Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

aam Tschechisch

Bedeutung aam Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch aam?

aam

nizozemská dutá míra (jednotka objemu)