Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hluchavka prostřední Tschechisch

Übersetzungen hluchavka prostřední Übersetzung

Wie übersetze ich hluchavka prostřední aus Tschechisch?

hluchavka prostřední Tschechisch » Deutsch

mittlere Taubnessel

Sätze hluchavka prostřední Beispielsätze

Wie benutze ich hluchavka prostřední in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Zbylí střelci míří na prostřední terč.
Die verbleibenden Schützen müssen das Ziel in der Mitte treffen!
vás zavolá místopředseda, sejdeme se v prostřední uličce.
Sobald der Vizepräsident dich aufruft, treffen wir uns im Gang.
Neříkejte Jean moje prostřední jméno.
Erwähnen Sie nicht meinen 2. Vornamen. Ich möchte nicht, dass Jean ihn erfährt.
Prostřední zábrana nefunguje.
Mittlere erücke ist unten.
Tomuhle se říká prostřední brána Thermopyl.
Dies wird das Mitteltor der Thermopylen genannt.
Byly bychom B třída. To je v prostřední desítce.
Wir wären in der B-Klasse, wenn wir unsere Zeiten runterkriegen auf.
Na rozdíl od většiny revolučních států Jižní Ameriky dávají přednost sklenicím prostřední velikosti, mezi kilovkami a dvouapůlkilovkami.
Im Gegensatz zu vielen revolutionären Staaten Südamerikas. gibt es eine Zwischengröße zwischen Zweipfund- und Fünfpfundgläsern.
Víš, Billy, na verandě mi bude růst vinná réva a budu tam mít tři židle a budu sedět na prostřední.
Weißt du, Billy, ich stelle eine Rebe, eine Weinrebe, auf die Veranda. Und ich werde 3 Stühle haben. Und ich werde auf dem Mittleren sitzen.
Prostřední část triptychu máte?
Herr Polizeipräsident, hier ist ein Gespräch für Sie.
Ten prostřední měl zavírací pouzdro a rozhodně nepospíchal.
Der in der Mitte ließ seinen Colt einfach baumeln und war in keiner besonderen Eile.
Prostřední oblouk je 1300 m dlouhej.
Die Brücke ist 1,3 Kilometer lang.
Ne, jsem prostřední. Stevovije 20 a Jeffovi 18.
Nein, ich bin der Mittlere Steve ist 20 und Jeff 18.
Ne, ve skutečnosti, moje prostřední jméno je Mortimer.
Nein, mein zweiter Vorname ist Mortimer.
Ne, ve skutečnosti, moje prostřední jméno je Mortimer.
In Wirklichkeit ist mein zweiter Vorname Mortimer.

Nachrichten und Publizistik

Na prostřední šachovnici hospodářských vztahů ale svět je multipolární a USA nemohou dosáhnout výsledků, které si přejí, bez spolupráce s Evropou, Japonskem, Čínou a dalšími.
Doch auf dem mittleren Brett der wirtschaftlichen Beziehungen ist die Welt bereits multipolar, und die USA können ohne die Kooperation Europas, Japans, Chinas und anderer nicht die gewünschten Ergebnisse erreichen.
Na prostřední šachovnici je však ekonomická síla více než deset let multipolární, přičemž hlavními hráči jsou USA, Evropa, Japonsko a Čína a několik dalších zemí získává na významu.
Doch die wirtschaftliche Macht in der Brettmitte ist bereits seit mehr als einem Jahrzehnt multipolar verteilt; die wichtigsten Spieler sind die USA, Europa, Japan und China, und weitere gewinnen an Bedeutung.
Na prostřední šachovnici je však hospodářská síla již dnes multipolární - hlavními hráči jsou zde USA, Evropa, Japonsko a Čína, avšak na významu získávají i další.
Doch auf dem mittleren Schachbrett ist die wirtschaftliche Macht bereits multipolar, mit den USA, Europa, Japan und China als wichtigsten Spielern, und anderen, die an Bedeutung gewinnen.
Na prostřední šachovnici figurují vztahy hospodářské a svět je tu již multipolární.
Auf dem mittleren Brett befinden sich die Wirtschaftsbeziehungen, und die Welt ist bereits multipolar.
Royalová na levici, socialistická předsedkyně v regionu Poitou-Charentes, mizivou vládní zkušenost, neboť strávila jen kratičká období na postech ministryně životního prostřední, ministryně pro rodinu a ministryně školství.
Die politisch links stehende Royal, sozialistische Präsidentin der Region Poitou-Charentes, hat kaum Regierungserfahrung und nur kurz als Umwelt-, Familien- und Bildungsministerin gedient.
Na prostřední desce mezistátních ekonomických vztahů je svět multipolární.
Auf der mittleren Ebene der wirtschaftlichen Beziehungen der Länder untereinander ist die Welt bereits multipolar.
Horní šachovnice vojenské síly je unipolární, avšak na prostřední šachovnici ekonomických vztahů je již svět multipolární.
Auf der obersten Spielebene ist die militärische Macht unipolar.
Banky se zároveň raději zbavovaly aktiv mimo národní území a manažeři rizika se snaží spojovat aktiva a pasiva v domácím prostřední, namísto eurozóny jako celku.
Gleichzeitig haben Banken bevorzugt Vermögenswerte außerhalb der eigenen Landesgrenzen abgestoßen und Risikomanager versuchen, Aktiva und Passiva im eigenen Land aufeinander abzustimmen und nicht innerhalb der Eurozone insgesamt.
Co jedinci do toho či onoho prostřední vnášejí, je sice podstatné, ale totéž platí pro situační síly, které na působí, a dále pro systémové síly, které vytvářejí a zachovávají situace.
Was der Einzelne zu einer bestimmten Szene beisteuert, ist wichtig, aber genauso wichtig sind die situationsbedingten Kräfte, die auf ihn wirken, und die systemischen Kräfte, die eine Situation schaffen und aufrechterhalten.

Suchen Sie vielleicht...?