Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dieselův motor Tschechisch

Übersetzungen dieselův motor Übersetzung

Wie übersetze ich dieselův motor aus Tschechisch?

Synonyme dieselův motor Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu dieselův motor?

Sätze dieselův motor Beispielsätze

Wie benutze ich dieselův motor in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Zařízení umožňuje, aby motor byl úplně tichý.
Dadurch wird die Maschine vollkommen lautlos.
Vypněte motor.
Stopp. Motor ausschalten.
Ten Disko si snad pořídil motor.
Disko muss einen Motor eingebaut haben.
Slyšela jsem běžet motor.
Ich hörte, wie der Motor lief.
Slyšela jsem motor.
Ich hörte den Motor.
Nevypínej motor.
Lassen Sie den Motor laufen.
Jedno auto patří neteři. Ten motor poznám všude.
Das eine ist meine Nichte.
Nefunguje motor.
Der Motor.
Chci jen vstát. Unikla jsi jen o vlásek. Někdo nechal běžet motor.
Jemand hat den Motor angelassen.
Když jsme zajeli do garáže. jen tam tak seděl s hlavou na volantu. a motor stále běžel.
Er war betrunken. In der Garage schlief er mit dem Kopf auf dem Lenkrad.
Ach. Když jsme zabili Němce, tak jsme zabili i náš motor.
Indem wir den Deutschen getötet haben, haben wir unseren Motor verloren.
Motor pořád ještě máme! Co?
Wir haben noch einen Motor.
A pak jsem se vplížil, když jsi startoval motor.
Ich schlich an Bord, als du den Motor geprüft hast.
Topení asi nefunguje, když není zapnutý motor. Hloupé, co?
Die Heizung geht wahrscheinlich auch nicht.

Nachrichten und Publizistik

-li se domácí poptávka chovat jako motor růstu, měla by hospodářská politika přesunout zdroje z investic do spotřeby.
Damit die Inlandsnachfrage als Wachstumslokomotive dienen kann, muss die Politik Ressourcen vom Investmentbereich hin zum Konsum verschieben.
A když tento motor růstu zhasl, lze si jen těžko představit, že by americká ekonomika vlivem zpomalení neutrpěla.
Nachdem dieser Wachstumsmotor nun zum Stillstand kam, ist es schwierig zu erkennen, wie die amerikanische Wirtschaft einem Abschwung entgehen soll.
A protože je to motor menší, světová ekonomika poroste pomaleji, přičemž se však vliv Číny bude velmi rychle zvyšovat.
Da dies ein kleinerer Motor ist, wird die Weltwirtschaft langsamer wachsen, aber Chinas Einfluss wird sehr rasch zunehmen.
Řečeno jinak, před deseti lety světovou ekonomiku dokázal pohánět motor USA a za deset let by tuto roli měly převzít země rozvíjejících se trhů, zejména vzhledem ke zvyšující se kupní síle tamních středních tříd.
Anders ausgedrückt: Vor zehn Jahren konnten die USA als Wachstumsmotor die Weltwirtschaft antreiben.
Tento postřeh učinil naposledy při rozhovoru pro CNN někdejší prezident ECB Wim Duisenberg - Evropa musí počkat, než se její nečinný růstový motor znovu zažehne.
Dahingehend äußerte sich jüngst der ehemalige EZB-Präsident Wim Duisenberg in einem CNN-Interview - Europa muss noch warten, bis der abgestorbene Wachstumsmotor wieder anspringt.
Je považována za motor hospodářského růstu, ale rovněž za hrozbu pro naši bezpečnost a víru.
Sie wird als Motor des Wirtschaftswachstums, aber auch als Bedrohung unserer Sicherheit und unserer Überzeugungen gesehen.
Jako nebezpečí ohromuje, že v debatě o tom, jak na tyto události máme reagovat, se jen zřídka objevuje otázka míru - onen motor, který evropskou integraci od počátku poháněl.
Mir fällt dabei eine gefährliche Tatsache auf: Das Thema Frieden - der Motor, der die europäische Integration von Anfang an angetrieben hat - wird in der Debatte darüber, was in der Folge dieser Ereignisse zu tun ist, selten erwähnt.
Zčásti je to dáno tím, že národní vlády nestavěly na sjednocení měny a nepokusily se proměnit eurozónu v ekonomický motor, ale místo toho se snažily lpět na zbytcích své moci.
Teilweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die nationalen Regierungen statt an der Vereinheitlichung der Währung zu arbeiten und die Eurozone zu einer Wirtschaftsmacht auszubauen, lieber auf ihre eigenen verbleibenden Ressourcen setzten.
Také náš důraz na investice - klíčový hnací motor růstu, tvorby pracovních míst a rozvoje - se začíná vyplácet.
Unser Schwerpunkt auf Investitionen - eine der wichtigsten Triebkräfte für Wachstum, Arbeitsplätze und Entwicklung - beginnt ebenfalls Früchte zu tragen.
Když německý konstruktér Karl Benz vynalezl první automobil na benzinový pohon, nestvořil pouze motor s koly; uvedl do pohybu průmyslové odvětví, které revolučně proměnilo uspořádání společnosti.
Als der deutsche Ingenieur Karl Benz sein erstes ölbetriebenes Automobil erfand, schuf er nicht nur einen Motor auf Rädern, sondern gab den Startschuss für einen Wirtschaftsbereich, der die Struktur der Gesellschaft revolutionierte.
Řečeno jednoduše, internet je možná super, ale stěží takový význam jako tekoucí voda, elektrifikace či spalovací motor.
Einfach gesagt: das Internet mag zwar eine coole Sache sein, aber kaum von so entscheidender Bedeutung wie fließend Wasser, Elektrifizierung oder der Verbrennungsmotor.
Tentýž motor, který zvýšil nerovnost v bohatých zemích, srovnal celosvětové hřiště pro miliardy lidí.
Dieselben Mechanismen, die die Ungleichheit in den reichen Ländern erhöht haben, haben weltweit Milliarden von Menschen mehr Chancengleichheit verschafft.
Byla to však právě slabost odborů, která způsobila stagnaci mezd a donutila Ameriku spoléhat se na inflaci cen dluhů a aktiv jako na motor růstu.
Aber es ist die Schwäche der Gewerkschaften, die eine Stagnation der Löhne verursachte und Amerika zwang, sich auf Schulden und Vermögenspreisinflation als Wachstumsmotoren zu verlassen.
Převládne-li hamižnost, pak motor hospodářského růstu vyčerpá naše zdroje, odstrčí chudé stranou a dožene nás do hluboké sociální, politické a ekonomické krize.
Setzt sich die Gier durch, so wird die Maschine des Wirtschaftswachstums unsere Ressourcen aufbrauchen, die Armen verdrängen und uns in eine tiefe soziale, politische und wirtschaftliche Krise führen.

Sätze dieselův motor ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich dieselův motor nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Stopp. Motor ausschalten.
Vypněte motor.
Disko muss einen Motor eingebaut haben.
Ten Disko si snad pořídil motor.
Weil es einen kleinen Motor gibt im Grün. des Grases und im Grün der Bäume, der die wunderbare Eigenschaft hat, Energie von den Strahlen der Sonne aufzunehmen und zu speichern.
V zeleni trávy nebo stromu je stroječek, který tajemný dar. přenášet a ukládat sluneční energii.
Ich hörte, wie der Motor lief.
Slyšela jsem běžet motor.
Ich hörte den Motor.
Slyšela jsem motor.
Er räumte mit einem anderen Kerl einen Laden aus. Sie packten das Zeug in den Wagen. Der Motor lief.
On a ještě jeden chtěli udělat obchod, a nechali venku auto s natočeným motorem.
Lassen Sie den Motor laufen.
Nevypínej motor.
Ich wette, keine Dame hat je so süß geklungen wie dieser Motor, falls sie endlich fährt.
se rozjede, žádná se nevyrovná.
Der Motor.
Nefunguje motor.
Jemand hat den Motor angelassen.
Chci jen vstát. Unikla jsi jen o vlásek. Někdo nechal běžet motor.
Der Motor lief noch. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn ich ihn laufen lassen würde. Einfach die Garagentür schließe und ihn zurücklasse.
A jsem přemýšlela jaké by to bylo kdybych ho nevypnula.jenom zavřela dveře od garáže a nechala ho tam.
Indem wir den Deutschen getötet haben, haben wir unseren Motor verloren.
Ach. Když jsme zabili Němce, tak jsme zabili i náš motor.
Wir haben noch einen Motor.
Motor pořád ještě máme! Co?
Ich schlich an Bord, als du den Motor geprüft hast.
A pak jsem se vplížil, když jsi startoval motor.

Nachrichten und Publizistik

Nacheiferung durch Qualität ist der Motor der Wettbewerbsfähigkeit.
Soutěžení skrze snahu vyznamenat se je motorem konkurenční schopnosti.
Da dies ein kleinerer Motor ist, wird die Weltwirtschaft langsamer wachsen, aber Chinas Einfluss wird sehr rasch zunehmen.
A protože je to motor menší, světová ekonomika poroste pomaleji, přičemž se však vliv Číny bude velmi rychle zvyšovat.
Diese universellen Werte waren der Motor der Entwicklung Japans nach dem zweiten Weltkrieg.
Tyto univerzální hodnoty určovaly a určují poválečný vývoj Japonska.
Sie waren der Motor der großen Volkswirtschaften der Welt und haben unsere moderne soziale und kulturelle Landschaft geprägt.
Pomáhají táhnout velké světové ekonomiky a utvářejí naši moderní společenskou a kulturní krajinu.
Korruption scheint momentan überhaupt der Motor der Gesellschaft zu sein.
Právě korupce se dnes zdá být motorem společnosti.
Sie wird als Motor des Wirtschaftswachstums, aber auch als Bedrohung unserer Sicherheit und unserer Überzeugungen gesehen.
Je považována za motor hospodářského růstu, ale rovněž za hrozbu pro naši bezpečnost a víru.
Unter der Voraussetzung, dass die Bush-Administration pragmatisch eine stärkere Handelsliberalisierung betreibt, werden wir die transatlantische Marktintegration vertiefen können, die als Motor für unsere Ökonomien wirken wird.
Pokud se Bushova vláda pragmaticky zasadí o větší liberalizaci obchodu, budeme moci prohloubit integraci transatlantického trhu, což by povzbudilo obě ekonomiky.
Mir fällt dabei eine gefährliche Tatsache auf: Das Thema Frieden - der Motor, der die europäische Integration von Anfang an angetrieben hat - wird in der Debatte darüber, was in der Folge dieser Ereignisse zu tun ist, selten erwähnt.
Jako nebezpečí ohromuje, že v debatě o tom, jak na tyto události máme reagovat, se jen zřídka objevuje otázka míru - onen motor, který evropskou integraci od počátku poháněl.
Mit der deutschen Wiedervereinigung kam der wichtigste Motor des Integrationsprozesses abhanden und die Finanzkrise löste einen Prozess der Desintegration aus.
Opětovným sjednocením Německa zanikla hybná síla posouvající integrační proces a finanční krize rozpoutala proces dezintegrace.
Der zweite Motor der deutschen Politik ist die Demographie.
Druhé vysvětlení německé politiky je demografické.
Als der deutsche Ingenieur Karl Benz sein erstes ölbetriebenes Automobil erfand, schuf er nicht nur einen Motor auf Rädern, sondern gab den Startschuss für einen Wirtschaftsbereich, der die Struktur der Gesellschaft revolutionierte.
Když německý konstruktér Karl Benz vynalezl první automobil na benzinový pohon, nestvořil pouze motor s koly; uvedl do pohybu průmyslové odvětví, které revolučně proměnilo uspořádání společnosti.
Vielmehr ist Innovation das Rezept für Überleben und Entwicklung, der Motor für beständigen Fortschritt und der Plan für den Aufstieg eines Landes.
Je to recept na lidské přežití a rozvoj, palivo ustavičného pokroku a šablona vzestupu země.
Nur wer den Innovationsgeist wach hält, kann ein Motor des Wandels auf der Welt sein. Solche Regierungen altern niemals.
Pouze ty z nich, které dokážou inovace pěstovat a udržovat, mohou být tahouny změn ve světě, protože takové vlády nikdy nezestárnou.
Mit seinen 500 Millionen Verbrauchern ist der EU-Binnenmarkt noch immer das größte Ziel von Waren und Dienstleistungen weltweit und der beste Motor zur Wiederherstellung von Wachstum.
Jednotný trh EU 500 milionů spotřebitelů, díky čemuž zůstává největší destinací pro zboží a služby z celého světa a zároveň je nejlepším motorem obnovy růstu.

Suchen Sie vielleicht...?