Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
hala | aa | ála | aba

ala Tschechisch

Bedeutung Tschechisches Bedeutungswörterbuch

Was beudeutet auf Tschechisch ala?

ala

zř. vybízí k tomu, aby dotyčný někam šel

Sätze Tschechisch–deutsches Satzwörterbuch

Wie benutze ich ala in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Styl ala džungle.
Nach Dschungelart.
Samozřejmě ne modely ala Paříž nebo kalhoty z Bond Street.
Es sind nicht gerade Modelle aus Paris oder der Bond Street.
Požádám Ala, aby pozval Harry na Floridu, aby vyrazil za Senátory.
Hans könnte ihn einladen nach Florida, da soll er Sport treiben.
No, tentokrát jsme nemuseli volat Ala Schachta.
Tja, war das 1. Mal, dass wir nichts an Schacht telegrafieren mussten.
Velikánská párty u Ala Gaxleyho.
Eine große Party drüben bei Al Gaxley.
Chci, abyste zkusila presvedcit Ala, aby šel k soudu jako svedek obhajoby. a povedel presne to, co mu tu noc rekl Barney.
Versuchen Sie, Al zu überzeugen, für die Verteidigung auszusagen, genau das zu sagen, was Barney ihm an dem Abend erzählte.
Kdybyste Ala požádala.
Wenn Sie Al nur fragen.
Tady Ala shodil kůň na zem.
Sein Pferd warf ihn ab.
Obraz městského pijana, Ala Dentona.
Das Portrait eines stadtbekannten Trinkers namens Al Denton.
Máte nějakého Ala Renicka, let č.124 do Londýna?
Haben Sie einen Al E. Renick für den Flug 124 nach London?
Tak jsme přibrali tebe a Ala Dutchera.
Darum haben wir dich und Al Dutcher geholt.
Ta fotka Ala zneklidňuje.
Dieses Bild von Al beunruhigt mich.
Ala proč musely zemřít i ty ostatní.
Und zerstückelt wie unwürdige Puppen. Aber warum?
Nemáte banjo? Udělám Ala Jolsona.
Haben Sie ein Banjo?

Nachrichten und Publizistik

A na rozdíl od Ala Gorea, jenž zcestoval svět s varováním, že naše města mohou brzy pohltit oceány, se vyhýbá šíření poplašných zpráv.
Und im Gegensatz zu Al Gore, der auf der ganzen Welt davor warnt, dass unsere Städte bald im Meer versinken werden, kommt dieser Bericht ganz ohne Panikmache aus.
To je obzvlášť zajímavé, neboť to zásadním způsobem zavrhuje nejdrásavější scény z filmu Nepohodlná pravda Ala Gorea.
Das ist vor allem deshalb interessant, weil damit die Horrorszenarien aus Al Gores Film Eine unbequeme Wahrheit widerlegt werden.
Za prvé vytvářejí USA obrovskou poptávku po zakázaných látkách, která dává živobytí celé latinskoamerické mafii, podobně jako americký experiment s prohibicí na alkohol ve 20. letech přiživil vzestup gangsterů typu Ala Caponeho.
Da wäre zuallererst die Riesennachfrage nach illegalen Drogen, die die gesamte lateinamerikanische Drogenmafia unterhält, genauso wie das US-amerikanische Prohibitionsexperiment in den 20er Jahren den Aufstieg von Gangstern wie Al Capone erst ermöglichte.
Tak, jak se tento systém pomalu hroutí, budou muset Evropané postupně začít experimentovat s větší nerovností, třebas ne zrovna s chudobou ala Amerika.
Da dieses System nach und nach demontiert wird, werden die Europäer beginnen, mehr Ungleichheit kennenzulernen, obgleich vielleicht nicht Armut nach amerikanischer Art.
Nobelova cena míru pro Ala Gorea vzdává hold světovému lídrovi, jenž se projevil jako jasnozřivý, odvážný a schopný ve světě probouzet ostražitost vůči nebezpečí člověkem vyvolané změny klimatu.
Die Verleihung des Friedensnobelpreises an Al Gore ist eine verdiente Anerkennung für einen globalen Führer, der die Welt auf vorausschauende, kühne und geschickte Weise vor den Gefahren des von uns Menschen verschuldeten Klimawandels gewarnt hat.
Camilla Toulminová, která řídí Mezinárodní institut pro ekologii a rozvoj, nevládní organizaci se sídlem v Londýně, se v červnu zúčastnila přednášky Ala Gorea o klimatických změnách.
Camilla Toulmin, die Leiterin des International Institute for Environment and Development (Internationales Institut für Umwelt und Entwicklung), einer NGO mit Sitz in London, war bei einem Vortrag zum Klimawandel anwesend, den Al Gore im Juni hielt.