Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diftongizace Tschechisch

Bedeutung diftongizace Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch diftongizace?

diftongizace

fonetický proces, ve kterém dochází ke změně monoftongu v diftong

Übersetzungen diftongizace Übersetzung

Wie übersetze ich diftongizace aus Tschechisch?

diftongizace Tschechisch » Deutsch

Diphthongierung

Suchen Sie vielleicht...?