Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dieselová nafta Tschechisch

Übersetzungen dieselová nafta Übersetzung

Wie übersetze ich dieselová nafta aus Tschechisch?

dieselová nafta Tschechisch » Deutsch

Dieselkraftstoff

Grammatik dieselová nafta Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat dieselová nafta in Tschechisch?

dieselový + nafta · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze dieselová nafta Beispielsätze

Wie benutze ich dieselová nafta in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Dosud jsme nepochopili, že takovou Severoamerickou zónu volného obchodu (NAFTA), která by plně využívala svého potenciálu, nemůžeme vytvořit za babku.
Wir haben nicht erkannt, dass eine Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) ihr ganzes Potential erst dann entfalten kann, wenn wir bereit sind, es uns etwas kosten zu lassen.
NAFTA byla založena s přesvědčením, že rozsířený trh přinese ve třech členských zemích prospěch vsem.
Bei der Gründung der NAFTA ging man davon aus, dass ein Ausbau der Handelsbeziehungen sich automatisch positiv auf alle drei Länder auswirken werde.
Bohužel tato korporátně vedená NAFTA dále zhorsila nerovnosti a nesouměrnosti mezi Mexikem a jeho dvěma bohatsími severními sousedy.
Leider war das Gegenteil der Fall: dieser stark vom unternehmerischen Aspekt geprägte Ansatz hat die Unterschiede zwischen Mexiko und seinen beiden reichen Nachbarn im Norden nur noch verstärkt.
Navíc se během existence NAFTA příjmy a bohatství nadále hromadily v elitních sektorech americké a kanadské společnosti.
Einkommen und Wohlstand konzentrieren sich auch seit Schaffung der NAFTA weiterhin auf die Elitesektoren der US-amerikanischen und kanadischen Gesellschaften.
Vzhledem k tomu by měly na prvních místech v agendě prezidentky Dilmy Rouseffové figurovat volnější obchod, například se zeměmi NAFTA (Kanadou, USA a Mexikem), a příznivější podmínky pro zahraniční investice.
Angesichts dessen sollten freierer Handel wie etwa mit den NAFTA-Ländern (Kanada, USA und Mexiko) sowie günstigere Bedingungen für ausländische Investitionen, vor allem im Energiebereich, ganz oben auf der Agenda von Präsidentin Dilma Rouseff stehen.
Dobrou zprávou o NAFTA - Severoamerické zóně volného obchodu - je to, že je o málo zpráv.
Die gute Nachricht über die NAFTA (die nordamerikanische Freihandelszone) ist, dass es wenig Neuigkeiten gibt.
NAFTA nastěstí svůj plán.
Glücklicherweise gibt es für die NAFTA eine Orientierungshilfe.
Protože z pohledu Mexika NAFTA dosud nedosáhla jednoho ze svých klíčových cílů, tedy poskytnout výhody volného trhu vsem regionům a sektorům země.
Dies deshalb, weil die NAFTA aus mexikanischer Sicht eines ihrer Schlüsselziele noch nicht erreicht hat, nämlich den Nutzen des Freihandels allen Regionen und Sektoren der Mitgliedsländer zugänglich zu machen.
-li NAFTA naplno rozvinout a využít svůj potenciál a pokročit na cestě sbližování, otevření hranic a snižování tarifních bariér prostě nestačí.
Um das volle Potenzial der NAFTA auszuschöpfen und den Konvergenzprozess voranzutreiben, ist es mit der Grenzöffnung für den Handel und dem Abbau von Zollschranken nicht getan.
Od svého vzniku v roce 1994 se NAFTA (v nejlepsím případě) zabývala dvojstranným řízením a řesením vzájemných problémů a otázek, přičemž Spojené státy více než častěji zaujímaly jednostranný postoj.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 war die Arbeit der NAFTA (bestenfalls) durch bilaterales Management von Problemen und Streitfragen charakterisiert. Zu oft haben die USA den einseitigen Ansatz vorgezogen.
Během primárek proslul protekcionismem, když prohlásil, že jednostranně přepíše NAFTA.
Während der Vorwahlen gab er sich betont protektionistisch und erklärte, er würde das Freihandelsabkommen NAFTA unilateral überarbeiten.
Před šesti lety jsem byl připraven učinit závěr, že Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) je velkým úspěchem.
Vor sechs Jahren war ich bereit, das Nordamerikanische Freihandelsübereinkommen (NAFTA) als großen Erfolg anzuerkennen.
Právě zde - v rychlém rozvoji exportních odvětví a dramatickém vzestupu objemu vývozu - NAFTA skutečně něco změnila.
Hier - bei der raschen Entwicklung der Exportbranchen und dem dramatischen Anstieg des Exportvolumens - hat NAFTA etwas bewirkt.
Mexičané investují přibližně pětinu HDP do tvorby hrubého fixního kapitálu - to je zdravá částka - a od přijetí NAFTA značně prohloubili své začlenění do světové (tzn. severoamerické) ekonomiky.
Sie stecken vielleicht ein Fünftel des BIP - einen gesunden Betrag - in Bruttoanlageinvestitionen und haben ihre Einbindung in die Weltwirtschaft (d.h. die nordamerikanische Wirtschaft) seit NAFTA deutlich ausgeweitet.

Suchen Sie vielleicht...?