Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Dienst Deutsch

Übersetzungen Dienst ins Tschechische

Wie sagt man Dienst auf Tschechisch?

Dienst Deutsch » Tschechisch

služba pomoc funkce útěcha vybavenost služby podpora

Sätze Dienst ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich Dienst nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Wir sind im Dienst.
Nežeň tak.
Indem ich das Monster Dracula tötete, erwies ich der Menschheit einen Dienst.
Tím, že jsem zničil monstrum jménem Drákula, jsem posloužil lidstvu.
Nicht unbedingt, aber Dienst ist Dienst.
Projednou počká.
Nicht unbedingt, aber Dienst ist Dienst.
Projednou počká.
Sind Sie im Dienst?
Vy jste steward?
Ich bin sozusagen im Dienst.
Jsem ve službě.
Ihnen einen Dienst erweisen zu können, und unserer Klientin.
Dva tisíce dolarů a obrovské uspokojení, že mohu posloužit vám a vaší klientce.
Mr Judson und Mr Henckel haben morgen früh Dienst und wollen sich verabschieden.
Pan Judson a pan Henckel mají zítra ráno službu a chtějí se rozloučit.
Jetzt, da alles geregelt ist, sind Sie bereit, den Dienst wieder anzutreten?
Když vaše mysl pokoj, zotavil jste se a můžete se vrátit do práce?
Mein Dienst beginnt um 8.30 Uhr.
Musím bejt o půl devátý ve službě.
Mein Vater gab sie mir, als ich in den Dienst der Kirche trat.
Dal mi je otec, když jsem se stal pastorem.
Ich melde mich zum Dienst, Sir.
Hlásím se do služby, pane.
Als Dank für Ihren langen Dienst werde ich veranlassen, dass Sie eine Dauerkarte bekommen.
Jako uznání za dlouholeté služby vám nechám vystavit sezónní vstupenku.
Da wir vom Dienst reden. Macht uns Kaffee. Wir tragen Spinalzo in den Keller.
A když jde o službu. uděláte nám kávu, zatímco půjdeme se Spenalzem dolů?

Nachrichten und Publizistik

Als ich 1977 im Dienst des Außenministeriums von Präsident Jimmy Carter stand, wurde ich nach Indien gesandt, um die führenden Politiker dieses Landes davon abzubringen eine Atombombe zu entwickeln.
Když jsem v roce 1977 působil v administrativě prezidenta Jimmyho Cartera na ministerstvu zahraničí, byl jsem vyslán do Indie, abych její vedoucí činitele odradil od vývoje jaderné bomby.
Außerdem waren neue internationale Normen in den Vordergrund gerückt: Kräfte von außen, die sich vorher nicht um Putsche, Militärdiktaturen oder Repressionen kümmerten, stellten sich nun in den Dienst der Demokratie und Menschenrechte.
Do popředí se navíc dostaly nové mezinárodní normy: vnější mocnosti, které dříve zavíraly oči před převraty, vojenskými diktaturami a útiskem, nyní prosazovaly demokracii a lidská práva.
Die kalifornische Gesetzgebung war über Jahrzehnte unter der Kontrolle der Demokratischen Partei und deren Hauptinteressengruppen: Gewerkschaften für Lehrer und den öffentlichen Dienst, Umweltschützern und Rechtsanwälten.
Kalifornské zákonodárné orgány kontroluje desítky let Demokratická strana, která jedná na pokyn zájmových skupin s největším vlivem na ni: odborových svazů zaměstnanců ve veřejném sektoru, environmentalistů, procesních právníků a učitelských odborů.
Bis 2000 hatte Estlands IT-Entwicklung im öffentlichen Dienst und in Sektoren wie dem Bankwesen einen Stand erreicht, den nur wenige andere Länder in Europa vorweisen konnten.
Do roku 2000 se pak informační technologie ve vládních službách a odvětvích jako bankovnictví rozvinuly na úroveň, jaké dosahuje jen několik dalších zemí v Evropě.
Europas diplomatischer Dienst, der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), ist eine riesige Behörde, die gut geführt sein muss, wenn sie effektiv sein soll.
Evropská zahraniční služba, jejíž oficiální název zní Evropská služba pro vnější činnost (EEAS), je obrovským úřadem, který je nutné dobře řídit, aby byl efektivní.
Europas diplomatischer Dienst, der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), ist eine riesige Behörde, die gut geführt sein muss, wenn sie effektiv sein soll.
Evropská zahraniční služba, jejíž oficiální název zní Evropská služba pro vnější činnost (EEAS), je obrovským úřadem, který je nutné dobře řídit, aby byl efektivní.
Diese Janitscharen (christliche Knaben, die zum Dienst in osmanischen Infanterieeinheiten zwangsverpflichtet wurden), wurden entweder in Europa rekrutiert oder aus Ländern unter osmanischer Herrschaft verschleppt.
Janičáři (křesťanští mládenci rekrutovaní ke službě v osmanské pěchotě) byli buď z Evropy naverbováni, anebo odvedeni násilím ze zemí pod osmanskou nadvládou.
Außer der erschütternden Verschwendung von Leben und Geld im Irak-Krieg hat Amerika der Welt noch einen schlechten Dienst erwiesen.
Kromě šokující ztráty životů a financí poskytla Amerika iráckou válkou světu i další obrovskou medvědí službu.
Mit der Sicherung von Frieden und Entwicklung wird Europa der Menschheit einen guten Dienst erwiesen haben.
Zajišťováním míru a rozvoje Evropa lidstvu dobře poslouží.
Keine dieser Interpretationen lässt den Schluss zu, dass diejenigen, die das Kyoto-Protokoll verhandelten und unterzeichneten, der Welt damit einen guten Dienst erwiesen.
Při žádném z těchto výkladů však o lidech, kteří kjótský protokol sjednali a podepsali, nelze říci, že by světu nějak posloužili.
Die wichtigsten Änderungen betreffen die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, die Rente, das Arbeitsrecht und die Wochenarbeitszeit, und alle rufen großen Widerstand hervor.
Ty nejdůležitější se týkají zaměstnanosti ve veřejné sféře, penzí, pracovního práva a délky pracovního týdne a všechny vyvolávají ostrý odpor.
Normale Arbeitnehmer erfreuen sich sicherer und gut bezahlter Stellen mit viel Freizeit und wenig Stress, besonders im öffentlichen Dienst.
Běžní zaměstnanci se těší ze zajištěných a dobře placených pracovních míst s velkým množstvím volného času a malým množstvím stresu, zejména ve veřejném sektoru.
Eine Ausnahme sind möglicherweise das Militär und der diplomatische Dienst: In Anlehnung an de Gaulles Vorgaben haben alle französischen Präsidenten das Militär großzügig finanziert.
Výjimkou může být armáda a diplomatické služby: po vzoru de Gaulla francouzští prezidenti armádu štědře financují.
Insoweit sie das Angebot an institutionellen Wahlmöglichkeiten eher beschränken als erweitern, leisten sie der Sache der guten Regierungsführung keinen guten Dienst.
Pokud nabídku dostupných institucionálních možností nerozšiřují, nýbrž zužují, pak prokazují dobrému vládnutí medvědí službu.

Suchen Sie vielleicht...?