Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Matějů Tschechisch

Deklination Matějů Deklination

Wie dekliniert man Matějů in Tschechisch?

Matějů · Nachname

Mann pan Matějů
Nominativ kdo? co? pan Matějů
Genitiv koho? čeho? bez pana Matějů
Dativ komu? čemu? k panu Matějů
Akkusativ koho? co? pro pana Matějů
Vokativ pane Matějů! Matějů!
Lokativ o kom? o čem? o panu Matějů
Instrumental kým? čím? s panem Matějů
Frau paní Matějů
Nominativ kdo? co? paní Matějů
Genitiv koho? čeho? bez paní Matějů
Dativ komu? čemu? k paní Matějů
Akkusativ koho? co? pro paní Matějů
Vokativ paní Matějů!
Lokativ o kom? o čem? o paní Matějů
Instrumental kým? čím? s paní Matějů
+

Suchen Sie vielleicht...?