Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenciální počet Tschechisch

Übersetzungen diferenciální počet Übersetzung

Wie übersetze ich diferenciální počet aus Tschechisch?

diferenciální počet Tschechisch » Deutsch

Differentialrechnung Differenzialrechnung

Grammatik diferenciální počet Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat diferenciální počet in Tschechisch?

diferenciální + počet · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze diferenciální počet Beispielsätze

Wie benutze ich diferenciální počet in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Není tedy divu, že počet potřebných zemědělců výrazně klesl.
Es kommt daher nicht überraschend, dass die Anzahl der zur Nahrungsmittelproduktion benötigten Bauern, beträchtlich gesunken ist.
A navzdory absenci důkazů, že jakákoliv země nebo kontinent nemá žádné LGBT (a navzdory bezpočtu důkazů svědčících o opaku), přijímá tento předpoklad za svůj stále větší počet afrických vládců.
Und trotz fehlender Beweise dafür, dass es Länder oder Kontinente ohne LGBT gibt (und reichlicher Beweise für das Gegenteil), schließen sich immer mehr afrikanische Staatsführer dieser Annahme an.
V roce 2005 jsem v Nigérii zahájil Nezávislý projekt za rovná práva (TIERS), abych reagoval na rostoucí počet lidí, kteří kvůli podezřením týkajícím se jejich sexuality přišli o práci.
In Nigeria habe ich 2005 das Unabhängige Projekt für gleiche Rechte (TIERs) gestartet, um der steigenden Anzahl von Menschen zu helfen, die aufgrund von Gerüchten über ihre Sexualität ihre Arbeitsplätze verloren haben.
Ani sovětská zkušenost v Afghánistánu v 80. letech, ani dnešní zkušenost NATO neospravedlňují tvrzení, že počet vojáků je tím, na čem na moderním bojišti záleží nejvíce.
Weder die sowjetischen Erfahrungen in Afghanistan in den 80er Jahren noch die der Nato heute rechtfertigen die Behauptung, dass es auf dem modernen Schlachtfeld am meisten auf die Truppenanzahl ankäme.
Když ve zdravých ekosystémech klesne počet organismů, jež slouží jako kořist, dravci nemají dostatek potravy a jejich počet se také sníží. Tak získá kořist příležitost se vzpamatovat.
In gesunden Ökosystemen verhält es sich folgendermaßen: Wenn sich die Anzahl der Beutetiere verringert, leiden Raubtiere an Unterernährung, wodurch sich auch ihr Bestand verringert, was wiederum den Beutetieren Gelegenheit gibt, sich zu regenerieren.
Když ve zdravých ekosystémech klesne počet organismů, jež slouží jako kořist, dravci nemají dostatek potravy a jejich počet se také sníží. Tak získá kořist příležitost se vzpamatovat.
In gesunden Ökosystemen verhält es sich folgendermaßen: Wenn sich die Anzahl der Beutetiere verringert, leiden Raubtiere an Unterernährung, wodurch sich auch ihr Bestand verringert, was wiederum den Beutetieren Gelegenheit gibt, sich zu regenerieren.
Ve Spojených státech klesl počet expertů hodnotících současnou situaci příznivě; většina se jich domnívá, že se ekonomická situace v průběhu následujících šesti měsíců zhorší.
In den Vereinigten Staaten hat die Zahl der Experten abgenommen, die die gegenwärtige Situation als günstig einstufen; eine Mehrheit glaubt sogar, dass sich die wirtschaftliche Situation im Lauf der kommenden sechs Monate verschlechtern wird.
Touto neprodyšně uzavřenou oblastí pravidelně otřásají izraelské bomby a rakety a způsobují vysoký počet obětí mezi ozbrojenci i nevinnými ženami a dětmi.
Israelische Bomben und Raketen schlagen in regelmäßigen Abständen in dem umschlossenen Gebiet ein und verursachen gleichermaßen hohe Verluste unter militanten Kämpfern und unschuldigen Frauen und Kindern.
Počet případů malárie se také zvyšoval kvůli rostoucí rezistenci tohoto parazita vůči tehdejším standardním lékům.
Malaria nahm aufgrund der wachsenden Resistenz des Parasiten gegen die damalige Standardmedizin stark zu.
Systémová krize, která by současně sevřela velký počet středně velkých bank, by vlády vystavila stejně silnému tlaku na finanční sanaci jako krize, která dolehne na několik velkých bank.
Eine systemische Krise, die gleichzeitig eine große Zahl mittelgroßer Banken träfe, würde die Regierungen genauso stark unter Druck setzen, das System zu retten, wie eine Krise, die ein paar Großbanken trifft.
V Anglii dnes počet receptů na antidepresiva odpovídá vrcholné éře Valia z roku 1979.
Im letzten Jahrzehnt kam es zu einer Verdreifachung der Verschreibungen. In England werden inzwischen so viele Antidepressiva verschrieben wie Valium in seiner Spitzenzeit um 1979.
Důkazy také naznačují, že nemocnice si vedou lépe a vykazují nižší úmrtnost, pokud větší počet manažerů po úroveň správní rady klinický výcvik.
Die Ergebnisse legen ebenfalls nahe, dass Krankenhäuser besser laufen und niedrigere Sterberaten haben, wenn mehr Führungspersonal, bis hin zur Vorstandsebene, medizinisch ausgebildet ist.
Zatímco skutečný počet spáchaných brutálních zločinů klesá, život za mřížemi tráví stále více bezvýznamných chuligánů, drogově závislých a dusevně nemocných lidí.
Während die Anzahl der verabscheuenswürdigen Gewaltverbrechen in Wirklichkeit immer weiter zurückgegangen ist, sind es zunehmend Schmalspurganoven, Drogenabhängige und geistig Behinderte, die lange Haftstrafen absitzen.
Obama ještě musí splnit své sliby, že letos na podzim s Palestinci oslaví jejich plné členství v OSN a že sníží počet svých jednotek v Afghánistánu.
Obama muss seine Versprechen erst noch einlösen, in diesem Herbst die Vollmitgliedschaft der Palästinenser in den Vereinten Nationen zu feiern und seine Truppen in Afghanistan abzubauen.

Suchen Sie vielleicht...?