Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
alta | a | aba | acta

-ta Deutsch

Übersetzungen -ta ins Tschechische

Wie sagt man -ta auf Tschechisch?

-ta Deutsch » Tschechisch

čárka