Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

dienen Deutsch

Übersetzungen dienen ins Tschechische

Wie sagt man dienen auf Tschechisch?

dienen Deutsch » Tschechisch

sloužit mít službu konat

Sätze dienen ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich dienen nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Auf keinen Fall wirst du weiter an der Seite Seiner Hoheit dienen!
Neměl jsem dovolit, aby jsi stál po boku Jeho Veličenstva!
Wir sind dazu da, um euch zu dienen.
Vaše sekce je bezpečná.
Ich werde Euch treu dienen, Meister.
Budu váš věrný sluha, můj pane.
Womöglich in Kisten, die groß genug sind, um ihm als Bett zu dienen.
Třeba v bednách dost velkých, aby v nich mohl spát.
Ein intelligenter Irrer würde lieber demjenigen dienen. der ihm das Leben schenken kann.
Inteligentní šílenec raději slouží. tomu, kdo mu zaručí život.
Ich gebe mir so wenigstens den. Anschein, meinem Vaterland zu dienen.
Jediná možnost, jak ještě předstírat, že sloužím vlasti.
Dem Land treu zu dienen, bis unser König zurückkehrt, Richard Löwenherz.
Chránit ji, dokud se nevrátí náš král a vladař Richard Lví Srdce.
Sicher ist es unter Prinz John ein Verbrechen, sein Land zu lieben, Leibeigene zu schützen und dem König treu zu dienen.
Za prince Jana jsou láska k vlasti, ochrana chudých a věrnost králi zločinem.
In Paris wird dir eine Zimmermagd dienen. Ich selbst werde mich um neue Kleidung für dich kümmern.
budeme v Paříži, tak z tebe udělám pěknou mladou dámu.
So dass wir unserem Volk überall auf bester Weise dienen können.
můžeme co nejlépe sloužit svým lidem a spoluobčanům.
Damit ich meinen Platz im Senat einnehmen und dem Volk dienen konnte.
Abych mohl sedět v Senátu a poctivě sloužit lidem.
Die ganze Morgenausgabe soll nur dazu dienen ihn da rauszuholen.
Chci, aby ho ranní vydání smetlo od řečnickýho pultu.
Wir servieren nicht nur Essen, wir dienen unseren Land.
Podáváme jen to nejlepší jídlo.
Diese Erfindungen müssen den Menschen dienen, ihrer weltweiten Verbrüderung und Einheit.
Původně tyto vynálezy měly hlásat do světa lidskou dobrotu a bratrství mezi národy.

Nachrichten und Publizistik

Iran bekundet, dass seine Programme der friedlichen Erzeugung atomarer Energie dienen, Inspektoren haben jedoch bereits Spuren hoch angereicherten, waffenfähigen Urans gefunden.
Írán prohlašuje, že jeho programy jsou určeny na mírovou výrobu jaderné energie, ale inspektoři již zde nalezli stopy vysoce obohaceného uranu.
Soweit es die Europäische Volkspartei betrifft, ist die Wirtschaft für uns kein Selbstzweck, sondern sollte den Menschen dienen.
Co se týče Evropské lidové strany, pro nás ekonomika není sama o sobě cílem, ale měla by sloužit lidem.
In Bereichen, die ihren nationalen Interessen dienen, sollten die einzelnen Mitgliedsstaaten entscheiden, ob sie die gesamte nationale Kontrolle beibehalten oder mit anderen kooperieren wollen.
Členské země by se měly rozhodnout, zda si nad oblastmi, jež slouží jejich národním zájmům, chtějí ponechat úplnou národní kontrolu, nebo zda chtějí spolupracovat s ostatními.
Um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, sind eine Anzahl von Regierungen dabei, vorsichtig unabhängigere finanzpolitische Räte einzurichten, wobei als Vorbild häufig die Notenbanken dienen.
Řada vlád ve snaze zvýšit věrohodnost opatrně přistupuje ke zřizování fiskálně poradních orgánů s větší nezávislostí, přičemž vzorem se často stávají centrální banky.
Damit die Inlandsnachfrage als Wachstumslokomotive dienen kann, muss die Politik Ressourcen vom Investmentbereich hin zum Konsum verschieben.
-li se domácí poptávka chovat jako motor růstu, měla by hospodářská politika přesunout zdroje z investic do spotřeby.
Liquiditätsspritzen und Rettungsaktionen dienen nur einem Zweck: Zeit zu erkaufen.
Injekce likvidity a sanace slouží k jedinému účelu - získat čas. Čas ale není řešením pro ekonomiky, které zoufale potřebují strukturální korekce fiskální konsolidace, oddlužení soukromého sektoru, reforem trhu práce či lepší konkurenční schopnosti.
In solchen Fällen könnte Krieg, wie die Ägypter 1973 gezeigt haben, immer noch als Lösungsweg für einen Konflikt dienen.
V takových případech může válka stále sloužit jako prostředek vyřešení konfliktu, jak v roce 1973 ukázali Egypťané.
Die Führungen beider Länder sollten anerkennen, was mittlerweile offenkundig ist: Atomwaffen können nicht mehr als verlässliche Basis für bilaterale Beziehungen dienen.
Vedoucí představitelé obou států by měli vzít na vědomí, co by mělo být zjevné: totiž že snižování počtu jaderných zbraní nemůže nadále sloužit jako spolehlivý základ bilaterálních vztahů.
Würde die EFSF griechische Schulden zu Schnäppchenpreisen zurückführen oder als Versicherung für die momentanen Anleihehalter dienen?
Vykupoval by EFSF řecký dluh za masivně zlevněné ceny, nebo by současným držitelům dluhu poskytoval pojištění?
Die USA mit ihrem stolz gepflegten Image als Land der unbegrenzten Möglichkeiten sollten eigentlich als motivierendes Beispiel für einen gerechten und aufgeklärten Umgang mit Kindern dienen.
Se svým hýčkaným image země příležitostí by přitom USA měly být inspirativním příkladem spravedlivého a osvíceného přístupu k dětem.
Vielleicht mehr als alle anderen brauchen Kinder den Schutz, der ihnen durch ihre Rechte gewährt wird - und die USA sollten der Welt als leuchtendes Beispiel für die Bedeutung dieser Rechte dienen.
Možná více než kdokoliv jiný proto děti potřebují ochranu, kterou jim jejich práva zaručují - a USA by měly dávat světu zářný příklad, co to znamená.
Den besten Interessen beider Länder dienen nicht zunehmende bilaterale Spannungen, sondern ein friedliches Miteinander.
V nejlepším zájmu obou zemí není rostoucí bilaterální napětí, nýbrž mírové soužití.
Leider mangelt es solchen Programmen im Allgemeinen an genügend Sichtbarkeit und Einfluss, um als Beispiel für eine Ausbildungsreform zu dienen.
Podobné programy bohužel postrádají potřebnou viditelnost a vliv, aby se podle nich dala utvářet celá vzdělávací reforma.
Man kann nur hoffen, dass diese Erkenntnis ihr als Wegweiser dienen wird, wenn schwierige Entscheidungen anstehen und Änderungen in Stilfragen allein nicht ausreichen werden.
Lze jen doufat, že toto poznání poslouží jako vodítko, bude potřeba udělat nesnadná rozhodnutí a samotná změna stylu nebude stačit.

Suchen Sie vielleicht...?