Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

80metrový Tschechisch

Bedeutung 80metrový Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 80metrový?

80metrový

mající délku (výšku, šířku, hloubku) osmdesát metrů mající rozlohu osmdesát metrů čtverečních