Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

AB Tschechisch

Bedeutung AB Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch AB?

AB

staveb. asfaltový beton  Ráda jezdím na kole po AB.

ab

jedenáctý měsíc občanského a pátý měsíc biblického židovského kalendáře

Sätze AB Beispielsätze

Wie benutze ich AB in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Začal jsem velkým A, pak jsem vzal velké A, malé a, a potom Ab, pak Ac.
Ich fing bei A an, dann machte ich weiter mit Aa, dann Ab, dann Ac.
Krevní skupina AB a Tom měl A. Takže Tom to nebyl.
Er hatte Blutgruppe AB und Tom hatte Blutgruppe A. Also war es nicht Tom.
Nemohli jsme získat žádné otisky prstů, ale zjistili jsme, že sperma je typ AB.
Es gibt wie immer nicht die geringsten Hinweise. Sie hatte Sperma in der Scheide, aber das sagt nichts.
Ovšem duše neexistuje ab initio, jak tvrdí ořtodoxní křesťané.
Jedoch existiert die Seele nicht ab initio. wie das orthodoxe Christentum lehrt.
Kdo dokáže, že součet dvou protilehlých stran AB plus CD se rovná součtu opačných stran BC plus DA?
Wer kann mir hier zeigen, dass die Summe von AB plus CD gleich der Summe von BC plus DA ist?
Výška 180 cm, váha 65 kg, krevní skupina AB.
Größe: 1,80 m. Gewicht: 65 kg. Blutgruppe: AB.
Ta krev na košili, co jste tu našel, skupinu AB minus.
Das Blut auf dem Hemd, das Sie hier gefunden haben, ist AB negativ.
Renault krevní skupinu AB minus.
Jacques Renaults Blutgruppe ist AB negativ.
AB- Ten kus hadru, který zástupce Hawk našel dál na kolejích, byl nasáklý stejnou krví.
Das Handtuch, das Deputy Hawk acht Kilometer weiter fand, war mit diesem Blut getränkt.
Ta krev na košili, co jste tu našel, skupinu AB minus.
Die oberste Schublade hat einen doppelten Boden.
Renault krevní skupinu AB minus. - Díky, doktore.
Harry, er ist im Motel.
Krev máš AB negativní. To je ojedinělé.
Ihre Blutgruppe ist AB negativ, sehr selten.
AB234.
AB 234.
Vězeň AB234.
Gefangene AB 234.

ab Deutsch

Übersetzungen AB ins Tschechische

Wie sagt man AB auf Tschechisch?

ab Deutsch » Tschechisch

pryč od

Ab Deutsch » Tschechisch

áb

Sätze AB ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich AB nach Tschechisch?

Einfache Sätze

Die Mehrheit der großen japanischen Firmen hängt vom Export ab.
Většina velkých japonských firem je závislá na exportu.
Schließ die Tür ab!
Zamkni dveře!
Fred und George wechselten sich beim Fahren ab.
Fred a George se střídali v řízení.
Ich bog rechts ab.
Odbočila jsem do prava.
Ich bog rechts ab.
Odbočil jsem do prava.
Bewegung baut Stresshormone ab.
Pohyb odbourává stresové hormony.
Saddam lehnte die Forderung ab.
Saddam požadavek odmítl.
Kratz ab, Ungeheuer!
Chcípni, potvoro!
Ich lehne dein Geschenk ab und ich weise auch alles ab, was du mir vorschlagen könntest.
Odmítám tvůj dar a odmítám i vše, co by jsi mi mohla navrhnout.
Ich lehne dein Geschenk ab und ich weise auch alles ab, was du mir vorschlagen könntest.
Odmítám tvůj dar a odmítám i vše, co by jsi mi mohla navrhnout.
Dein Erfolg hängt davon ab, ob du arbeitest oder nicht.
Tvůj úspěch záleží na tom, jestli pilně pracuješ nebo ne.
Der Zug fuhr genau pünktlich ab.
Vlak odjel přesně na čas.
Der Sklave lehnte es dreist ab, mir die Füße zu küssen.
Otrok mi troufale odmítl políbit nohy.
Der Zug fährt um halb drei ab.
Vlak vyjíždí v půl třetí.

Filmuntertitel

Der Eleven wird dann ab morgen hier nicht mehr verkaufen durfen.
Když to uděláš, tak tu zítra nebude moci prodávat.
Kommt rein! Das ist ab jetzt unser Stutzpunkt.
Ode dneška je tohle naše základna.
Jetzt kommt mal nicht vom Thema ab!
Ale neodbíhejme od tématu.
Jungs schlafen ab sofort auf dem Boden. Ganz bestimmt nicht!
Můžeš spát na zemi.
Riegelt sofort Bezirk 4 des Shinjuku-Getto ab!
Pošlete celý kordon do Shinjuku!
Ich erwaite von den Sechs Hausern Kyotos, sich ab sofort meinem Befehl zu unterstellen.
Kvůli naší situaci, dámy a pánové, zástupci šesti nejvýznamnějších rodin z Kyota, chci, abyste přešli pod moje velení.
Sie lenken total ab.
Odbíháte od tématu.
Bitte fackel die Hütte nicht ab.
Jenom to tu nepodpal.
Du fackelst nicht nur unser Restaurant ab. du wirst auch noch geschnappt.
Nejen, žes nám podpálil naši restauraci. Nechal ses chytit.
Ich sehe das so, entweder fackelst du ihn ab, oder du baust ihn auf!
Buď to tu podpálíš, nebo dostaneš na vrchol!
Du fackeltest das Lokal von Ziggy Woijchik und seinem Sohn ab, und du lebst nicht nur, sondern kamst früher aus der Haft?
Podpálils restauraci, která patřila Ziggymu Woichikovi a jeho synovi, a ty nejen, že přežiješ, ale dostaneš se dřív z lochu?
Ich war durcheinander, aber das wird ab jetzt nicht mehr so sein.
Byl jsem tehdy na dně, ale myslím, že nyní budu méně zmatený.
Okay, weiter, weiter. Ich gebe dir was von meinem Glück ab.
Dobře, budeme pokračovat dokud neztratím štěstí.
Zoomen Sie rein und spielen Sie es nochmal ab.
Zvětši to a znovu přehraj.

Nachrichten und Publizistik

Doch aufgrund des Schuldenabbaus im Privatsektor und einer Zunahme der privaten Ersparnisse glitt die US-Wirtschaft, die von Schulden und Konsum angetrieben wird, leider in die Rezession ab.
Bohužel v důsledku zkracování dluhové páky v soukromém sektoru a zvýšení úspor domácností americká ekonomika, tažená dluhem a spotřebou, sklouzla do recese.
Das Leben der ärmsten Milliarde Menschen hängt davon ab.
Závisí na tom životy miliardy nejchudších lidí.
Beginnt man zu verstehen, wie etwas funktioniert, zeichnen sich auch Möglichkeiten ab, wie man es verändern und sogar kontrollieren kann.
Pochopit, jak něco funguje, je ovšem také začátkem objevování způsobů, jak to pozměnit, nebo dokonce řídit.
Die Israelis lehnten ab. Man war wieder einmal in der Sackgasse gelandet.
Izraelci to odmítli, čímž bylo dosaženo dalšího patu.
Frankreich unterschrieb die Beitrittserklärung, lehnte es später jedoch ab, seine militärischen Einsatzkräfte dem Oberkommando der NATO zu unterstellen.
Francie se přihlásila ke členství, ale později odmítla podřídit své ozbrojené síly ústřednímu velitelství NATO.
Wir sind, natürlich, mit vielen Inhalten nicht einverstanden, lehnen jedoch auch die Vorstellung ab, überhaupt eine EU-Verfassung zu haben.
Samozřejmě že nesouhlasíme s mnohým z jejího obsahu, ale odmítáme i představu ústavy EU jako takovou.
Dann jedoch lehnte das türkische Parlament, trotz massiven Drucks seitens der USA, unerwartet den Antrag der Regierung ab, US-Truppen in der Türkei von türkischem Boden aus eine Invasion in Gang setzen zu lassen.
Navzdory silnému tlaku USA poté turecký parlament neočekávaně odmítl vládní návrh povolit americkým jednotkám v zemi zahájit z tureckého území invazi.
Andere Teile des säkularen Establishments der Türkei, einschließlich des Präsidenten und der militärischen Führung, lehnten den Gedanken an einen Krieg im Irak ebenfalls entweder ab oder zeigten sich bestenfalls mäßig begeistert.
Obdobně i další součásti tureckého sekulárního zřízení, včetně prezidenta a představitelů vojenského velení, buď byly proti myšlence války v Iráku, nebo se k přinejlepším stavěly lhostejně.
Der derzeitige große europäische Friede und der heutige gesamteuropäische Wohlstand hängen davon ab.
Právě na tom závisí dnešní úžasný Pax Europa a dnešní celoevropská prosperita.
Genauso wenig federt Zeit blutleere nachkrisliche Erholungen gegen den unweigerlichen nächsten Schock ab.
Čas rovněž nezmírní důsledky bezkrevných postkrizových zotavení z dalších nevyhnutelných šoků.
Die griechischen Zyprer lehnten den Plan jedoch ab, weil es ihre politische Führung verabsäumte, diesen Plan zu unterstützen, wie es mit der EU implizit vereinbart war.
Řečtí Kypřané ovšem hlasovali proti plánu, neboť jejich předáci nedostáli implicitní dohodě s EU, že jej podpoří.
Man berechne die Gesamtmenge an Treibhausgasen, die wir freisetzen können, ohne dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde um mehr als 2 Grad Celsius steigt - der Punkt, von wo ab der Klimawandel extrem gefährlich werden könnte.
Stanovme celkový objem skleníkových plynů, který si můžeme dovolit vypustit, aniž bychom způsobili zvýšení průměrné teploty Země o více než dva stupně Celsia, což je práh, za nímž by změna klimatu mohla být nesmírně nebezpečná.
Während die Regierung Bush gerade weitere 21.000 amerikanische Soldaten in den Irak entsendet und auf mehr alliierte Truppen in Afghanistan drängt, lehnen Amerikas Bündnispartner seine Nahostpolitik ab.
Bushova administrativa sice vysílá do Iráku dalších 21 000 vojáků a naléhá na vyslání dalších spojeneckých vojsk do Afghánistánu, avšak spojenci USA odmítají americkou blízkovýchodní politiku.
Verfolgt man Sharons Erklärungen des vergangenen Jahres, so zeichnet sich ein klares Muster ab.
Sledujeme-li Šaronovy výroky za poslední rok, zpozorujeme jasný model.