Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

Aarhuská úmluva Tschechisch

Übersetzungen Aarhuská úmluva Übersetzung

Wie übersetze ich Aarhuská úmluva aus Tschechisch?

Aarhuská úmluva Tschechisch » Deutsch

Aarhus-Konvention

Sätze Aarhuská úmluva Beispielsätze

Wie benutze ich Aarhuská úmluva in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Smlouva, úmluva mezi námi.
Eine Art Vertrag, ein Abkommen.
Úmluva byla dodržena, můžeme tedy přenést vakcínu na palubu?
Wir hielten uns an die Abmachung, können wir jetzt das Vakzin haben?
Úmluva platí.
Geschäft ist Geschäft.
Jeho a její dcery. Nezlob se, mami, ale je to děsná úmluva.
Es tut mir Leid, Mom, aber Kinder sind keine Accessoires.
Lokley cítí strach. Úmluva, kterou máme pro něj začíná být nepříjemná.
Lockley hat mit unserer Abmachung immer mehr Probleme.
Copak Ženevská úmluva nezahrnuje mimozemšťany?
Gilt die Genfer Konvention nicht für uns?
Ženevská úmluva výslovně zakazuje.
Die Genfer Konvention verbietet.
Mrtvé by mi ta úmluva nebyla nic platná.
Mein Deal nützt mir nichts, wenn ich tot bin.
Víš, že pro tebe platí Ženevská úmluva jako pro všechny ostatní?
Du musst dich an die Genfer Konventionen halten so wie andere auch.
Ale co Úmluva?
Was ist mit dem Orden?
Ale co úmluva?
Was ist mit dem Orden?
Je to bolestná úmluva, ale bez oběti nemůže přijít dobro, to jsou Vaše vlastní slova.
Ein schmerzhafter Beschluss, aber man muss eben Opfer bringen. Das sind deine Worte.
Poslouchejte, detektive, naše úmluva se netýká, zasvěcení do detailů.
Sie haben mich nicht in der Hand.
To je jako Kylova úmluva.
Das ist wie eine Kyle Convention.

Nachrichten und Publizistik

Naneštěstí Úmluva o biologické rozmanitosti, tak jako mnoho jiných mezinárodních dohod, zůstává v podstatě neznámá, neprosazovaná a neplněná.
Leider bleibt das Übereinkommen zur biologischen Vielfalt wie so viele andere internationale Abkommen im Wesentlichen unbekannt und unerfüllt, und niemand tritt dafür ein.
Úmluva Kjótského protokolu právě začala platit pro 126 států, které se k připojily.
Jetzt ist das Kyoto-Protokoll für seine 126 Mitgliedsländer in Kraft getreten.
Je na čase, aby se během rozhovorů o tom co dělat, úmluva v roce 2012 vyprší, začalo přemýšlet, jak angažovat všechny státy, včetně velkých producentů emisí.
Nun ist es Zeit darüber nachzudenken, wie man alle Länder, einschließlich der größten Treibhausgas-verursacher, an den Verhandlungstisch bringen könnte, um über die Zeit nach dem Auslaufen des Vertrages im Jahr 2012 zu sprechen.
Jakákoliv úmluva s Íránem by vyžadovala souhlas Izraele a států Perského zálivu, které nemají stejné cíle.
Jegliche Vereinbarung mit Iran würde die Zustimmung Israels und der Golfstaaten voraussetzen, die unterschiedliche Ziele verfolgen.
Enormní úsilí vynaložené na uvedení protokolu do života nicméně naznačuje, kolik práce ještě bude třeba vykonat, aby vznikla nová úmluva, která se odsouhlasit v Kodani v prosinci 2009.
Die enormen Anstrengungen, die es gekostet hat, das Protokoll in Kraft zu setzen, zeigen nichtsdestotrotz, wie viel Arbeit erforderlich sein wird, um das nächste Vertragswerk, das im Dezember 2009 in Kopenhagen verabschiedet werden soll, herbeizuführen.
Zapotřebí je především úmluva mezi vedoucími představiteli asijsko-pacifického regionu, která učiní mírumilovné vyřešení sporu závazným pro všechny zúčastněné, velké i malé.
Dazu bedarf es vor allem einer Übereinkunft der Führungen des asiatisch-pazifischen Raumes, die eine friedliche Beilegung des Streits für alle Beteiligten - klein oder groß - verbindlich macht.
Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS) a s spojené mezinárodní závazky se musí stát základem pro plodné dialogy vedoucí k závazným smlouvám.
Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und die damit verknüpften internationalen Verpflichtungen müssen Grundlage eines produktiven Dialogs werden, der zu rechtsverbindlichen Verträgen führt.
V roce 1973 úmluva MOP vyzvala k celosvětovému zavedení minimálního věku pracujících na 15 let.
Im Jahr 1973 forderte ein Übereinkommen der ILO weltweit ein Mindestalter von 15 Jahren für die Zulassung zur Beschäftigung.
Třebaže úmluva umožňuje americkému prezidentovi šéfa Světové banky dosadit, úspěch organizace závisí na důvěře ostatních.
Selbst wenn der amerikanische Präsident traditionell den Chef der Weltbank ernennen darf, so hängt der Erfolg der Organisation vom Vertrauen der anderen ab.
Úmluva G20 o růstu musí být taktéž dohodou o pracovních místech.
Der Wachstumspakt der G20 muss auch ein Pakt für Arbeitsplätze sein.
Některé si přejí jednání o jaderném odzbrojení, jiné chtějí zakázat výrobu štěpných materiálů pro zbrojní účely a ještě jiné trvají na tom, že taková úmluva by se měla vztahovat i na existující arzenál.
Einige wollen Verhandlungen über die nukleare Abrüstung, andere wollen die Produktion spaltfähigen Materials zu Waffenzwecken verbieten, und noch wieder andere beharren darauf, dass ein derartiger Vertrag auch die vorhandenen Bestände abdecken sollte.
Taková úmluva je dosažitelná a musí se o ni naléhavě usilovat.
Eine derartige Konvention ist machbar und muss dringend vorangetrieben werden.
Ostatně právě tak se vyvinula Schengenská úmluva, která se později stala součástí acquis communitaire (souboru práva EU).
So entstand ja auch der Vertrag von Schengen - der später in den Acquis communautaire (das gesamte EU-Recht) aufgenommen wurde.
Důvod tohoto obratu je zjevný: zpochybní-li USA Ženevské konvence, mohli by američtí vojáci, v případě, že budou zajati, ztratit ochranu, kterou jim tato úmluva zajisťuje.
Der Grund für diese Umkehr ist offensichtlich: wenn die USA die Genfer Konvention anzweifeln, könnten amerikanische Soldaten ihre Rechte verlieren, wenn sie ihrerseits in Gefangenschaft gerieten.

Suchen Sie vielleicht...?