího úsilí v oblasti biologie a inženýrství.
Die Industrien und wirtschaftlichen Triebkräfte des 21. Jahrhunderts werden aus den zunehmend gemeinsam erfolgenden Anstrengungen von Biologie und Technik kommen.
Ovšemže, hnací silou evropské integrace je od jejích prvních let netrpělivá nespokojenost.
Natürlich war ungeduldige Unzufriedenheit seit den Anfängen eine treibende Kraft hinter der europäischen Integration.
Rozhodně si ale myslím, že napětí mezi těmito dvěma názory bylo během poslední stovky let velice cennou hnací silou lidského pokroku.
Ich glaube aber, dass die Spannung zwischen ihren beiden Sichtweisen in den letzten Hundert Jahren eine sehr wertvolle treibende Kraft für den menschlichen Fortschritt gewesen ist.
Jak polská, tak ukrajinská zkušenost přesvědčily, že vůle žít důstojně je nejsilnější hnací síla lidského jednání, síla schopná překonat i ten největší strach.
Die Erfahrungen in Polen und in der Ukraine überzeugten mich, dass der Wunsch, in Würde zu leben, der stärkste Antrieb des Menschen zum Handeln ist. Ein Antrieb, der im Stande ist, selbst die größte Angst zu überwinden.
Také náš důraz na investice - klíčový hnací motor růstu, tvorby pracovních míst a rozvoje - se začíná vyplácet.
Unser Schwerpunkt auf Investitionen - eine der wichtigsten Triebkräfte für Wachstum, Arbeitsplätze und Entwicklung - beginnt ebenfalls Früchte zu tragen.
Některé iniciativy by si vzaly na mušku nerovnost přímo; jiné by oslabily její hnací síly.
Mit manchen Initiativen würde man die Ungleichheit direkt bekämpfen, andere würden manche der ihr zugrunde liegenden Kräfte entschärfen.
Hnací silou není jedna jediná národní kultura; globalizaci pohání nedočkavý individualismus, který čerpá z rostoucího arzenálu masových symbolů.
Dominant wird nicht eine bestimmte nationale Kultur sein, sondern nur noch jener rastlose Individualismus, der sich aus einem wachsenden Zeichenfundus bedient.
Na rozdíl od mexické, čínské či ruské revoluce není hnací silou současného konfliktu ekonomická nerovnoprávnost.
Im Gegensatz zu den Revolutionen in Mexiko, China und Russland wird der aktuelle Konflikt nicht durch wirtschaftliche Entrechtung geschürt.

Suchen Sie vielleicht...?