Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dietní preference Tschechisch

Übersetzungen dietní preference Übersetzung

Wie übersetze ich dietní preference aus Tschechisch?

Synonyme dietní preference Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu dietní preference?

dietní preference Tschechisch » Tschechisch

výběr potravin preference krmiv potravní preference názory na potraviny

Grammatik dietní preference Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat dietní preference in Tschechisch?

dietní + preference · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze dietní preference Beispielsätze

Wie benutze ich dietní preference in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Spotřební vzorce a preference jsou nedílnou součástí takových systémů.
Verbrauchsmuster und Präferenzen sind ein integraler Bestandteil derartiger Systeme.
Experimentální data navíc v rozporu s hlavním proudem ekonomické teorie naznačují, že lidské preference se mohou měnit.
Zudem weisen experimentelle Daten darauf hin, dass die Präferenzen der Menschen, anders als es die herrschende Wirtschaftstheorie behauptet, veränderbar sind.
Tato zjištění začala inspirovat obory, jako jsou experimentální mikroekonomie a neuroekonomie, a ty začaly zakomponovávat prosociální preference do svých rozhodovacích rámců.
Derartige Ergebnisse haben nun Forschungsgebiete wie die experimentelle Mikroökonomie und Neuroökonomie inspiriert, die ihrerseits angefangen haben, prosoziale Präferenzen in ihre Bezugsrahmen zur Entscheidungsfindung einzubeziehen.
Právě naopak: voliči všude na světě se zdají vrtkavější než cokoliv jiného a často jeví ochotu měnit své preference od jednoho výzkumu veřejného mínění k druhému.
Im Gegenteil, überall scheinen die Wählerschaften vor allem unbeständig, und die Wähler sind bereit, ihre Präferenzen von einem Urnengang zum nächsten zu ändern.
Dále jsou tu rozrušující vlivy pronikající zdola nahoru: měnící se spotřebitelské preference a ještě významnější působení vnějších vizionářů, kteří se snaží odvětví transformovat a modernizovat.
Und dann sind da die umwälzenden Einflüsse, die von unten nach oben wirken: veränderte Vorlieben der Kunden und, wichtiger noch, externe Visionäre, die die Branche transformieren und modernisieren.
Íránský Nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí opakovaně při veřejných příležitostech řekl, že své preference pro jednotlivé kandidáty neoznámí.
Irans oberster religiöser Führer, Ajatollah Ali Khamenei, hat wiederholt öffentlich geäußert, dass er keine Wahlempfehlung für einen Kandidaten abgeben würde.
Časová preference znamená, že dnešní zvýšení dluhu o 600 miliard dolarů, jež Barro považuje za cenu stimulu, není ani zdaleka takovou zátěží, jakou by byl požadavek zaplatit 600 miliard dolarů teď.
Zeitpräferenz bedeutet, dass die 600 Milliarden Dollar, die zu den Schulden heute dazukommen - und die Barro als Kosten der Konjunkturbelebung sieht - nicht annähernd so eine Belastung darstellen wie es die Bezahlung von 600 Milliarden im Moment wäre.
Praktickým a nevyhnutelným ponaučením je, že když politikám země necháme úplnou volnost, její preference mohou vést k vytrvalým a v posledku neudržitelným nevyváženostem.
Daraus lässt sich die faktische und unausweichliche Lehre ziehen, dass die Präferenzen eines Landes, das seiner eigenen strategischen Linie überlassen wird, anhaltende und letztlich unhaltbare Ungleichgewichte verursachen können.
Tímto způsobem by bylo možné splnit agregátní cíl a současně uspokojit národní preference.
Auf diese Weise könnte man eine gemeinsame Politik erreichen und gleichzeitig nationalen Präferenzen Rechnung tragen.
Lidé si nevytvářejí preference izolovaně.
Die Menschen formen ihre Präferenzen nicht in völliger Isolation.
Opravdu se předpokládá, že neustálý tlak na spotřebu nemá na preference žádný dopad?
Glaubt man denn wirklich, dass stetiger Konsumdruck keine Spuren hinsichtlich der Präferenzen hinterlässt?
Kolonialisté a afričtí vůdci bojů za nezávislost udělali chybu, když kmenové preference ignorovali: měli je oslavovat a proměnit je v základní kámen zdravé demokracie.
Den Kolonialisten und den Politikern, die Afrika in die Unabhängigkeit führten, ist ein Fehler unterlaufen als sie die Wünsche der Stämme ignorierten, anstatt sie zu zelebrieren und zu Eckpfeilern einer gesunden Demokratie zu machen.
Nezbytný je vstřícnější přístup odrážející místní podmínky a preference.
Entscheidend ist ein integrativerer Ansatz, der die örtlichen Bedingungen und Vorlieben widerspiegelt.
Stejně tak je důležité umožnit státům i uchazečům o azyl, aby vyjadřovali své preference, a co nejméně se uchylovat k donucování.
Ebenso wichtig ist es, die Vorlieben sowohl der Staaten als auch der Asylbewerbern zu berücksichtigen, und dabei so wenig Zwang wie möglich auszuüben.

Suchen Sie vielleicht...?