Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
ADJEKTIV hluboký KOMPARATIV hlubší SUPERLATIV nejhlubší

hluboký Tschechisch

Bedeutung hluboký Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hluboký?

hluboký

tief mající velký svislý rozměr, vzdálený od povrchu směrem dolů či dovnitř  V těchto místech je moře tak hluboké, že sluneční svit nedosáhne dna.  Nejhlubší propastí v České republice je prý Macocha.  Kulka způsobila hluboké zranění. (skříň či podobný kus nábytku) mající velký rozměr kolmý k čelní stěně  Tato skříň je příliš hluboká, u dveří by ztěžovala průchod. tief (tón) znějící na nízké frekvenci  Hluboké tóny varhan zní v tomto prostoru zvláště dobře. přen. související s různými skutečnostmi zásadní povahy  Ve svém eseji přemýšlí o životě a analyzuje některé hluboké myšlenky.

Übersetzungen hluboký Übersetzung

Wie übersetze ich hluboký aus Tschechisch?

hluboký Tschechisch » Deutsch

tief tiefsinnig tiefgründig tiefgehend

Synonyme hluboký Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hluboký?

hluboký Tschechisch » Tschechisch

oduševnělý basový vroucí tvrdý sytý baty-

Deklination hluboký Deklination

Wie dekliniert man hluboký in Tschechisch?

hluboký · Adjektiv

+
++

Sätze hluboký Beispielsätze

Wie benutze ich hluboký in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Les je hluboký.
Nun, dieser Wald ist groß.
Písek je hluboký?
Treibsand?
hezký hluboký hlas.
Er hat einen schönen Bass.
Ale než odejdete, jsem si jist že celá rada si přeje vyjádřit hluboký smutek - z odchodu pana Petera Baileyho.
Bevor Sie gehen, möchte der Vorstand seine Anteilnahme am Dahinscheiden Peter Baileys zeigen.
Eva Harringtonová mi nikdy ani slovem, ani pohledem, myšlenkou nebo náznakem nepředvedla nic, než hluboký obdiv k tobě a radost z toho, že se máme rádi.
Eve hat mit keinem Wort, keiner Geste und keinem Gedanken je etwas anderes als ihre Bewunderung für dich geäußert.
Podívej jak je to hluboký!
Wie tief er doch ist.
Vyzkoušej jak je to hluboký.
Wenn wir noch länger bleiben, brauchen wir ein Boot.
Hluboký nádech, víc síly.
Macht stark, tief einatmen.
A tak konečně začalo lidstvo dobývat. a kolonizovat hluboký vesmír.
Und so begann für die Menschheit schließlich die Eroberung und Kolonialisierung des Weltalls.
Hluboký, temný, záhadný a nebezpečný prostor.
Tief, dunkel, geheimnisvoll und gefährlich.
Pěkné, hluboký škrábanec.
Und schön tief.
Stvořil život hluboký a mocný jako moře.
Er gibt uns die Lebenskraft der tosenden Meere.
Držel ji v náručí, vnímal její hluboký hlas.
Nun war Sie in seinen Armen, auf seinem Schoß.
Udělalo na velice hluboký dojem.
Ich kann Euch nur meine höchste Wertschätzung mitteilen.

Nachrichten und Publizistik

Otázka, jak se tato debata vyvine, bude mít hluboký dopad na chování Ameriky ve světě.
Der Ausgang dieser Debatte wird tief greifende Konsequenzen dafür haben, wie sich Amerika in der Welt verhält.
Výsledkem je naprostý nezdar: vojenská porážka a hluboký propad amerického mravního postavení.
Man scheiterte auf der ganzen Linie: Das Resultat war eine militärische Niederlage und eine massive Verschlechterung der moralischen Position Amerikas.
Existuje hluboký filozofický spor o povahu demokracie.
Es gibt einen tief greifenden philosophischen Disput über das Wesen der Demokratie.
Rozdíl mezi Bushem a Gorem v oblasti hospodářské politiky je stejně hluboký jako mezi levicí a pravicí ve Francii či Itálii.
Die Unterschiede zwischen Bush und Gore in Bezug auf Finanzpolitik sind so groß wie die Unterschiede zwischen der Rechten und Linken in Frankreich oder Italien.
OXFORD - Během celých dějin vytvářel technologický pokrok obrovské bohatství, ale zároveň způsoboval hluboký rozvrat.
OXFORD - Immer wieder in der Geschichte wurden durch technologischen Fortschritt enorme Reichtümer, aber auch große Umwälzungen geschaffen.
Tato ideologie živí hluboce zakořeněnou a rozsířenou představu, že je Čína raněnou a poníženou obětí z třetího světa, a jitří ve vládnoucí Komunistické straně hluboký pocit nenapravené křivdy.
Diese Ideologie nährt eine tiefsitzende weit verbreitete Vorstellung von China als einem verwundeten, erniedrigten Opfer der Dritten Welt und flößt der herrschenden Kommunistischen Partei die mächtige Überzeugung ungelöster Benachteiligungen ein.
Darwin přinesl hluboký poznatek, že evoluce ovlivňuje podobu naší mysli stejně silně jako podobu našeho těla.
Darwin hat die weitreichende Erkenntnis geliefert, dass die Evolution unsere Psyche ebenso stark geformt hat wie unseren Körper.
Tento přístup k vládnutí hluboký dopad na mentalitu amerických občanů.
Dieser Ansatz in Bezug auf die Regierungsführung hat profunde Auswirkungen auf die Mentalität der amerikanischen Bevölkerung.
V tomto případě je k odchodu přiměl hluboký politický nesouhlas - ohledně irácké války -, a Robin Cook rozhodně zůstává politikem, který čeká na svou příležitost.
In beiden Fällen waren ernsthafte politische Meinungsverschiedenheiten den Krieg im Irak betreffend für ihren Abschied verantwortlich, und Robin Cook bleibt zweifellos ein Politiker, der sich für spätere Aufgaben bereithält.
Rozdíly ve finanční struktuře mají proto v úsilí o odvrácení deflace hluboký význam.
Unterschiede in der Finanzstruktur sind also entscheidend für die Anstrengungen, eine Deflation zu verhindern.
Finanční trhy jsou příliš integrované - a integrované i zůstanou, se nám to líbí, nebo ne -, než aby jakákoliv ustanovená pravidla neměla hluboký dopad i na rozvíjející se trhy.
Die Finanzmärkte sind zu stark integriert - und werden es bleiben, ob es einem gefällt oder nicht -, als dass sich neue Regeln welcher Art auch immer nicht in tief greifender Weise auf die Schwellenmärkte auswirken würden.
Diskriminace v přístupu ke vzdělání je obzvláště závažná vzhledem k tomu, jak hluboký dopad na životní vyhlídky obětí.
Die Diskriminierung beim Bildungszugang ist angesichts ihrer maßgeblichen Auswirkungen auf die Lebensperspektive der Opfer von besonderer Bedeutung.
V Evropě panuje v ekonomických otázkách tak hluboký pesimismus, že čím lépe si dnes ekonomika vede, tím hůře si podle lidí povede zítra.
In Europa sitzt die pessimistische Einstellung zur Wirtschaft so tief, dass die Leute denken, je besser es der Wirtschaft heute geht, desto schlechter wird es ihr morgen gehen.
Především ale mezi Poláky, Maďary, Čechy a ostatními existuje hluboký smysl pro to, že jsou Evropany.
Vor allen Dingen aber herrscht unter Polen, Ungarn, Tschechen und anderen das tiefe Gefühl, dass sie Europäer sind.

Suchen Sie vielleicht...?