Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlubokomražené skladování Tschechisch

Übersetzungen hlubokomražené skladování Übersetzung

Wie übersetze ich hlubokomražené skladování aus Tschechisch?

hlubokomražené skladování Tschechisch » Deutsch

Tiefgefrierlagerung Gefrierlagerung

Sätze hlubokomražené skladování Beispielsätze

Wie benutze ich hlubokomražené skladování in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Možná bych mohl promyslet efektivnější způsob skladování vody.
Ich könnte einen Wasserspeicher entwickeln, der leistungsfähiger ist.
Jejich způsob skladování záznamů je časově náročný a nedopracovaný.
Ihre Aufzeichnungen sind plump und zeitraubend.
Výrobky firmy Supperware jsou ideální pro skladování zbytků, takže ušetříte peníze za potraviny.
Supperware-Produkte sind ideal um Essensreste aufzubewahren und so das Haushaltsgeld zu strecken.
Ale tento týden máme slevu na protonové nabíjení a skladování potvory.
Aber die Lagerung der Bestie ist im Angebot.
Obvykle je účelem takového zapouzdření skladování.
Normal dient das der Lagerung.
Náklad nádrží na skladování deuteria.
Eine Ladung Deuteriumtanks.
Rochelle další otázku o skladování.
Rochelle hat noch eine Frage wegen der Lagerung.
Je navržen pro skladování organických materiálů a volitelné řízení prostředí.
Die Umweltbedingungen dort sind regelbar.
Veškeré skladování a výroba Chiméry probíhá tady v téhle laboratoři ve 42. patře.
Alle Lagerung und Produktion von Chimära geschieht hier - in diesem Labor im 42. Stock.
Rezidenční zakáz skladování odpadu v půlce států na východním pobřeží.
Jetzt sollen alle Müllkippen verboten werden, an der halben Ostküste.
Oren a jsme vybudovali Relical ke skladování DNA, skrýt proces klonování.
Oren und ich bauten das Relical, um die DNS zu lagern und den Vorgang des Klonens zu verbergen.
Na skladování mrtvých vojáků.
Um die Leichen toter Soldaten zu lagern.
Ale ta doprava a skladování. Náklady jsou vysoký.
Ja, aber sie lassen sich so schwer einlagern, oder?
Ale zařídil modernizaci tohohle místa a na skladování našich výrobků postavil pár dalších.
Aber, er hat es geschafft, diesen Ort zu renovieren. und ein paar andere zu bauen, wo wir unser Produkt lagern können.

Nachrichten und Publizistik

List The Wall Street Journal přitom informoval, že finanční společnosti se rostoucí měrou pouštějí do pronájmů kapacit ke skladování ropy.
Unterdessen berichtet das Wall Street Journal, dass Finanzfirmen zunehmend in die Vermietung von Öllagerkapazitäten einsteigen.
Kvalitnější metody skladování energie by zároveň usnadnily dodávky elektřiny do těžko dostupných oblastí, které jsou v současné době nedostatečně pokryté, a přispěly by k ideálnímu využívání mnohdy vzácných energetických zdrojů.
Mit besseren Energiespeichermethoden wäre es auch einfacher, in derzeit schlecht versorgte Gebiete zu gelangen und die bestmögliche Nutzung der oftmals spärlich vorhandenen Stromquellen zu erreichen.
Jednou z osvědčených metod skladování energie je využívání nadbytečné kapacity k čerpání vody do přečerpávacích nádrží, kde ji lze v době vysoké poptávky využít k pohánění turbín.
Eine bewährte Methode der Energiespeicherung besteht darin, Überkapazitäten zu nutzen, um Wasser in Reservoirs zu pumpen und es zu Zeiten hohen Bedarfs zum Antrieb von Turbinen zu verwenden.
Například investice do efektivní výroby a skladování energie zdržuje přetrvávající nejistota ohledně budoucího směřování klimatické politiky.
Die Investitionen in effiziente Energieproduktion und Umweltschutz beispielsweise werden durch die andauernde Unsicherheit über die Zukunft der Klimapolitik gebremst.
U těchto nestálých zdrojů čisté energie potřebujeme průlom v oblasti skladování.
Wir brauchen Durchbrüche bei der Speicherung dieser diskontinuierlich zur Verfügung stehenden sauberen Energiequellen.
V některých případech se i z bezpečných léků kvůli nevyhovujícím systémům skladování a chlazení stávají nebezpečné látky.
In manchen Fällen werden sichere Medikamente durch mangelhafte Lagerung oder Kühlsysteme zu gefährlichen Substanzen.
Řada řešení se již zvažuje: nové kapacity pro skladování plynu, zvyšování efektivity, rozšiřování domácí produkce ropy a plynu nebo alternativní zdroje energie, jako je metan z uhelných slojí.
Viele Lösungen werden bereits in Erwägung gezogen: neue Kapazitäten zur Gaslagerung, höhere Effizienz, Ausweitung der inländischen Öl- und Gasförderung und alternative Energiequellen wie Kohleflözmethan.
Hlavním problémem obnovitelných zdrojů je skladování získané energie, a to ve dvou smyslech.
Die größte Herausforderung im Bereich erneuerbarer Energie besteht in der Energiespeicherung und dies in zweifacher Hinsicht.
Řada technologií skladování energie se dnes používá nebo vyvíjí.
Gegenwärtig sind bereits zahlreiche Energiespeichertechnologien im Einsatz oder befinden sich in Entwicklung.
Jmenovat můžeme také stlačený vzduch nebo skladování v bateriích velkých rozměrů.
Weitere Beispiele umfassen Druckluft und Großbatteriespeicher.
A aby toho nebylo málo, k obrovským ztrátám přispívá také absence adekvátní infrastruktury pro skladování a dopravu potravin ke spotřebitelům.
Schlimmer noch ist, dass die schlechte Infrastruktur für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln hin zu den Konsumenten zu massiven Verlusten führt.
Jeho hlavním hnacím motorem však není životní prostředí, nýbrž zisk, neboť zvýšená efektivita distribuce a v nezbytných případech i skladování energie snižuje náklady na její výrobu z obnovitelných zdrojů.
Aber die Hauptantriebskraft dahinter ist nicht die Umwelt, sondern der Profit, da die Kosten erneuerbarer Energien durch bessere Effizienz bei der Verteilung und eventuellen Speicherung von Energie sinken.
Navrhovaná úprava by státy zavazovala k ochraně jaderných materiálů při jejich používání a skladování, nejen při mezinárodním převozu, jak je tomu v současnosti.
Die vorgeschlagene Änderung würde es Ländern auferlegen, Nuklearmaterial während der Verwendung und des Transports zu schützen, und nicht nur, wenn es international transportiert wird, wie es bis jetzt der Fall ist.
A i když je úroda k dispozici, narážejí farmáři na velké překážky při jejím dodávání na trhy - včetně nedostatečných silničních sítí na venkově a absence kapacit pro chladné skladování.
Und auch beim Transport der Ernte zu den Märkten stehen die Landwirte vor großen Hindernissen - wie schlechten Straßensystemen oder einem Mangel an Kühlhäusern.

Suchen Sie vielleicht...?