Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ka Tschechisch

Bedeutung -ka Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ka?

-ka

součást názvu některých ženskích tvarů  pekařka  policistka  studentka  vnučka

Synonyme -ka Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -ka?

-ka Tschechisch » Tschechisch

Angličan