Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dietetická výživa Tschechisch

Übersetzungen dietetická výživa Übersetzung

Wie übersetze ich dietetická výživa aus Tschechisch?

Synonyme dietetická výživa Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu dietetická výživa?

dietetická výživa Tschechisch » Tschechisch

zdravotní diety rehabilitační dieta rehabilitace výživou nemocniční diety

Sätze dietetická výživa Beispielsätze

Wie benutze ich dietetická výživa in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Zdravá výživa, to je ono!
Reformkost. Gesunder Körper, gesunder Geist.
Výživa.
Einen Nährstoff.
Umělá výživa?
Synthetisch?
asi chápete, co by levná výživa znamenala.
Vielleicht verstehen Sie nun die Bedeutung eines kostengünstigen Nährstoffes.
Pleny na šňůře, dětská výživa kam se podíváš, to mu je připomene.
Windeln, Kinderlärm, belanglose Gespräche - das wird Erinnerungen auslösen.
A třetím prvkem je výživa.
Der dritte Punkt. betrifft die Ernährung.
Výživa, duševní zdraví a fyzická kondice.
Ernährung, psychische Gesundheit und das Fitnessprogramm.
Výživa 42-5 vyvinutá pro astronauty.
Nährsaft 42-5. Für die Astronauten entwickelt.
Jakmile byla výživa z hrbu kompletně vyčerpána. kreatura pravděpodobně zemřela hlady.
Wenn das Material komplett aufgebraucht ist stirbt die Kreatur vermutlich, das heißt sie verhungert sozusagen.
Žádná zdravá výživa. S tím minulým to nebyly obědy, ale pastva.
Keine Gesundheitshäppchen mehr.
Lepší výživa hraje velkou úlohu při dramatickém poklesu výskytu křivice.
Bessere Ernährung hat zum deutlichen Rückgang der Rachitisfälle geführt.
Chutná to jako dětská výživa.
Schmeckt wie Babybrei.
Výživa.
Gute Ernährung.
Chutná to jako zdravá výživa.
Schmeckt wie Gesundheitskost.

Nachrichten und Publizistik

Jako očividná volba se možná jeví zdraví, výživa a vzdělání, avšak překvapivější jsou silné argumenty pro to, aby se hlavní prioritou stalo zajištění přístupu k rychlému internetu.
Die Bereiche Gesundheit, Ernährung und Bildung erscheinen als die offensichtliche Wahl. Überraschenderweise besteht jedoch auch ein starkes Argument dafür, den Breitband-Internetzugang zur obersten Priorität zu erheben.
Výživa, vzdělání, zdraví a životní prostředí jsou samozřejmě důležitými součástmi příští rozvojové agendy.
Natürlich sind auch Ernährung, Ausbildung, Gesundheit und Umwelt wichtige Bestandteile der nächsten Entwicklungsagenda.
Je zjevné, že když mají chudí lidé více (zdravějších) potravin, zkvalitní se jejich výživa; když lépe živení lidé chodí do školy, stanou se produktivnějšími; totéž platí o zdravotních službách.
Wenn die Armen mehr (und gesündere) Nahrungsmittel zur Verfügung haben, verbessert sich naturgemäß ihr Ernährungszustand. Wenn besser genährte Menschen die Schule besuchen, werden sie produktiver.
Teoreticky by se tím měla zlepšit i celková výživa obyvatelstva, avšak zvýšené investice do zemědělství nejsou všelékem.
Theoretisch sollte dies zu einer allgemeinen Verbesserung der Ernährungslage führen, aber höhere Investitionen in die Landwirtschaft sind kein Allheilmittel.
Dostatečná výživa je nejdůležitější během prvního tisíce dní života (od početí dítěte do jeho druhých narozenin).
Während der ersten tausend Tage im Leben (von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag) ist eine angemessene Ernährung von entscheidender Bedeutung.
Další, mnohem méně diskutovaný sociální determinant - výživa matky - by se však ovlivnit dal.
Aber bei einem anderen, weniger stark diskutierten sozialen Einflussfaktor - der Ernährung der Mutter - ist dies der Fall.
Správná výživa je klíčová obzvláště u malých dětí, protože umožňuje lepší rozvoj jejich mozku a těla, což celoživotní přínos.
Eine gute Ernährung ist besonders für Kleinkinder wichtig, denn sie ermöglicht eine bessere Entwicklung von Gehirn und Körper, die einen lebenslangen Nutzen nach sich zieht.
Lepší výživa a širší přístup ke vzdělání jistě pomohou.
Eine bessere Ernährung und ein stärkerer Zugang zu Bildung helfen.
Nedostatečná výživa snižuje jejich schopnost se učit, pracovní zdatnost i umění rozvíjet své nadání.
Mangelhafte Ernährung behindert ihre Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie die Entwicklung ihrer Talente.
Nedávný výzkum ukázal, že výživa může být významným katalyzátorem všezahrnujícího hospodářského růstu, neboť každý dolar investovaný do výživy vynese 15-138 dolarů.
Neuere Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Ernährung ein wichtiger Beschleuniger für integratives Wirtschaftswachstum sein kann, denn jeder investierte Euro erbringt einen Ertrag von 15 bis 138 Euro.

Suchen Sie vielleicht...?