Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diferenciální diagnóza Tschechisch

Übersetzungen diferenciální diagnóza Übersetzung

Wie übersetze ich diferenciální diagnóza aus Tschechisch?

diferenciální diagnóza Tschechisch » Deutsch

Differentialdiagnose

Grammatik diferenciální diagnóza Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat diferenciální diagnóza in Tschechisch?

diferenciální + diagnóza · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze diferenciální diagnóza Beispielsätze

Wie benutze ich diferenciální diagnóza in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

První úsilí MMF předepsat světu lék může mít své chyby, ale diagnóza finančního sektoru nabobtnalého morálním hazardem je očividně správná.
Der erste Versuch des IWF, eine Behandlung zu verschreiben, mag seine Mängel haben, doch seine Diagnose eines durch Moral-Hazard-Risiken aufgeblähten Finanzsektors ist offenkundig richtig.
Diagnóza před implantací v embryonální fázi ale nemůže jejich existenci odhalit, protože defekty, s nimiž se u klonů setkáváme, nejsou genetické mutace.
Da es sich bei den Defekten in geklonten Lebewesen nicht um genetische Mutationen handelt, können sie auch durch Präimplantations-Diagnostik im Embryonalstadium nicht festgestellt werden.
Celý prožitek pacienta se promění, neboť lepší prevence, rychlejší diagnóza, kratší pobyt v nemocnici a delší období soběstačnosti se stanou normou.
Durch, dass bessere Vorbeugung, schnellere Diagnosen, kürzere Krankenhausaufenthalte und ein längeres und unabhängigeres Leben zur Norm werden, ändert sich die gesamte Erfahrung der Patienten.
Ohlédneme-li se za krizí po deseti letech, vidíme zřetelněji, jak chybná byla diagnóza, navrhovaná léčba i prognóza, jež předložily MMF a ministerstvo financí Spojených států.
Wenn wir nun, ein Jahrzehnt später, auf die Krise zurückblicken, können wir deutlicher erkennen, wie falsch die Diagnosen, Vorschriften und Prognosen des IWF und des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten waren.
Rychlejší a přesnější diagnóza omezí současnou přehnanou odkázanost na antibiotika - což je v boji proti rezistenci klíčový požadavek.
Schnellere, genauere Diagnosen werden das aktuelle übermäßige Vertrauen auf Antibiotika verringern - eine wichtige Voraussetzung für den Kampf gegen die Resistenz.
tedy psychiatrická diagnóza něco společného s pseudovědou?
Ist die psychiatrische Diagnose daher eine Pseudowissenschaft?
Výchozím bodem musí být jasná diagnóza.
Ausgangspunkt dabei muss eine klarsichtige Diagnose sein.
Zjednodušující diagnóza evropských potíží - totiž že země procházející krizí si žily nad poměry - je zjevně přinejmenším zčásti chybná.
Die simplizistische Diagnose der europäischen Probleme - wonach die Krisenländer über ihre Verhältnisse gelebt hätten - ist eindeutig zumindest in Teilen falsch.
Tradiční prenatální diagnóza spočívá v odběru plodových buněk, buď z plodové vody (procesem zvaným aminiocentéza, čili napíchnutí plodové vody) nebo z placenty (tzv. odběrem vzorků chronických klků - chronic villus sampling, CVS).
Die gebräuchliche pränatale Diagnose verlangt, fötale Zellen entweder dem Fruchtwasser (amniocentesis) oder dem Mutterkuchen zu entnehmen (chronic villus sampling, CVS).
Předimplantační genetická diagnóza (PGD) se od svého prenatálního protějšku zásadně liší.
Die genetische Untersuchung bei Rückimplantation (PGD) unterscheidet sich grundsätzlich von ihrer pränatalen Entsprechung.
Poněvadž tato diagnóza se provádí před vložením embrya do ženiny dělohy, je vyloučení anomálií možné bez nutnosti přerušení již zahájeného, probíhajícího těhotenství.
Da hier die Diagnose erfolgt, bevor der Embryo wieder in den Uterus der Frau eingepflanzt wird, ist es möglich, bestimmte Abnormalitäten auszuschließen, ohne eine erfolgte, fortgeschrittene Schwangerschaft abbrechen zu müssen.
Za takových okolností by selekce pohlaví neměla být o nic víc kontroverznější než například předimplantační genetická diagnóza pro zjištění srpkovité chudokrevnosti.
Unter solchen Umständen sollte der Rückgriff auf PGD nicht strittiger sein, als wenn es darum geht, vor einer Sichelzellen Krankheit zu schützen.
Základním cílem medicíny je diagnóza a úleva od nemocí - a neplodnost nemocí rozhodně je.
Das wesentliche Ziel der Medizin ist, Krankheiten zu erkennen und zu lindern. Unfruchtbarkeit ist eine solche Krankheit.
Ještě problematičtější je, že špatná diagnóza může vést k léčbě, která poškodí ozdravný proces.
Problematischer ist, dass eine Fehldiagnose zu Behandlungen führen kann, die den Heilungsprozess beeinträchtigen.

Suchen Sie vielleicht...?