Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Maurijská říše Tschechisch

Übersetzungen Maurijská říše Übersetzung

Wie übersetze ich Maurijská říše aus Tschechisch?

Maurijská říše Tschechisch » Deutsch

Maurya-Reich

Sätze Maurijská říše Beispielsätze

Wie benutze ich Maurijská říše in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

A nyní pronese několik slov náš milovaný Vládce, devadesátý osmý král Svaté říše Britské.
Old traditions they will abide Seine Hoheit, der 98. Konig des Heiligen Britannischen Reiches wird nun eine Rede halten!
Ne Conwaye, stavitele říše a veřejného hrdiny.
Nicht Conway, den Reichsgründer und Helden.
Z jaké pravomoci, Jane Bezzemku, princi anglický, chcete dnes přijmout korunu panovníka říše, a jako obránce Božího hrobu přijmout požehnání církve?
Mit welchem Recht verlangt ihr, John Lackland, Prinz von England, an diesem Tag zum Souverän des Reiches und Verteidiger des Heiligen Grabes gekrönt zu werden und den Segen der Kirche zu erhalten?
Rovněž ze své říše vypovídám všechen útlak a bezpráví, jež sužovaly můj lid. A modlím se, aby Normané a Anglosasové sdíleli práva Angličanů.
Außerdem verbanne ich alle Ungerechtigkeit und Unterdrückung gegen mein Volk aus meinem Reich. Mögen unter meiner Herrschaft Normannen und Sachsen in England gleiche Rechte haben.
A Kaneova říše v celé své slávě. vládl 37 novinám, dvěma syndikátům, rádiu.
Zur Blütezeit seines Imperiums besaß er die Herrschaft über 37 Zeitungen, zwei Syndikate und mehrere Radiostationen.
Majora Strassera z Říše.
Major Strasser aus dem 3. Reich.
Tohle je major Strasser, z Říše.
Rick, Major Strasser vom 3. Reich.
Znáte pana Heinze z Říše?
Herrn Heinze kennen Sie schon.
Major je jedním z důvodů skvělé reputace Třetí říše.
Der Major ist ein bedeutender Mann im 3. Reich.
Jde o to, že do Casablanky přijel nepřítel Říše a my prověřujeme každého, kdo by mu mohl pomoci.
Ein Feind des Reiches ist hier, deshalb fragen wir jeden, der uns behilflich sein kann.
Nebudeme si hrát se slovíčky. Jste vězeň uprchlý z Říše.
Sie sind ein entwichener Gefangener des Reichs.
Tvrdíte, že nepřátelé Říše mohou být nahrazeni.
Sie sagten, dass die Feinde des Reichs ersetzt würden.
Říše tuto možnost nepřipustí, že?
Das wird das Reich verhüten.
Slyšel jsi o pádu říše římské? Udělali jsme to my.
Hast du vom Verfall des römischen Reiches gehört?

Nachrichten und Publizistik

Naopak Západořímská říše nepodlehla jinému státu, nýbrž vnitřnímu rozkladu a davům barbarů.
Das weströmische Reich dagegen unterwarf sich keinem anderen Staat, sondern internem Zerfall und Horden von Barbaren.
Šlo o pokus zachovat mír (a bezpečnost relativně slabé rakouské říše) prostřednictvím koalice vítězů prosazujících společné hodnoty.
Sie war ein Versuch, durch eine Koalition von Siegern, die gemeinsame Werte hochhielten, den Frieden (und die Sicherheit des relativ schwachen österreichischen Kaiserreichs) zu wahren.
V devatenáctém století bránily vzniku svobodného Polska společné zájmy autoritářské ruské, německé a rakouské říše: takto nekalé aliance nemají v jedenadvacátém století místo.
Im 19. Jahrhundert verhinderten die gemeinsamen Interessen der autoritären russischen, deutschen und österreichischen Kaiserreiche die Gründung eines freien Polens. Für solch unheilige Allianzen ist im 21. Jahrhundert kein Platz.
Jedním z těchto zisků byla i moje země, Litva, jejíž začlenění do Stalinovy říše provázel bezpočet tragédií.
Einer davon war mein eigenes Land, Litauen, dessen Angliederung an Stalins Reich von unzähligen Tragödien begleitet war.
Dokážeme stanovit ekonomickou hodnotu ochrany přírodní říše?
Können wir den wirtschaftlichen Wert ermitteln, den der Schutz der Natur hat?
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Sonnenenergie ermöglicht es Pflanzen, Kohlendioxid aufzunehmen und dabei nicht nur Sauerstoff, sondern auch Material zu produzieren, das im Tierreich als Futter dient - und unseren Maschinen Energie liefert.
Nadvláda armády v muslimských zemích přežívala do pádu Osmanské říše zkraje dvacátého století.
Die militärische Dominanz in islamischen Ländern hat bis zum Fall des Osmanischen Reiches Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts überdauert.
V Si-anu, někdejším srdci říše dynastie Tchang, žijí rodiny s vyprahlou pšeničnou farmou o rozloze menší než jeden hektar a jedinou kozou.
Es gibt heute Familien in der Nähe von Xian, dem ehemaligen Zentrum des Reichs der Tang-Dynastie, mit einem Morgen trockenen Weizenfeldern und einer einzigen Ziege.
A zdaleka ne všichni, kdo usilují o ochranu práv ostatních, se odvolávají na ohavnosti třetí říše, aby ospravedlnili angloamerickou ozbrojenou intervenci.
Und beileibe nicht alle, die dafür arbeiten, die Rechte anderer zu schützen, berufen sich auf die Schrecken des Dritten Reichs, um die bewaffnete angloamerikanische Intervention zu rechtfertigen.
Pokud by skutečně byla pravda, že holá existence našeho demokratického západního světa je na pokraji zničení islamistickou revolucí, dávalo by rozhodně smysl hledat ochranu u rozsáhlé síly neformální americké říše.
Wenn es wirklich zuträfe, dass die grundlegende Existenz unserer demokratischen westlichen Welt vor der Zerstörung durch eine islamistische Revolution stünde, wäre es nur logisch, Schutz unter der vollen Macht des informellen US-Imperiums zu suchen.
Vždyť v Norimberku byli představitelé nejvyššího patra třetí říše postaveni před soud a usvědčeni během několika měsíců.
Schließlich wurde in Nürnberg die Führungsriege des Dritten Reiches innerhalb von Monaten angeklagt und verurteilt.
Haider kdysi vychvaloval praxi zaměstnanosti Hitlerovy Třetí říše.
Haider lobte einst die Beschäftigungspolitik im Dritten Reich.
Kopaná (a stejně tak některé další hry) tyto dvě říše od sebe dělí a staví je proti sobě.
Fußball (wie einige andere Spiele auch) trennt diese beiden Bereiche und stellt sie einander gegenüber.
Použití násilí na kyjevském Majdanu vedlo ke zrození nové Ukrajiny, která je odhodlaná nestát se součástí nové ruské říše.
Der Einsatz von Gewalt auf dem Maidan von Kiew hat zur Geburt einer neuen Ukraine geführt, die entschlossen ist, nicht Teil eines neuen russischen Reiches zu werden.

Suchen Sie vielleicht...?