Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
art | Abt | akta | Akte

akt Tschechisch

Bedeutung Tschechisches Bedeutungswörterbuch

Was beudeutet auf Tschechisch akt?

akt

úkon, jednání, konání divadelní jednání výtvarné zobrazení nahého těla úřední listina pohlavní akt

Übersetzungen Tschechisch–deutsches Übersetzungswörterbuch

Wie übersetze ich akt aus Tschechisch?

akt Tschechisch » Deutsch

Akt Tat Schriftstück

Synonyme Tschechische Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu akt?

Grammatik Tschechische Grammatik

Wie flektiert oder konjugiert man akt in Tschechisch?

akt · Substantiv

+
++

Sätze Tschechisch–deutsches Satzwörterbuch

Wie benutze ich akt in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Je to akt nejhlubší víry.
Sie handeln im Glauben an Gott.
Nebyla jste dnes večer na scéně na konci třetího aktu.
Sie waren heute nach dem dritten Akt nicht auf der Bühne.
Zahrajte mi úvod třetího aktu Marty.
Spielen Sie den Eröffnungssatz aus dem dritten Akt von Martha.
Tak končí II. akt.
Nein, die Stimme Gottes.
Mohu pokračovat třetím aktem?
Findest du nicht? - Ja, mir kommt es schön vor.
Tohle je akt paniky!
Endlich hat er einen Fehler gemacht.
Rád bych namaloval váš akt.
Ich möchte Sie nackt malen.
Ve druhém aktu.
Im 2. Akt.
Půjdeme. také spolu? Je to můj poslední oficiální akt.
Als meine letzte Amtshandlung.
Ohledně. tohoto našeho aktu?
Ihr meint. Dazu?
I umělci hodni toho jména nám nedají odpověď vyjímaje aktu boje, který dozrává v tichosti.
Einem Künstler, der sich diesem Metier würdig zeigt, dürfte man nur diesen Akt der Loyalität abverlangen: Sich zur Stille zu erziehen.
I umělci hodni toho jména nám nedají odpověď vyjímaje aktu boje, který dozrává v tichosti.
Einem Künstler, der sich diesem Metier würdig zeigt, dürfte man nur diesen Akt der Loyalität abverlangen: sich zur Stille zu erziehen.
Jestliže jste to byl vy, kdo ho zabil, byl to akt spravedlnosti. Vypadni!
Wenn du es warst der ihn getötet hat, dann ist es ein Akt der Gerechtigkeit.
Poprvé to napadlo během tělesného aktu lásky.
Ich hab das zum ersten Mal bemerkt als ich den Liebesakt vollzog.

Nachrichten und Publizistik

Mimo jiné se tak nestane proto, že rozvratná válka v Iráku se možná ukáže spíše jako poslední akt dvacátého století než jako předzvěst století jednadvacátého.
Zunächst könnte sich der Irak-Krieg, der diese Entfremdung herbeiführte, eher als Relikt des 20. Jahrhunderts und nicht als Vorbote des 21. Jahrhunderts herausstellen.
Jako Samson v chrámu v Gaze si i on přeje zničit sám sebe v aktu veřejného násilí a vzít s sebou co nejvíce dalších lidí.
Wie Samson im Tempel von Gaza wollen sie sich in einem öffentlichen Gewaltakt zerstören und so viele Menschen wie möglich mit sich nehmen.
Spouštěcím mechanismem tohoto závěrečného aktu může být cokoliv: odmítnutí milovanou osobou, neúspěšná žádost o místo.
Diese finale Tat kann durch alles Mögliche ausgelöst werden: die Abweisung eines Liebhabers, die Ablehnung eines Arbeitsgesuchs.
Věřím, že jsme součástí tajuplného, leč celistvého aktu, jehož zdroj, směřování a cíl se nám sice leckdy obtížně chápou, ale který rozhodně význam a smysl - a to i ve chvíli, kdy je člověk zavřený za vězeňskými mřížemi.
Wir sind, daran glaube ich, Teil eines rätselhaften, aber integralen Aktes, dessen Quelle, Richtung und Zweck, auch wenn sie manchmal schwer zu erfassen sind, eine Bedeutung und ein Ziel haben - selbst wenn man hinter Gitterstäben eingesperrt ist.
Jeho zavedení bylo aktem ekonomické domýšlivosti, která si vyžádala daň daleko za hranicemi Evropy.
Seine Einführung war ein Akt wirtschaftlicher Hybris, der weit über Europas Grenzen hinaus Kosten verursachte.
Za prvé nesmí být trest v moderní demokracii pouze aktem odplaty, ale měl by se také snažit zločince napravit, aby mu umožnil žít ve společnosti po boku jiných lidí.
Erstens darf die Bestrafung in einer modernen Demokratie nicht nur auf Vergeltung ausgerichtet sein, sondern sollte auch die Resozialisierung des Kriminellen im Auge haben, so dass er später wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann.
ŽENEVA - Akt přivedení nového života na svět pro ženy historicky znamenal nasazení vlastního života s reálnou vyhlídkou smrti během porodu.
GENF - Leben zu schenken bedeutet für Frauen traditionell, ihr eigenes Leben zu riskieren.
Stalo se to loni na podzim a v době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
Das geschah letzten Herbst und damals wandte ich mich öffentlich gegen einen Vorgang, den ich als unsensiblen Akt betrachtete, da er die religiösen Gefühle anderer Menschen verletzt.
Svévolnou moc exekutiv omezily během předchozích krizí nové intervencionistické instituce založené přímo za pochodu legislativním aktem.
Die unumschränkte Macht der Führungskräfte wurde in vergangenen Krisen durch neue interventionistische Institutionen gedrosselt, die eilig von der Legislative geschaffen wurden.
Dne 1. listopadu, jen den po prvním kole voleb, jenž později postavilo Kučmu proti Simonenkovi, byli tři guvernéři bez jakéhokoliv formálního aktu propuštěni, to když se ukázalo, že výsledky jejich oblastí nebyli Kučmovi příznivé.
Am 1. November, dem Tag nach dem ersten Wahlgang, der später Kuchma und Simonenko als Widersacher herausstellte, wurden drei Gouverneure sofort entlassen, weil ihrer Wahlbezirke nicht für Kuchma gestimmt hatten.
Rozhodující akt přišel v červnu 2012, když ústavní soud, plně obsazený soudci z Mubárakovy éry, na základě zavádějících důvodů anuloval výsledky parlamentních voleb.
Von besonderer Bedeutung war die Annullierung der Ergebnisse der Parlamentswahlen durch einen Obersten Gerichtshof, der ausschließlich aus alten Mubarak-Getreuen bestand, im Juni 2012 mit fadenscheinigen Argumenten.
Někteří z nich, například Renzi, reagují akty slepého vzdoru.
Einige wie Renzi reagieren mit blinder Rebellion.
V Hongkongu se na protest proti tomuto masakru konaly obrovské demonstrace a každý červen probíhají masové pietní akty, čímž se udržuje vzpomínka, která je ve zbytku Číny potlačována a postupně uvadá.
Es gab in Hongkong aus Protest gegen das Massaker riesige Demonstrationen, und in jedem Juni werden große Gedenkveranstaltungen abgehalten, die die Erinnerung an das Geschehen, die im übrigen China unterdrückt wird und verblasst, am Leben erhalten.
Je však zapotřebí, aby světoví lídři nejen podpořili Liouovy úspěchy tím, že budou na slavnostním aktu v Oslu zastoupeni, ale aby se také vypořádali s reakcí čínské vlády.
Doch müssen die Staats- und Regierungschefs der Welt Lius Leistungen nicht nur durch ihre Anwesenheit bei der Zeremonie in Oslo unterstützen, sondern auch die Reaktion der chinesischen Regierung richtig erfassen.

Akt Deutsch

Übersetzungen Deutsch–tschechisches Übersetzungswörterbuch

Wie sagt man akt auf Tschechisch?

Sätze Deutsch–tschechisches Satzwörterbuch

Wie übersetze ich akt nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Man hat es wie einen terroristischen Akt aussehen lassen.
Každopádně. Zašlo to tak daleko, že to vypadalo jako teroristický útok.
MADAME BUTTERFLY nach der weltberühmten Oper in 6 Akten.
HARAKIRI Madame Butterfly. Podle světoznámé opery v šesti aktech.
AKT 1 SZENE 1 Eine Straße in Arabien.
První scéna. Ulice v Arábii.
Etwas, das die Herzen des Publikums anrührt, damit wir den Vorhang schließen im zweiten Akt.
Něco, co by lidi vzalo za srdce, když spadne opona po druhém jednání.
Nur um den Vorhang des 2. Akts.
Trápím se kvůli konci druhého jednání, to je všechno.
Die Erklärung der Unabhängigkeit für den Vorhang des 2. Akts.
Co ve druhém dějství vyhásit svou nezávislost?
Er kam, um uns einen großen Auftritt für den 3. Akt zu liefern.
Ten chlap sem přišel, aby nám začal třetí dějství.
Wie ist das für den Anfang des dritten Akts?
Dobrej začátek třetího jednání, ne?
Mein letzter Akt der Zuneigung.
To je poslední shovívavost.
Ich will etwas aus seinen Akten erfahren.
Zajímaly jeho floridské záznamy.
Ist der zweite Akt schon fertig, Frau Sycamore?
máte druhé jednání, paní Sykomorová?
Herr Vanderhof, unsere Akten besagen, dass Sie niemals Einkommensteuer bezahlt haben.
Pane Vanderhofe, podle našich údajů. jste nikdy neplatil daň z příjmu.
Ruhen Sie sich aus, ich hole die Akten.
Ještě si chvilku zdřímněte. Vezmu si jeho složky.
Akten- diebstahl ist ein ernstes Vergehen.
Krádež úředních dokladů je vážná věc.

Nachrichten und Publizistik

Ich habe diese Angriffe als verabscheuungswürdig und als terroristischen Akt verurteilt, da die meisten der 13 Opfer während der vergangenen sieben Jahre nicht an Kämpfen beteiligt waren.
Útoky jsem odsoudil jako ohavné a jako projev terorismu, neboť většina ze třinácti obětí za posledních sedm let byli lidé neúčastní bojů.
Genau genommen weiß keiner, durch welchen juristischen Akt eine Erhöhung der Schuldengrenze erreicht wird.
Upřímně řečeno nikdo neví, jaká legislativní dohoda na zvýšení dluhového stropu se nakonec upeče.
Wir sind, daran glaube ich, Teil eines rätselhaften, aber integralen Aktes, dessen Quelle, Richtung und Zweck, auch wenn sie manchmal schwer zu erfassen sind, eine Bedeutung und ein Ziel haben - selbst wenn man hinter Gitterstäben eingesperrt ist.
Věřím, že jsme součástí tajuplného, leč celistvého aktu, jehož zdroj, směřování a cíl se nám sice leckdy obtížně chápou, ale který rozhodně význam a smysl - a to i ve chvíli, kdy je člověk zavřený za vězeňskými mřížemi.
Mit seinem langen Sterben hat Jassir Arafat einen letzten Akt der Pflicht an der palästinensischen Sache erfüllt, der er sein ganzes Leben gewidmet hatte.
Během dlouhotrvajícího okamžiku své smrti vykonal Jásir Arafat svůj poslední čin ve prospěch palestinské věci, jíž zasvětil celý život.
Seine Einführung war ein Akt wirtschaftlicher Hybris, der weit über Europas Grenzen hinaus Kosten verursachte.
Jeho zavedení bylo aktem ekonomické domýšlivosti, která si vyžádala daň daleko za hranicemi Evropy.
Als symbolischer Akt war die Maßnahme erfolgreich.
Se symboly to Cavallo uměl.
Obwohl er mit dem Präsidenten auf einer Linie ist, vermeidet sogar er die Aussage, dass seine Präsidentschaft der zweite Akt von Cardosos vorheriger Amtsperiode sein würde.
Přestože stojí na prezidentově straně, i on odmítá, že by jeho prezidentování mělo být pokračováním Cardosova dosavadního úřadování.
Dieser Akt begann 1994 mit dem Versprechen wirtschaftlicher Stabilisierung und wurde mit Cardosos Wiederwahl 1998 verlängert.
To začalo v roce 1994 s příslibem ekonomické stabilizace a po Cardosově znovuzvolení v roce 1998 se prodloužilo o další čtyři roky.
Als letzen Akt seiner Präsidentschaft, die mit dem am 7. November beginnenden Parteitag der Kommunistischen Partei zu Ende geht, will der chinesische Präsident Jiang Zemin Unternehmer in die Parteiführung aufnehmen.
Posledním počinem, jehož chce čínský prezident Ťiang Ce-min dosáhnout ve své funkci - tu opustí na sjezdu Komunistické strany, který začíná sedmého listopadu - je uvidět podnikatele ve vedení Strany.
Das geschah letzten Herbst und damals wandte ich mich öffentlich gegen einen Vorgang, den ich als unsensiblen Akt betrachtete, da er die religiösen Gefühle anderer Menschen verletzt.
Stalo se to loni na podzim a v době veřejně vystoupil proti tomu, co jsem pokládal za necitlivý akt, protože ranil náboženské cítění jiných lidí.
Das Blatt behauptete, dass die vier Verhafteten von einem Norweger zu homosexuellen Praktiken verführt worden seien, der ihnen im Gegenzug für Fotos, die sie bei homosexuellen Akten darstellen, Geld und Geschenke gab.
Deník tvrdí, že zatčené muže k jejich činům přiměl jistý Nor, který je odměňoval penězi a dárky za fotografie, na nichž jsou zachyceni při homosexuálním jednání.
Kein amerikanischer Bürger würde sich wohl dabei fühlen, die Boston Tea Party als einen terroristischen Akt gegen britisches Eigentum zu kennzeichnen.
Žádného Američana by netěšilo, kdybychom Bostonský čajový dýchánek ocejchovali jako teroristickou agresi vůči britskému majetku.
Geld trägt dazu bei, aber das tun andere Dinge wie enge zwischenmenschliche Beziehungen, Akte der Nächstenliebe, fesselnde Interessen und die Chance, in einer freien, ethischen und gut regierten demokratischen Gesellschaft zu leben, auch.
Peníze pomáhají, ale stejně tak pomáhají i další věci, jako jsou blízké mezilidské vztahy, projevy laskavosti, poutavé zájmy a příležitost žít ve svobodné, etické a dobře řízené demokratické společnosti.
Die Atombombe kehrt zum zweiten Akt zurück, für eine Zugabe im Zeitalter nach dem Kalten Krieg.
Atomová bomba se vrací ve druhém dějství, jistém přídavku ke studené válce.

Suchen Sie vielleicht...?