Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Differenz Deutsch

Übersetzungen Differenz ins Tschechische

Wie sagt man Differenz auf Tschechisch?

Differenz Deutsch » Tschechisch

rozdíl diference rozpor odlišnost neshoda

Sätze Differenz ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich Differenz nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Er bemerkte die Differenz und entließ mich.
Jakmile pochopil, jak to bylo, propustil .
Die Differenz vom Schiffspreis und dem Tribut, den du mir schuldest.
Rozdíl mezi cenou lodi a daní za dva roky, co mi dlužíš.
Wir brachten Schaltkreise an, um die Differenz auszugleichen.
Připojili jsme obvody na vyrovnání rozdílů.
Und steckt sich die Differenz in die Tasche.
A rozdíl v kapse.
Gleich weit wie von Nordamerika bis hierher, mit einer Differenz von ungefähr 50 Meilen.
Stejně tak daleko, jako z Ameriky sem, S rozdílem kolem 50 mil.
Hier ist die Differenz.
Vidíš ten rozdíl?
Ein Land der gravierenden sozialen Differenz, der Allmächtigkeit der Bürokratie, der absoluten Mißachtung von Menschenrechten.
A zemi enormních sociálních kontrastů, kde byrokracie a cenzura jsou všudypřítomné, kde úřady potlačují lidská práva.
Man misst die Differenz des Outputs. vom äußeren und inneren Generatorkreis.
Pomocí rozdílu mezi signály z generátoru. Vidíte?
Darf ich Ihnen die Differenz auslegen?
Můžu vám pomoct vyrovnat ten rozdíl?
Die einzige Erklärung für diese Differenz ist die Zeit, die der Energiestoß braucht, um den Reaktor zu treffen.
Časová odchylka se vysvětlit jako doba, kterou potřebuje energetický puls aby se odrazil od transportního paprsku do reaktoru.
Deaktivierung des Kraftfelds und Beamen passieren fast gleichzeitig. Die Differenz ist nur eine Zehntelsekunde.
Mezi vypnutím silového pole a aktivací transportéru je zpoždění jen 0.1 sekundy.
Ja, Sir. Die Differenz in der Intensität deutet einen anderen Ursprungsort an.
Ano, pane, ale rozdíl v intenzitě naznačuje, že nevychází ze stejného místa jako ten první.
Die Differenz war das Gewicht des Rauchs.
A tak dostal váhu kouře.
Die sechsstündige Differenz reicht aus, um in die Badlands zu fliegen, ein Maquis-Schiff zu treffen und zum Dreon-System weiterzufliegen.
Není to sen každého umělce? Nebýt zapomenut? Není to důvod proč píšeš?

Nachrichten und Publizistik

Ist der Zinssatz höher, ist Sparen angesagt; je größer die Differenz, desto mehr muss gespart werden.
Jestliže je úroková sazba vyšší než tempo růstu, úspory jsou nutné; čím větší je tato mezera, tím víc úspor je zapotřebí.
Das Programm stieß jedoch auf Kritik, weil es den Arbeitgebern gestattete, Löhne unterhalb des Existenzminimums zu zahlen: Der Steuerzahler kam ja für die Differenz auf.
Toto schéma se však stalo terčem kritiky za to, že umožňuje zaměstnavatelům vyplácet mzdy, které zaměstnancům nestačí ani na obživu, poněvadž rozdíl doplatí daňový poplatník.
Zweitens kontrolliert die chinesische Zentralbank immer noch die Zinssätze, indem sie eine Differenz von ungefähr drei Prozentpunkten zwischen Einlagenzins und Kreditzins erzwingt.
Zadruhé, čínská centrální banka stále ovládá úrokové míry, neboť vynucuje rozpětí ve výši zhruba tří procentních bodů mezi depozitními a zápůjčními sazbami.
Die Gesamtsparquote der Haushalte ist die Differenz zwischen den Ansparungen der Sparer und der Auflösung von Ersparnissen durch jene, die diese aufbrauchen.
Agregátní míra úspor domácností je výsledkem rozdílu mezi úsporami těch, kdo spoří, a absencí úspor těch, kdo nespoří.
Ohne eine derartige gemeinsame Anstrengung werden alternative Technologien einfach nicht imstande sein, die Differenz zu fossilen Brennstoffen auszugleichen.
Bez takového soustředěného snažení jednoduše alternativní technologie nebudou připravené, aby převzaly prostor, který jim fosilní paliva uvolní.
Aufgrund der enormen Differenz müssen die USA weit über ihr langfristiges Potential hinaus wachsen, um wieder zu einer vollen Nutzung ihrer Ressourcen zurückzukehren.
Aby Spojené státy mohly opět začít plně využívat své zdroje, budou muset vzhledem k tomuto hlubokému deficitu růst nad svým dlouhodobým potenciálem.
Nur wenn die Differenz zwischen dem Bruttoeinkommen und dem nachsteuerlichen Einkommen so schmerzhaft deutlich wird, werden sich die Steuerzahler gegen die zu zahlenden Steuern, auflehnen.
Jen tehdy, když se rozdíl mezi hrubým a zdaněným příjmem stane proklatě evidentním, teprve pak se začnou daňoví plátci bouřit proti daním, které je tíží.
Einschließlich der Korrekturen für den Zeitraum von 2002 bis 2012 beläuft sich die Differenz auf etwa 350 Milliarden Pfund Sterling (ca. 450 Milliarden Euro).
Tento rozdíl činí včetně revizí pro roky 2002-2012 přibližně 350 miliard liber (560 miliard dolarů).
Entscheidend ist jedoch der Realzins, das heißt die Differenz zwischen dem Marktzins und der Inflationsrate.
Podstatná je však reálná úroková míra, tedy rozdíl mezi tržní mírou a inflací.
Amerikas schwerwiegendstes Haushaltsproblem ist das kurz- und mittelfristige Defizit aus der Differenz zwischen Steuereinnahmen und Staatsausgaben.
Největším fiskálním problémem Ameriky je krátkodobý a střednědobý deficit mezi daňovými příjmy a výdaji.
Heute ist die Differenz viel geringer.
Dnes je tento rozdíl mnohem nižší.
Und die Inflationsannahmen des Marktes - also die Differenz zwischen inflationsgeschützten US-Staatsanleihen und konventionellen Anleihen - bleibt extrem gering.
A tržní prognóza inflace - rozptyl mezi inflačně jištěnými a běžnými cennými papíry státní pokladny - zůstává nesmírně krotká.
Die Differenz zwischen dem, was ein Land exportiert, und dem, was es importiert, kann eine Vielzahl von Faktoren widerspiegeln, darunter Geschäftszyklus, demografische Entwicklung, Anlagechancen und wirtschaftliche Diversifizierung.
Do rozdílu mezi tím, co země vyváží a dováží, se může promítat bezpočet faktorů, mimo jiné hospodářské cykly, demografické vlivy, investiční příležitosti a ekonomická diverzifikace.
Diese Differenz ist seither wahrscheinlich noch geringer geworden.
Tento rozdíl se od doby pravděpodobně zmenšil.

Suchen Sie vielleicht...?