Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diesjährige Deutsch

Übersetzungen diesjährige ins Tschechische

Wie sagt man diesjährige auf Tschechisch?

diesjährige Deutsch » Tschechisch

letošní

Sätze diesjährige ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich diesjährige nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Somit ist Dschörwi der diesjährige Trottel der feinen Gesellschaft.
Gervais je Hňupem roku vyšších vrstev!
Seit 30 Jahren erkennt das Publikum an, dass ich der Meister bin. Meine diesjährige Shakespeare-Saison war das Juwel in der Krone des unsterblichen Barden.
třicet let publikum považuje za mistra a letošní shakespearovská sezóna byla tím nejjasnějším klenotem v koruně nesmrtelného barda.
Jedenfalls ist das die diesjährige schlechte Geschichte über Harry.
Mimochodem, tohle je letošní špatná historka o Harrym.
Also wie ist die diesjährige Grünschnabelbräute-Ernte?
Zestárl jsem, ony jsou pořád stejně starý.
Das wird eng, und der diesjährige Nationalpreis geht höchstwahrscheinlich an einen dieser beiden Pianisten.
Jak těsný závod. národního šampionátu. mezi dvěma našimi pianisty.
Das diesjährige Fest ist gerade vorbei.
Festival začne co nevidět.
Und der diesjährige John Holmes Award geht an Tom Hung für Orgazmo.
Letošní cena Johna Holmese patří Tomu Hungovi za Orgazma!
Ich gebe mit großer Freude bekannt, wer die diesjährige Empfängerin. unseres Begabtenstipendiums ist: Miss Leigh Ann Watson.
A nyní vám mohou s pýchou představit letošní držitelku stipendia pro nejlepšího studenta slečnu Leigh-Ann Watsonovou!
Und die diesjährige Königin.
A královna promenády.
Es sind über 200 Leute versammelt, um die diesjährige Aufführung zu verfolgen, das ist die rekordhöchste Zuschauerzahl!
Nejdříve skvělá zpráva, na dnešní rekonstrukci přijelo 200 lidí ze státu. To je zatím největší účast.
Es ist Zeit für die diesjährige Auszeichnung unseres Weihnachts-JubeImeisters!
A nyní hlavni cena pro našeho kdovíročního veselmistra!
Das diesjährige Spiel soll noch aufregender gewesen sein, als das letzte.
Letošní hra je podle všeho napínavější než všechny předchozí.
Ich bin auf der Columbia, und was Igbys diesjährige Herausforderung angeht von dieser drolligen katholischen Schule kam noch keine Antwort.
sem na Kolumbii, a co se týká Igbyho, ten vyčkává kdy ho opět zavolají do směšné maloměstské školy v DC.
Es scheint als wäre die Wetter vorhersage das die diesjährige Regenzeit viel länger als Normal sein wird.
Vypadá to, že podle předpovědi bude tento rok období dešťů mnohem delší, než obvykle.

Nachrichten und Publizistik

Die diesjährige Rekordernte von 6100 Tonnen Opium wird illegale Einnahmen in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar generieren - fast die Hälfte des afghanischen BIP.
Letošní rekordní úroda 6100 tun opia bude stát za nezákonnými příjmy převyšujícími 3 miliardy USD - což odpovídá bezmála polovině afghánského HDP.
Auf den traditionellen westeuropäischen Märkten sollten sich die Gesundheitsbehörden auf einen Anstieg der Zahl der Drogentoten vorbereiten, da die diesjährige Rekordopiumernte zu einem höheren Reinheitsgrad beim Heroin führen wird.
Na tradičních západoevropských trzích by se zdravotníci měli připravit na vzestup počtu úmrtí na předávkování drogami, poněvadž letošní skvělá sklizeň opia povede k čistějším dávkám heroinu.
Wie der diesjährige DATA-Bericht der Afrika-Lobbyorganisation ONE unterstreicht, lösen viele Geberländer ihre Hilfszusagen ein, trotz des wirtschaftlichen Abschwungs.
Jak zdůrazňuje letošní zpráva DATA vypracovaná skupinou ONE, která bojuje za zájmy Afriky, řada dárců ctí závazky pomoci navzdory hospodářskému poklesu.
NEW YORK: Die diesjährige Jahresversammlung des Internationalen Währungsfonds hat gezeigt, dass Europa und die internationale Gemeinschaft, was die Wirtschaftspolitik angeht, steuerlos bleiben.
NEW YORK - Letošní schůzka Mezinárodního měnového fondu jasně ukázala, že co se týče hospodářské politiky, Evropa i mezinárodní společenství zůstávají bez vedení.
Der diesjährige Friedensnobelpreis belohnt zu Recht tausende von Wissenschaftlern des UN-Klimarates (IPCC).
Letošní Nobelova cena míru právem odměňuje tisíce vědců Mezivládního panelu Organizace spojených národů pro změnu klimatu (IPCC).
Der diesjährige Entwicklungsbericht der Weltbank erklärt, warum nicht nur Armut, sondern auch die Ungleichheit ein Anliegen sein sollte und im elften Fünfjahresplan Chinas nimmt man sich dieses Problems entschlossen an.
Letošní Zpráva o rozvoji světa vydaná Světovou bankou vysvětluje, proč by nás měla zneklidňovat nejen chudoba, ale i nerovnost a 11. pětiletý plán Číny se problému věnuje v předstihu.
In zweierlei Hinsicht war der diesjährige Bericht eigentlich weniger dramatisch.
Ve dvou významných směrech je letošní výsledek dokonce méně hrozivý.
BRÜSSEL - Vor kurzem kam zu Tage, dass der diesjährige Haushalt der Europäischen Union einen Fehlbetrag von 10 Milliarden Euro aufweist.
BRUSEL - Nedávno vyšel na světlo výpadek v letošním rozpočtu Evropské unie ve výši 10 miliard eur.
Die diesjährige WM könnte durchaus ein Fest der Brüderlichkeit und des Friedens werden.
Letošní Mistrovství světa ve fotbale by dost dobře mohlo být přehlídkou bratrství a míru.
Das diesjährige Treffen im deutschen Heiligendamm muss dieses Versprechen einhalten.
Letošní setkání v německém Heiligendammu musí tento slib naplnit.
Auch der diesjährige Sieger Alberto Contador wurde im Vorjahr angeblich positiv getestet.
Také konečný vítěz Alberto Contador čelí obvinění, že měl v loňském roce pozitivní test.
Es besteht die Gefahr, dass sich der diesjährige Aufschwung, indem er zur politischen Selbstzufriedenheit verleitet, tatsächlich als kontraproduktiv erweisen könnte.
Existuje totiž riziko, že letošní ekonomické vzedmutí by kvůli možnému politickému sebeuspokojení nakonec mohlo být kontraproduktivní.
Das diesjährige Wachstum war enttäuschend, und der Internationale Währungsfonds erwartet nur eine geringe Verbesserung für 2015.
Letošní růst výkonu je zklamáním a Mezinárodní měnový fond očekává v roce 2015 jen nepatrné zlepšení.
Um sicherzustellen, dass die diesjährige Erweiterung nicht zu einem bürokratischen Stillstand führt, muss die EU dringend ihre Verfahren demokratisieren und ihre Institutionen reorganisieren.
EU naléhavě potřebuje demokratizovat své procedury a reorganizovat své instituce tak, aby zajistila, že letošní rozšíření nepovede do byrokratické slepé uličky.

Suchen Sie vielleicht...?