Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

aak Tschechisch

Bedeutung aak Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch aak?

aak

nákladní loď sloužící k říční přepravě zboží

Übersetzungen aak Übersetzung

Wie übersetze ich aak aus Tschechisch?

aak Tschechisch » Deutsch

Aak

Aak Deutsch

Übersetzungen aak ins Tschechische

Wie sagt man aak auf Tschechisch?

Aak Deutsch » Tschechisch

aak