Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

30denní Tschechisch

Bedeutung 30denní Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 30denní?

30denní

trvající třicet dnů