Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dienlich Deutsch

Übersetzungen dienlich ins Tschechische

Wie sagt man dienlich auf Tschechisch?

dienlich Deutsch » Tschechisch

užitečný přispívající prospěšný napomáhající

Sätze dienlich ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich dienlich nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Wenn Ihnen die Hilfe eines Bewunderers dienlich wäre, wäre es mir ein große Ehre, wenn ich um lhre Hand anhalten dürfte.
Kdybyste měla pocit, že trvalá podpora oddaného ctitele. by vám byla ku pomoci. byl bych poctěn, kdybste vyslyšela. a přijala mou nabídku k sňatku.
Kann ich noch irgendwie dienlich sein?
Chceš ještě něco, pane?
Ich wäre Ihnen gerne irgendwie dienlich.
Rád bych vám nějak vyhověl.
Er könnte mir dienlich sein.
Může posloužit mým cílům.
Du überlegst wohl schon, mich kaltzumachen. Und zwar nachdem ich dir geholfen habe, das Gold abzubauen und dir dienlich dabei war, dich von den beiden zu befreien.
Jakmile vykopeme zlato a nebudeš potřebovat na ochranu, budu v pasti a pokusíš se zbavit.
Mr. Bartlett, ist es dem Verfahren wirklich dienlich. einen Toten zu vernehmen?
Pane Bartlette, domníváte se, že nějaký význam vyslýchat zemřelého?
Es wäre uns sehr dienlich, ein paar Amerikaner zu kennen, die gegen ihre Regierung sind.
Rádi bychom poznali nejaké Americany, kterí nesdílí naivní stanovisko své vlády.
Dabei warst du mir so dienlich.
A tak skvěle jste mi sloužil.
Ich werde alles tun, was in meiner Kraft steht, um Euch dienlich zu sein. und Hauptmann Potzdorf.
Pane ministře, zajímá vše, co je prospěšné vám. a kapitánu Potzdorfovi.
Ich möchte ihm irgendwie dienlich sein.
Chci mu být aspoň nějak k užitku.
Es wäre ihrer Erfüllung dienlich, wenn Ihr Euch Eurer Kleidung entledigt.
Bude lepší, když odložíte svůj skvostný oděv.
An dieser Stelle, Euer Ehren, wäre es dem Gericht vielleicht dienlich, wenn ich. die Klassifikation von Prof. Ernsts Studie über. demitamala und juvenamala zitiere.
Vaše Ctihodnosti, v tuto chvíli by mohlo být ke prospěchu soudu, pokud budu citovat ze studie profesora Ernsta týkající se demitamaly a juvenamaly.
Wenn es Ihnen dienlich wäre, ja.
Kdyby vám to posloužilo, ano.
Es wird der Sache kaum dienlich sein.
Ale představit se jim v tomhle stavu nám teď příliš neposlouží.

Nachrichten und Publizistik

Ob diese Veränderungen der Sicherheit und dem Wohlstand in der Welt dienlich sind, bleibt abzuwarten.
Zda tyto změny přispějí ke zvýšení globální bezpečnosti a prosperity, to teprve uvidíme.
Unabhängig davon, ob Chamenei Rohanis Wahlsieg ernsthaft anvisiert oder schlicht kalkuliert hat, dass der Preis für die Verhinderung dieses Sieges zu hoch wäre, kann Rohani Chameneis Agenda mindestens genauso dienlich sein wie jeder andere Kandidat.
Chameneí Rúháního vítězství vážně plánoval, anebo si jednoduše spočítal, že zabránit mu by ho vyšlo příliš draho, Rúhání může Chameneího agendě posloužit přinejmenším stejně dobře jako kterýkoli jiný kandidát.
Eine von Kennans bedeutenden Erkenntnissen war, dass den USA Konflikte zwischen Amerikas Kontrahenten sehr dienlich sind.
Jednou z Kennanových skvělých myšlenek bylo, že USA prospívají střety mezi protivníky Ameriky.
Innerhalb multilateraler Strukturen tätig zu sein - obgleich dies ermüdend ist - war in den meisten Fällen sowohl den nationalen Interessen der USA als auch denen Europas dienlich.
Spolupráce uvnitř multilaterálních rámců - jakkoli únavná mnohdy bývá - ve většině případů nakonec poslouží zájmům Spojených států i Evropy.
Nationale Gesetze und internationale Untersuchungen sind insofern wertvolle Instrumente zum Schutz solcher Rechte, als sie der Förderung eines solchen Bewusstseins dienlich sind, sie können es aber nicht als ultimative Garantie ersetzen.
Zákony každé země a mezinárodní studie mohou být cenným prostředkem ochrany lidských práv, pokud slouží k posilování takového vědomí uvnitř společnosti, nemohou je ale plně nahradit jakožto nejvyšší záruka.
Seit Beginn der Kolonialisierung Afrikas durch die Europäer, wetterten diese gegen die Stammeskultur. Gleichzeitig spielten sie einen Stamm gegen den anderen aus, wann immer es ihren Zwecken dienlich war.
Evropané proti kmenovému zřízení brojili hned od počátků jejich kolonizace Afriky, ovšem pokud se jim to hodilo, nezdráhali se poštvávat jednotlivé kmeny proti sobě.
Aber wenn die beiden Länder ihre schlechten alten Gewohnheiten gegenseitigen Misstrauens nicht aufgeben können, sind ihre mächtigen nuklearen Arsenale weiterhin zur Abschreckung und Selbstabschreckung dienlich.
Nedokážou-li však Rusko a USA překonat starý zvyk vzájemné podezíravosti, pak budou zbývající - a stále docela silné - jaderné arzenály dál sloužit jako prostředek odstrašení a sebeodstrašení.
Auf das Ausland einzuprügeln, mag Putins autoritärer Herrschaft dienlich sein, aber auch das hat seinen Preis.
Výpraskem cizincům sice může posilovat své autoritářské vládnutí, ale i to svou cenu.
Dass Amerika überall auf der Welt seine riskanten Finanzprodukte verkaufen und spekulieren konnte, mag seinen Unternehmen dienlich gewesen sein, auch wenn sie anderen große Kosten aufgebürdet haben.
Dát Americe možnost prodávat své riskantní finanční produkty a zapojit se do spekulací po celém světě mohlo jejím firmám posloužit, i když způsobily značné výdaje ostatním.
Die USA sind an internationale Gesetze gebunden, die Amerikas Handlungsfreiheit einschränken, den amerikanischen Interessen jedoch auch dienlich sind, weil auch andere an einzuhaltende Gesetze und Normen gebunden sind.
Mezinárodní pravidla zavazují Spojené státy a omezují svobodu jejich jednání, ale zároveň slouží americkým zájmům tím, že k plnění pravidel a norem zavazují i ostatní státy.

Suchen Sie vielleicht...?