Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

a sice Tschechisch

Bedeutung a sice Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch a sice?

a sice

nämlich upřesňuje předchozí výrok  I Karel ve škole slabinu, a sice matematiku.

Übersetzungen a sice Übersetzung

Wie übersetze ich a sice aus Tschechisch?

a sice Tschechisch » Deutsch

und zwar

Suchen Sie vielleicht...?

a | sice