Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferencovaná výuka Tschechisch

Übersetzungen diferencovaná výuka Übersetzung

Wie übersetze ich diferencovaná výuka aus Tschechisch?

diferencovaná výuka Tschechisch » Deutsch

differenzierender Unterricht

Synonyme diferencovaná výuka Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu diferencovaná výuka?

diferencovaná výuka Tschechisch » Tschechisch

diferencované vyučování

Grammatik diferencovaná výuka Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat diferencovaná výuka in Tschechisch?

diferencovaný + výuka · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze diferencovaná výuka Beispielsätze

Wie benutze ich diferencovaná výuka in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Moderní metody, intenzivní výuka, samý nesmysl!
Moderne Methoden, intensives Training, alles Mumpitz!
Od této chvíle bude vaše výuka pokračovat ve velké škole války.
Sie verlassen die Schule und betreten die Kriegsschauplätze.
Bingo klub, výuka tanga, sobotní večery.
Jemanden, der einen Bingo-Abend oder eine Show samstagabends organisiert.
Pokud ještě bude nějaká výuka, se Země srazí s kometou.
Ich bin als Historiker immer Optimist.
Pozor! Výuka ve spánku.
Der Raum-Zeit-Sprung des Fahrzeugs ist beendet.
Výuka pokračuje, prosím.
Der Unterricht geht bitte weiter.
Výuka ještě neskončila.
Und weißt du, was?
Výuka skončila.
Jetzt ist die Schule aus.
Výuka znaků, bude součástí procesu v němž se budou učit žít spolu v míru.
Das gemeinsame Lernen von Zeichen, wird ihnen helfen, in Frieden zu leben.
Výuka základních společenských dovedností začala.
Elementare Ausbildung und Training machen Fortschritte.
Snad nechcete říct, že výuka faktů o červí díře je rouháním?
Sie glauben doch nicht, dass Unterricht über die Wurmloch-Fakten Blasphemie ist?
Dnešní výuka bohužel odpadá.
So eine verfluchte Schlampigkeit!
Vaše výuka velmi zaujala.
Ich war beeindruckt.
Výuka a knihy byly odhozeny, kvůli hazardu a zbraním.
Der Unterricht und die Bücher wichen der Jagd und den Waffen.

Nachrichten und Publizistik

A konečně se předškolní vzdělání poskytuje levněji než školní výuka na vyšších úrovních.
Und schließlich ist Vorschulerziehung preiswerter als höhere Schulausbildung.
Například by se měla rozšířit výuka ekonomických dějin.
So sollte beispielsweise mehr Wirtschaftsgeschichte gelehrt werden.
Výsledkem je špatná výuka, mizerný výzkum a chybějící profesoři.
Das Ergebnis ist schlechter Unterricht, lausige Forschungsarbeit, und häufige Abwesenheit der Professoren.
Takové útoky naprosto zřetelně odhalují, že školní výuka nejsou jen tabule, učebnice a osnovy.
Die Angriffe zeigen mit erschreckender Klarheit, dass es bei der Schulbildung nicht nur um Kreidetafeln, Bücher und Lehrpläne geht.
Další cílové publikum tvoří mladší děti, jejichž otevřenost a vrozenou zvídavost ještě nezadusila formální výuka.
Bei der zweiten Zielgruppe handelt es sich um kleine Kinder, deren Offenheit und natürliche Neugier noch nicht durch formale Schulbildung erstickt wurde.
Tak jako se školní výuka musí lépe integrovat s neformálními vzdělávacími prostředími, jimž jsou naše děti mnoha způsoby vystaveny, formální a neformální učení se musí splynout do celoživotního procesu.
Ebenso wie diese informellen Lernwelten, denen unsere Kinder in vielfacher Weise ausgesetzt sind, besser in den konventionellen Schulbetrieb integriert werden müssen, muss sich auch formelles und informelles Lernen in einem lebenslangen Prozess verbinden.
Výuka syrštiny byla zakázána a Asyřané byli nuceni dávat svým dětem arabská jména, což mělo podrýt jejich křesťanskou identitu.
Der Unterricht des Syrischen wurde verboten, und die Assyrer wurden gezwungen, ihren Kindern arabische Namen zu geben, um ihre christliche Identität zu untergraben.
Neméně důležité je, že výuka dějepisu v Japonsku se na rozdíl od tématu druhé světové války jen pramálo zabývá poválečnými vztahy obou zemí.
Von gleicher Wichtigkeit ist, dass im japanischen Geschichtsunterricht - anders als beim Thema Zweiter Weltkrieg - die Nachkriegsbeziehungen zwischen beiden Ländern so gut wie nicht thematisiert werden.
Jsem také přesvědčen, že globální bezplatná online výuka udržitelného rozvoje může pomoci uspíšit globální řešení.
Ich glaube auch, dass globale und kostenlose Online-Lehrveranstaltungen über nachhaltige Entwicklung dazu beitragen können, weltweite Lösungen zu fördern.
Výuka vedení řadu různých podob.
Führung wird auf ganz unterschiedlichen Wegen erlernt.
Vedoucí představitelé EU si navíc musí uvědomit, že vysoce kvalitní výuka je pro univerzity stejně klíčová jako například průkopnický výzkum.
Darüber hinaus müssen die EU-Politiker erkennen, dass ein hoher Ausbildungsstandard für Universitäten genau so wichtig ist wie beispielsweise bahnbrechende Forschung.
Při shromažďování dat potřebných ke stanovení, jakých dovedností je zapotřebí a jaká výuka se osvědčila, mohou zásadní úlohu sehrát vlády.
Regierungen können eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Daten zu erheben, anhand derer sich feststellen lässt, welche Qualifikationen gefragt sind und welche Art von Ausbildung effektiv ist.
Nedostatek škol a učitelů si vynutil umisťování 50 60 žáků do jedné třídy a výuka se omezuje na několik hodin denně, aby se vystřídaly dvě, či dokonce tři směny.
Der Mangel an Schulen und Lehrern führt zu Klassen mit bis zu 50 oder 60 Schülern und der Schultag dauert nur ein paar Stunden, damit man in zwei oder sogar drei Schichten arbeiten kann.
Kromě toho bojuje také proti projevům sekularismu, jaké představuje výuka moderní biologie a evoluční teorie.
Außerdem kämpfen sie gegen die Verweltlichung, wie etwa die Lehren der modernen Biologie und der Evolutionstheorie.

Suchen Sie vielleicht...?